Kartlegging av globale genekspresjon i tannanlegg hos mus ved hjelp av molekylære biologiske metoder

Doktoranden har arbeidet med kartlegging av genekspresjon under utvikling av første molar hos mus. Et hovedpoeng har vært å kartlegge endringer i genekspresjon fra begynnende tannutvikling ved embryonal dag 11.5 (E11.5) frem til en relativt moden tann er dannet åtte dager etter fødselen (P7). Deoksyoligonukleotid mikromatriser har vært et sentralt verktøy i dette arbeidet, en teknikk som tidligere i liten grad har vært benyttet til studier av genekspresjon i tannanlegg. Arbeidet til Landin og kolleger har resultert i en database for ekspresjon av de fleste kjente gener i musegenomet basert på resultater fra cirka 60 mikromatriser. Et viktig element i doktorgradsarbeidet har vært å komme fram til metoder for isolering av gener med bestemte ekspresjonsprofiler.

I sitt doktorgradsarbeid har Landin særlig fokusert på ekspresjon av gener med funksjoner tilknyttet syntese av tannemalje og dentin, og vist at slike gener trolig også uttrykkes under tidlig tannutvikling. Dette har tidligere ikke vært kjent. I dette arbeidet har Landin utviklet en metode for bruk av deoksyoligonukeotidsonder til in situ hybridisering. Avhandlingen viser at flere gener er involvert i tannutvikling og at det kreves bruk av flere og inovative teknikker og metoder for å få overblikk over en komplisert prosess som tannutvikling.

Avhandlingen har gitt et betydelig bidrag til kartleggingen av genekspresjon i et organ som er gjenstand for intens differensiering i løpet av ca to ukers. Resultatene er derfor nyttige som et bidrag til vår forståelse av hvordan gener brukes under organutvikling.

Foto: Privat.

Personalia

Maria Dos S Silva Landin disputerte 25. mars 2011 ved Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, med avhandlingen «Mapping of gene expression during murine tooth development.». Prosjektet er utført ved Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, under veiledning av professor Harald Osmundsen.

Cand scient Landin har bakgrunn som toksikolog/toksikogenomiker, og har tidligere forsvart en masteroppgave «Effekter av bromerte flammehemere på genekspresjon i muselever» ved IOB, under veiledning av professor Harald Osmundsen.