Norsk Helsenett er klar til å ta imot tannleger:

Løp og kjøp!

Endelig begynner et langt arbeid å bære frukter. Som vanlig når jeg dukker opp i Tidende gjelder det IT. Nå skulle det aller meste være på plass. Norsk Helsenett er klart til å ta imot tannleger på skikkelig vis, innsending til HELFO er ferdig testet og hjelp til tannlegenes informasjonssikkerhet ligger klart. Det var planleggingen, verktøyene og løsningene, nå er det opp til dere tannleger å gjennomføre.

Jørn André Jørgensen har nådd en milepæl i arbeidet med å få tannlegene på Norsk Helsenett i og med avtaleundertegning og at alt endelig er klart for påkobling. Foto: Kristin Aksnes.

Først ett skritt tilbake. Jeg får en del spørsmål rundt det som er gjort. Det er mange skeptiske røster, og disse snakker ofte høyest. Mange tenker at dette blir vel dyrt, tungvint, unødvendig bry og så videre.

Bakgrunnen for tannlegeforeningens holdning har i rangert rekkefølge vært: 1. Lovlighet, 2. Effektivitet/kostnadsreduksjon og 3. Pris

La meg utdype. Lovlighet bør ligge til grunn for alt vi gjør. Som forening anbefaler vi gjerne enklest mulig eller billigst mulig, når det er best. Men vi vil alltid måtte anbefale lovlige løsninger. De av dere som ønsker å operere langt ut i gråsonen eller enda lengre ut må nok gjøre det uten hjelp fra oss. Innenfor IT-feltet ble vi for omtrent to år siden klar over at tannlegene var i et uføre og at noe måtte gjøres. Dette gikk noe på journalprogrammenes beskaffenhet, men ikke minst gikk det på tannlegenes egen bruk av IT i praksis.

God sikkerhet vil nok sannsynligvis både koste noe mer og kreve en litt større innsats enn ingen sikkerhet overhodet. Men som sagt, ingen sikkerhet er ikke et alternativ. Tannlegeforeningens fokus har hele tiden vært å finne så praktiske løsninger som overhodet mulig, innenfor rammene av norsk lov. Den prosessen er sannsynligvis ikke ferdig. Som alle andre ganger når man tar i bruk noe nytt vil man måtte bli vant til det, og stadig bruke det bedre og mer effektivt. Trolig vil også journalene våre bli stadig bedre og enklere i bruk. Så må det sies: Lovverket er ikke alltid like fornuftig, men en lov er nå en gang en lov og man kan ikke se bort fra den selv om man er uenig. Like fullt jobber selvfølgelig foreningen for å få påvirke utviklingen av lover og forskrifter i en retning vi synes er fornuftig.

Grunnen til at jeg vektlegger dette er at det ikke skal feste seg et inntrykk av at man kan si nei til elektronisk oppgjør til HELFO, og dermed slippe alle kostnader og fortsette som i dag. Datatilsynet har vært meget tydelige på at de kun har tatt en liten pause i forhold til tannleger, i påvente av resultatene av det arbeidet som nå gjøres.

Det andre aspektet vi ser på når vi vurderer en tjeneste er muligheten den gir for økt effektivitet og reduserte kostnader i praksisen. Mulighetene ved økt bruk av elektronisk kommunikasjon ligger på flere områder. Raskere og hyppigere utbetaling av trygdeoppgjør gir bedre likviditet og renteinntekter i praksisen, dette kan ha relativt stor betydning for praksiser av en viss størrelse. Da tenker jeg spesielt på kjeveortopedene som har et stort innslag av trygdemidler. På motsatt side vil bruk av SMS i pasientkommunikasjon gi redusert forekomst av ikke-møtt, og reduserte portokostnader hvis man også tilbyr pasientene innkalling via SMS.

Dette er kun noen eksempler på hva som allerede er mulig. Ytterligere informasjon om hvilke muligheter som finnes i dag og hvilke som sannsynligvis vil bli tilgjengelige om kort tid står på NTFs nettsted, www.tannlegeforeningen.no

Kostnader

Pris er for de fleste tannleger så viktig at det er like greit å bruke et eget avsnitt på dette. Hvilke kostnader må tannlegene regne med? Jeg kan ikke gi dere en pris med to streker under. Prisen avhenger av hvilken elektronisk pasientjournal (EPJ) du har, om PCene er så gamle at de begynner å bli modne for utskiftning og hvilke muligheter du ønsker å benytte deg av. Akkurat disse tingene vil jeg ikke gå nærmere inn på her bortsett fra å si at Norsk Helsenett i seg selv ikke stiller ekstra krav til klinikkens PCer utover at de bør ha operativsystem fra dette årtusenet.

Norsk Helsenett skal jeg derimot kommentere konkret. Her går det mange rykter, hovedryktet er at dette er dyrt og unødvendig. Prisen først. Å koble seg til Norsk Helsenett koster 15 000 kroner pluss merverdiavtift. De første 300 tannlegene som bestiller får forresten 2 000 kroner i rabatt. Dette inkluderer tre besøk fra teknikere som først kartlegger praksisen, så legger inn de nødvendige ledningene og til slutt installerer nettet og tilpasser kontorets IT-system. I tillegg inkluderer prisen nødvendig modem og router. Om dette er en høy engangskostnad får være opp til den enkelte å vurdere, men jeg tviler på at dere vil få en tilsvarende nettverksinstallasjon vesentlig billigere andre steder.

Så kommer en månedskostnad. Som for alle andre nettverksleverandører varierer denne med hva man får. Det mest aktuelle abonnementet for tannleger koster 1 470 kroner pluss mva. per måned. Dette inkluderer hjemmekontor, e-post, Internett, brukerstøtte og så videre. Dette er noe dyrere enn det de fleste av oss er vant til fra vanlige internettabonnement, men det er også en helt annen pakke. Tilsvarende hastighet og kvalitet levert av Telenor til bedriftsmarkedet koster 1 490 kroner pluss mva.

For å understreke: Norsk Helsenett er helsesektorens nettverksleverandør. Dette er ikke noe som eksisterer innenfor Internett. Dere skal altså ikke ha noen internettilknytning i tillegg. Men dere kan være på Internett på en sikker måte gjennom den tilkoblingen dere kjøper fra Norsk Helsenett.

Hva nå?

Nå er det altså klart for å bestille. Og i tillegg må alle tannleger gjøre jobben på hjemmebane med informasjonssikkerhet. Tannlegeforeningen forsøker å hjelpe best mulig. I tillegg vil man kunne få verdifull hjelp fra journalleverandørene, Norsk Helsenett og myndighetene.

Fra Tannlegeforeningens side er det fokusert på flere ting: Vi vil få publisert to artikler i Tidende i tiden fremover. Den første vil være fokusert på bestillingsprosessen, den andre på informasjonssikkerhet. I tillegg jobbbes det med å lage konkrete råd om mindre temaer av relevans for praksisdrift. Disse vil bli presentert på praksisdriftsidene i Tidende.

NTFs nettsted vil også være en vesentlig kilde for informasjon. Alt om IT er samlet under Profesjon og fag – IT i tannhelsetjenesten. Her ligger generell informasjon, konkrete råd og tips og fremgangsmåter.

Når det gjelder arbeidet med informasjonssikkerhet vil det i løpet av året bli tilbudt kurs til samtlige lokalforeninger. For mange tannleger vil det være hensiktsmessig å delta på dette kurset. Men det er også laget en veileder for informasjonssikkerhet i tannhelsetjenesten. Denne er ledsaget av en mal som fungerer som en praktisk kokebok for klinikkens arbeid. En del tannleger vil sannsynligvis klare å oppnå tilstrekkelig informasjonssikkerhet bare ved hjelp av disse.

I tillegg til dette vil IT-utviklingen sikkert bli et sentralt tema på en hel del møter både lokalt og sentralt i løpet av dette året.

Hvem skal løpe og kjøpe?

Ingen forventer at alle tannleger skal bestille full pakke før sommeren. Det ville det heller ikke være kapasitet til. Noen tannleger kommer til å avvente erfaringer fra andre, noen kommer til å ønske å stå i front og atter andre kommer til å holde seg til papirjournalene. Det som er viktig å si er at det er klinikken som skal bestille Norsk Helsenett, ikke den enkelte tannlege. Les mer om bestilling av Norsk Helsenett på NTFs nettsted.

Videre er det to grupper NTF mener skal være de første. Det er de som har store oppgjør til HELFO og de som er i store klinikkfellesskap. At de med store oppgjør bør være tidlig ute skyldes selvfølgelig at disse har store gevinster å hente på redusert administrasjon og tidlig utbetaling. At de store klinikkfellesskapene også bør være tidlig ute skyldes at disse kan dele installasjonsutgiftene og dermed har minst totale utgifter ved installasjon. I tillegg til disse to gruppene må selvfølgelig gjerne tannleger med interesse og kompetanse innenfor IT komme seg raskt på nett. Det som er sagt betyr ikke at enkeltmannspraksisene eller de med lite oppgjør ikke har noe å hente på å knytte seg til helsenettet, bare at de vil ha mer å tjene når flere tjenester blir tilgjengelige i løpet av 2011.

Alle tannleger har fått med seg HELFOs krav om elektronisk innsending innen 1.1.2011. Det er usannsynlig at alle tannleger skal være på helsenettet innen den tid. Man anslår at Norsk Helsenett kan koble opp cirka 600–800 klinikker før nyttår, NTF anslår at det er cirka 2 200–2 500 private tannklinikker i Norge. Det er med denne bakgrunnen vi mener det er fornuftig at de store kommer først. Når det gjelder HELFOs krav om elektronisk innsending mener NTF det er urimelig at tannlegene skal straffes dersom de ikke kan oppfylle avtalen når en annen statlig virksomhet ikke klarer å levere. Dette har Helsedirektoratet forståelse for, men dette blir nok mye det samme som med Datatilsynet. Så lenge vi tannleger er positive og gjør vårt beste møter vi forståelse. Begynner vi å stritte imot får vi kanskje samme behandling som legene. De har nå fått en forskrift som pålegger elektronisk innsending. Det burde ikke være noe problem for tannlegene å være positive, dette er en utvikling vi har mye å tjene på.

Leverandører

Til slutt er det på sin plass å si noe om leverandører generelt. Hele situasjonen med IT-utviklingen er ny i tannhelsetjenesten. I tiden hvor utviklingen skjer og endringene kommer er det naturlig at det dukker opp mange tilbud fra forskjellige aktører. Noen av disse kan være useriøse og bare ute etter lettjente penger. I et slikt marked må kjøperne være ekstra varsomme. Les mer om dette på NTFs nettsted.

Jørn André Jørgensen

Visepresident i NTF