Gunn Johnsen og Jeanett Steinnes

Kariesprevalensen hos et utvalg 15 - 16 åringer fra Troms

Forfattere

Gunn Johnsen

student 2004 - 2009, tannlege i Nordland fylkeskommune

Jeanett Steinnes

student 2004 - 2009, tannlege i Troms fylkeskommune

Artikkelen er en rapport fra en master-oppgave ved Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Tromsø, 2009

Den foreliggende rapporten er resultatet av et mastergradsprosjekt utført på 15 - 16-årige recallpasienter under ekstern klinisk tjeneste ved to offentlige tannklinikker i Harstad og Tromsø høsten 2007. I alt 69 ungdommer ble inkludert i studien. Gjennomsnittlig DMFT-verdi var 6,4; 15 % av ungdommene var kariesfrie og 60 % hadde en DMFS-verdi £ 5, mens noen få hadde svært høye DMFS-verdier. Høy kariesprevalens viste sammenheng med foreldrenes utdanningsnivå og ungdommenes røyke- og godterivaner, mens lav kariesprevalens samvarierte med frekvens av tannpuss og bruk av sukkerfri tyggegummi. Tannhelsen og de viktigste årsakene til variasjon i kariesprevalensen blant de undersøkte ungdommene i Nord-Norge skiller seg ikke fra det en finner i andre deler av landet.

Kariesaktiviteten blant barn og ungdom i Nord-Norge har tidligere vært svært høy og høyere enn i Sør-Norge. I de senere år har en imidlertid registrert en klar bedring (1). Denne bedringen kom imidlertid senere og har ikke vært så markant som i resten av landet (2). Økt bruk av fluortannkrem er sannsynligvis den viktigste faktoren for nedgangen i kariesprevalens og aktivitet (3). Tidligere studier viser også at det er en sammenheng mellom ungdommers kariesprevalens og tannhelserelaterte vaner, kunnskaper, holdninger og sosioøkonomiske forhold (4 - 7). Målet med den foreliggende masteroppgaven var å undersøke kariesprevalensen hos en gruppe ungdommer i aldersgruppen 15 - 16 år fra Troms og sette denne i sammenheng med de nevnte bakgrunnsfaktorene. Videre ønsket vi å se om den rapporterte forskjellen i tannhelse hos ungdom fra Nord- og Sør-Norge (1,2) fortsatt eksisterte.

Materiale og metode

Studien var et mastergradsprosjekt ved tannlegeutdanningen i Tromsø og ble utført på 69 ungdommer i aldersgruppen 15 - 16 år. Materialet besto av 32 deltakere fra Tromsø og 37 fra Harstad. Ungdommene inkludert i studien ble innkalt fra recall-lister i forbindelse med rutinemessig undersøkelse i Den offentlige tannhelsetjenesten. Selve undersøkelsen ble utført av to tannlegestudenter (GJ og JS) under utplassering på to offentlige tannklinikker høsten 2007. Karies ble rutinemessig registrert etter en skala fra 1 - 5 (8) etter grundig opplæring på universitetsklinikken i Tromsø og karies-score 3 - 5 (dentinkaries registrert røntgenologisk og tydelig kavitetsdannelse registrert klinisk) ble overført til DMFS-skjemaet. I tillegg ble det utdelt et spørreskjema som inneholdt spørsmål om kostvaner, munnhygienevaner, foreldrenes utdanning som mål på sosioøkonomisk status og påstander om hva som er viktig for å holde tennene friske. I denne siste delen ble respondentene bedt om å gradere viktighetsgraden av de ulike påstandene i en skala fra 1 - 5.

Resultat

Undersøkelsen viste at 15 % av deltakerne var kariesfrie og at 60 % hadde DMFS-verdier £ 5. Den gjennomsnittlige DMFS-verdien for hele utvalget var 6,4 (Tabell 1). Gutter hadde mer karies enn jenter og ungdommene fra Harstad hadde mer karies enn ungdommene fra Tromsø men disse forskjellene var ikke statistisk signifikante.

Tabell 1. Tabellen viser antallet gutter og jenter og fordelingen mellom Tromsø og Harstad. I tillegg vises DMFS middelverdi og standardavvik (SD), laveste og høyeste DMFS-verdi i hver gruppe og hvor mange i hver gruppe som har DMFS=0

DMFS

Antall

Gj.snitt SD

Variasjon

DMFS=0

Gutter

33

7,4 7,9

0 - 35

4

Jenter

36

5,4 5,6

0 - 24

6

Tromsø

32

4,9 5,1

0 - 22

7

Harstad

37

7,7 7,9

0 - 35

3

Alle

69

6,4 6,8

0 - 35

10

Deltakere som pusset tennene < 2 ganger daglig viste dobbelt så høye DMFS-verdier sammenlignet med de ungdommene som pusset tennene 2 ganger daglig (p £ 0,001) mens bruk av tanntråd ikke ga en klar effekt. Ungdommene som røykte eller spiste godterier flere ganger i uka hadde høyere DMFS-verdier enn de andre ungdommene, mens de som tygde sukkerfri tyggegummi hadde lavere DMFS-verdier. Disse forskjellene var statistisk signifikante mens bruk av snus og alkohol ikke viste statistisk signifikante sammenhenger med DMFS-verdiene (Tabell 2). Ungdommer med foreldre med høy utdanning viste statistisk signifikant lavere DMFS-verdier enn de med lav utdanning (p £ 0,05).

Tabell 2. Tabellen viser forskjeller i DMFS middelverdi og standardavvik (SD) for ungdommene ut fra svar de ga på spørsmål angående vaner og rutiner

Ja

Nei/sjelden

Antall

DMFS SD

Antall

DMFS SD

Signifikans

Alkohol

39

7,3 8,0

29

5,3 5,0

Ikke signifikant

Røyk

20

9,5 9,7

49

5,1 4,8

p £ 0,05

Snus

21

7,7 9,1

44

5,8 5,6

Ikke signifikant

Godterier

42

8,1 8,0

27

3,7 3,0

p £ 0,01

Sukkerfri tyggegummi

53

5,5 5,6

16

9,4 9,4

p £ 0,05

Pusser 2x daglig

38

4,4 4,2

31

8,8 8,5

p £ 0,001

Ekstra fluortilskudd

13

4,3 3,8

54

6,3 6,3

Ikke signifikant

Bruker tanntråd

12

5,1 6,2

57

6,7 7,0

Ikke signifikant

Forskjellen i DMFS-verdier var stor mellom de som mente det var viktig med daglig tannpuss og fluor i tannkrem i motsetning til de som mente det var passe viktig eller ikke viktig. Ungdommene som mente de hadde en god tannhelse og var fornøyd med egne tenner hadde lave DMFS-verdier mens frykt for tannbehandling resulterte i signifikant høyere verdier (Tabell 3).

Tabell 3. Tabellen viser forskjeller i DMFS middelverdi og standardavvik (SD) ut fra ungdommenes oppfatning av egen tannhelse og frykt for tannbehandling

Ja

Nei

Antall

DMFSSD

Antall

DMFSSD

Signifikans

Har du god tannhelse

20

2,9 4,0

49

7,8 7,3

p £ 0,01

Viktig med hele tenner

57

5,7 6,6

12

9,7 7,1

Ikke signifikant

Fornøyd med egne tenner

24

5,2 6,7

45

7,0 6,9

Ikke signifikant

Redd for tannlegebesøk

17

9,2 8,1

52

5,5 6,2

p £ 0,05

Multippel regresjonsanalyse viste at tannpuss 2 ganger daglig (p £ 0,01) og hyppig inntak av godterier (p £ 0,05) var de to faktorene med størst forklaringsverdi.

Diskusjon

Målet med denne studien var å undersøke karies prevalensen hos ungdommer i aldersgruppen 15 - 16 år fra Nord-Norge og sette denne i sammenheng med deres holdninger, tannhelserelaterte kunnskaper, oral hygienerutiner og sosioøkonomisk status. Videre ønsket vi å se om de tidligere dokumenterte regionale forskjellene i tannhelse og tannhelserelaterte faktorer i Norge fortsatt eksisterte.

Generelt var tannhelsen blant ungdommene i denne studien bra og kariesfrekvensen var forholdsvis lik andre skandinaviske studier (3,9). Den viktigste faktoren for en god tannhelse er sannsynligvis økt bruk av fluor, spesielt i form av fluortannkrem (3). Daglig tannpuss 2 ganger per dag og bruk av sukkerfri tyggegummi hadde en positiv effekt på tannhelsen, mens røyk og hyppig inntak av godterier hadde en negativ effekt. Det var overraskende at over halvparten av de spurte var misfornøyde med egne tenner (Tabell 3).

Samlet viste undersøkelsen at de kunnskaps- og holdningsrelaterte faktorene som spiller en rolle for variasjon i tannhelsen blant et utvalg av 15 - 16-åringer i Troms ikke skiller seg fra de som har en dokumentert effekt i andre populasjoner (4 - 6, 10 - 13). Videre viste undersøkelsen at kariesprevalensen var på samme nivå som i andre tilsvarende undersøkelser (3,7). Dette kan tyde på at de regionale forskjellene i kariesprevalens og kunnskaper og holdninger relatert til tannhelse i Norge er i ferd med å forsvinne. Vårt utvalg er imidlertid lite og representerer ikke et tilfeldig utvalg. En må derfor tolke våre funn som en indikasjon på den skisserte utviklingen.

English summary

Johnsen G, Steinnes J

Prevalence of dental caries and associated factors among 15 - 16-year-olds from the county of Troms in Northern Norway

443 - 5.

The prevalence of dental caries has previously been rather high in Northern Norway, but a declining tendency has been observed during the last decades. The purpose of the present study was to record the caries prevalence among a group of 15 - 16 years olds from Northern Norway and to correlate these findings with their attitudes, dental health-related knowledge, oral hygiene routines and socioeconomic status. Sixty-nine recall participants were included in the study.

The results showed that 15 % had no manifest caries experience (DMFS = 0), and 60 % had a DMFS-value £ 5. Caries was associated with low education, smoking and intake of candy while low caries prevalence levels were associated with frequent tooth-brushing and use of sugar-free chewing gum. The results from this study indicate that the previously documented regional differences in caries prevalence and oral health-related knowledge and attitudes in Norway are vanishing.

Takk

Vi vil benytte anledningen til å rette en stor takk til veileder, professor Claes-Göran Crossner for gode råd, konstruktiv kritikk og engasjement under hele prosessen. Vi vil også takke Harstad hovedtannklinikk og Sør-Tromsøya tannklinikk for viktig informasjon og bidrag til studien.

Referanser

 • 1. Marstrander P, Honkala E. Trends in caries frequency between 1978 and 2005 in Tromsø, Norway. Community Dent Health. 2006; 23: 165.

 • 2. Stortingsmelding 35 (2006 - 2007). Tilgjengelighet, kompetanse og social utjevning. Framtidas tannhelsetjenester. Helse- og omsorgsdepartementet 2007.

 • 3. Birkeland JM, Haugejorden O, von der Fehr FR. Analyses of caries decline and incidence among Norwegian adolescents 1985 - 2000. Acta Odontol Scand. 2002; 60: 281 - 9.

 • 4. Freeman R, Maizels J, Wyllie M, Sheiham A. The relationship between health related knowledge, attitudes and dental health behaviours in 14 - 16-year-old adolescents. Community Dent Health. 1993; 10: 397 - 404.

 • 5. Källestål C, Wall S. Socio-economic effect on caries. Incidence data among Swedish 12 - 14-year-olds. Community Dent Oral Epidemiol. 2002; 30: 108 - 14.

 • 6. Poutanen R, Lahti S, Seppä L, Tolvanen M, Hausen H. Oral health-related knowledge, attitudes, behavior, and family characteristics among Finnish schoolchildren with and without active initial caries lesions. Acta Odontol Scand. 2007; 65: 87 - 96.

 • 7. Flinck A, Källestål C, Holm A-K, Allebeck P, Wall S. Distribution of caries in 12-year-old children in Sweden. Social and oral health related behavioral patterns. Community Dent Health. 1999; 16: 160 - 5.

 • 8. Espelid I, Tveit AB, Mjör IA, Eriksen HM, Fjelltveit A, Øiestad V. Indekser for registrering av okklusalkaries og approksimalkaries. Nor Tannlegeforen Tid. 1990; 100: 658 - 63.

 • 9. Mejàre I, Stenlund H, Zelezny-Holmlund C. Caries incidence and lesion progression from adolescence to young adulthood: A prospective 15-year cohort study in Sweden. Caries Res. 2004; 38: 130 - 41.

 • 10. Kuusela S, Honkala E, Kannas L, Tynjala J, Wold B. Oral hygiene habits of 11-year-old schoolchildren in 22 European countries and Canada in 1993/1994. J Dent Res. 1997; 76: 1602 - 9.

 • 11. Åstrøm A, Samdal O. Time trends in oral health behavior among Norwegian adolescents: 1985 - 97. Acta Odontol Scand. 2001; 59: 193 - 200.

 • 12. Koivusilta L, Honkala S, Honkala E, Rimpelä A. Toothbrushing as part of the adolescent lifestyle predicts education level. J Dent Res. 2003; 82: 361 - 6.

 • 13. Alm A, Wendt L.K, Koch G, Birkhed D. Oral hygiene and parent-related factors during early childhood in relation to approximal caries at 15 years of age. Caries Res. 2008; 42: 28 - 36.

Adresse: Gunn Johnsen, Arons vei 6B, 8400 Sortland. E-post: guj022@live.no