Dor­the Holst og Annemarie A. Schuller

Oral helse i livsløpsperspektiv

Født i 1929 og 77 år i 2006

Forfattere

Dor­theHolst 

professor, dr.odont., Sek­sjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Annemarie A.Schuller 

tannlege, epidemiolog. TNO Prevention and Health, Leiden, Nederland

I livsløpsperspektivet stilles det spørsmål om hvordan ulike eksponer­inger i livsløpets stadier, hver for seg eller kombinert, utgjør en risiko for se­ne­re sykdoms- og helseutvikling. I Trøndelagsundersøkelsen fra 1983 ble det inkludert en rekke spørsmål om tannhelsemiljøet ved ti-års alder. Et formål med arbeidet har vært å ana­ly­sere om tidlig tannhelsemiljø hadde sammenheng med tannhelse i voksen alder i 1983. Utvalg fra samme fødselskohorter deltok i en ny un­der­sø­kel­se i 2006. De eldste var da 68 til 77 år. Det har således vært mulig å følge tannhelsen gjennom flere faser i livsløpet. Utvalgene omfattet i alt 2 100 personer og deltakelsesprosenten varierte fra 61 til 84 i fødselskohortene. Førs­te del av analysen viste at tannhelsemiljøet i barndommen hadde ve­sent­lig betydning for se­ne­re tannhelse. Andre del av analysen viste at sosial ulikhet preget tannhelsen i siste del av det tyvende århundre. Effekten av so­siale forhold synes ikke å øke ytterligere etter år 2000.

Befolkningene i Norden opplever en stadig bed­ring i sin tannhelse. Dette er svært gledelig og har skjedd på relativt kort tid. Den korte tiden tilsier at det har mest å gjøre med sterke miljøfaktorer. Det er nesten slik at utviklingen løper fortere enn forskningen klarer å fange opp. Tannhelseundersøkelser på 1940- og 1950-tallet i Trøndelag viste at 12–14-åringer hadde mel­lom 10 og 14 DMFT i gjennomsnitt (1, 2), og Hitra-Frøya-undersøkelsen blant voksne viste at mer enn halvparten av kvinnene hadde eller trengte proteser (3). De fleste stu­dier er av praktiske og økonomiske grunner tverr­snitts­stu­dier som ikke tillater tydelige konklusjoner om årsaker. Tverr­snitts­stu­dier kan til og med virke villedende. Det er heldigvis andre design som kan gi et utvidet perspektiv. Et slikt har vi hatt i Trøndelagsstudiene som ble gjennomført i 1973, 1983, 1994 og 2006 (4, 5). I den andre stu­dien i 1983 ble deltakerne spurt om hvordan hjemmemiljø og skolemiljø engasjerte seg i tannhelse da de var ti år gamle (6). De eldste i 1983-undersøkelsen var født i 1929 og de yngste i 1960. Det har gitt oss mulighet for å ana­ly­sere om tannhelsemiljøet i ung alder har påvirket tannhelsen i voksen alder. Samtidig har vi også hatt mulighet for å studere hvordan tannhelsen hos de aktuelle fødselskohorter har utviklet seg videre fra 1983 til 2006. Det er disse to livsløpsperspektivene som kombineres i denne artikkelen.

Å betrakte helse og sykdom i livsløpsperspektiv har i de se­ne­re år blitt ­både teo­re­tisk og teknisk mulig. I livsløpsperspektiv stilles det spørsmål om hvordan ulike eksponeringer i livsløpets stadier, hver for seg eller kombinert, utgjør risiko for se­ne­re sykdoms- og helseutvikling (7). I noen tilfeller vil det kunne skje en kritisk opphoping av risiko i be­stem­te aldre, for eksempel under svangerskapet eller i barndommen. I andre tilfeller er kumulering av risiko over livsløpet en mer relevant hy­po­te­se (7). I utlandet er det foretatt store un­der­sø­kel­ser av livsløpets betydning for sykdom og helse ved hjelp av store databaser som er bygget opp siden 1950-årene (7). Relativt få forskningsmiljøer har data som kan belyse tannhelsen i livsløpet. Pearce og medarbeidere studerte effekten av fødselsvekt, tidlig kosthold, bruk av smokk og sosial status på unge voksnes tannhelse, og fant kun effekt av sosial status i den ventede retning (8). Nicolau og medarbeidere fant en sammenheng mel­lom flere biologiske faktorer og karies blant ungdom (9, 10). Teo­re­tisk er det ikke vans­ke­lig å forestille seg at flere faktorer gjennom livsløpet spiller en rolle for tannhelsen, men samtidig vet vi at det krever gode data for å kunne vise at hendelser som ligger langt unna i tid kan påvirke se­ne­re helseforhold.

Formålet med denne artikkelen var å undersøke hvordan det tidlige tannhelsemiljø påvirket tannhelsen i voksen alder og å følge tannhelseutviklingen og sammenhengen med sosial status fra 1983 til 2006.

Mate­riale og metode

Ma­te­ria­let ble innsamlet fra tre fødselskohorter. I denne artikkelen brukes data fra Trøndelagsprosjektet 1983 og 2006. Alle nødvendige tillatelser ble innhentet. I 2006 inngikk stu­dien i en større helsestudie i Nord-Trøndelag (HUNT) og ble godkjent som en del av denne av den regionale etiske komité (ref 4.2006. 250 6.4.06).

I 1983 ble det trukket tilfeldige utvalg av tre fødsels­kohorter fra Sør- og Nord-Trøndelag. Fødselskortene var 1929–1938, 1939–1948 og 1959–1960. Disse var henholdsvis 45–54 år, 34–44 år og 23–24 år i 1983. I 2006 ble det trukket utvalg fra fødselskohorten 1929–1938 og 1959–1960 i Nord-Trøndelag, som da var 68–77 år og 46–47 år (Tabell 1). Dette er altså ikke longitudinelle utvalg, hvor de samme personer følges, men utvalg som er trukket fra samme fødselskohorter. Tabell 1 viser utvalgene og deltakelsesprosenten. I de beskrivende tabeller og i førs­te del av analysen er utvalget fra ­både Nord- og Sør-Trøndelag i 1983 anvendt. I andre del av analysen fra 1983 til 2006, omfatter utvalget fra 1983 kun Nord-Trøndelag. Utvalgene i 2006 måtte av økonomiske grunner reduseres, og det medfører at det kan ­være vanskeligere å påvise sta­tis­tisk signifikante resultater.

Tabell 1. Trøndelagsstudiene. Utvalg i 1983 og 2006 etter alder, utvalgsstørrelse (n) og andel som deltok (%)

1983 a

1983 b

2006

Fødselskohort

Alder

n

%

n

%

n

%

1959–1960

23–24

1000

84

500

81

46–47

100

90

1929–1938

35–44

1000

82

500

80

45–54

1000

74

500

72

350

71

68–77

250

61

Effektmålene var de orale helseindikatorene friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS, synlig defekt), manglende flater (MS uavhengig av grunn), fylte flater (FS) og summen av karierte og behandlete flater (DMFS). Ana­ly­se­ne omfattet 28 tenner eller 124 tannflater. ­Både i 1983 og i 2006 ble det foretatt omfattende kalibrering av undersøkerne. Kalibreringen omfattet DMF-variablene. I 1983 ble de ­åtte undersøkerne testet mot seg selv og i forhold til de øvrige undersøkerne inntil et passende sam­svar ble oppnådd (r=0,80). En tilsvarende overensstemmelse ble oppnådd i 2006.

Til førs­te del av analysen ble det anvendt 12 spørsmål om tannhelsemiljø ved ti-års alderen som ble besvart i 1983 (Tabell 2). Disse spørsmålene omfattet regler for spising av søtsaker, tannbørstevaner, råd om tannhelse fra lærer, skolelege/helsesøster og skoletannlege, fars og mors tannstatus, tannlegebesøk før og i skoletiden, foreldres kontroll av tannpuss, bruk av tannstikker og tanntråd. De siste tre variablene ble slått sammen til variabelen "Foreldres oppmerksomhet". Kjønn ble inkludert i betydningen sosialt kjønn, ut fra antakelsen om at kvinner som sosial rollemodell er mer opptatt av munnhygiene og tannstatus enn menn. Utdanningslengde ble inndelt i fire kvartiler etter antall år utdanning (høyest, nest høyest, nest lavest og laveste kvartil). Hver kvartil omfattet 25% av utvalget, fra lavest med de 25% med færrest års utdanning, og oppover. Regelmessig tannbehandling siste tre år før 1983 og tannhelseatferd dagen før ble inkludert. Sam­men­slåing av ver­dier til indeks fremgår av Tabell 2.

Tabell 2. Oversikt over variabler, kategorier, sammenslåtte indekser og analysekategorier

Variabler

Kate­gorier og koding

Sammenslått indeks

Analysekategorier /Dummy

Regler for spising av søtsaker

Ja (1) nei (0)

Tannbørstevaner

To ganger dagen (1)

En gang eller mind­re (0)

Råd fra lærer

Ja (1) nei (0)

Råd om tannhelse

Råd fra skolelege/helsesøster

Ja (1) nei (0)

Råd (1–3)

Råd (1)

Råd fra skole/distriktstannlege

Ja (1) nei (0)

Ikke råd (0+0+0)

Ikke råd (0)

Far tannstatus

Mange tenner (2) få (1) in­gen (0)

Foreldres tannstatus

Mor tannstatus

Mange tenner (2) få (1) in­gen (0)

Mange (4)

Foreldres tannstatus god

Få (1–3)

Foreldres tannstatus – mid

In­gen (0)

Referansekategori

Hvor ofte til tannlege før skoletiden

Årlig (2) av og til (1) aldri (0)

Tannbehandling

Hvor ofte tannlege i skoletiden

Årlig (2) av og til (1) aldri (0)

Årlig (4)

Årlig (1) ikke årlig (0)

Av og til (1–3)

Aldri (0)

For­eld­re kontrollerte tannpuss

Ofte/daglig (2) av og til (1) aldri (0)

Foreldres oppmerksomhet

Bruk av tannstikker

Ofte/daglig (2) av og til (1) aldri (0)

Dag­lig (5–6)

Foreldres oppmerksomhet – bra

Bruk av tanntråd

Ofte/daglig (2) av og til (1) aldri (0)

Av og til (1–3)

Foreldres oppmerksomhet – mid

Aldri (0)

Referansekategori

Kjønn

Kvinne (1) Mann (0)

Utdanningslengde

Høyest kvartil (3)

Utdanning

Utdanning – høyest kvart

Nest høyest kvartil (2)

Utdanning – nest høyest kvart

Nest lavest kvartil (1)

Utdanning – nest lavest kvart

Lavest kvartil (0)

Referansekategori

Regelmessig tannlege siste tre år

Hvert år (1), ikke hvert år (0)

Pusset tenner i går

Ja (1) nei (0)

Tannhelseatferd i går

Brukte tanntråd i går

Ja (1) nei (0)

God (4)

Oral hyg – god

Brukte tannstikker i går

Ja (1) nei (0)

Middels (2–3)

Oral hyg – middel

Spiste søtsaker i går

Ja (0) nei (1)

Dårlig (0–1)

Referansekategori

Variablene foreldres tannstatus, foreldres oppmerksomhet, utdanningslengde og tannhelseatferd ble omkodet til «dummyvariabler» hvor variabler med mer enn to kate­gorier ble omkodet til flere variabler som hver for seg blir analysert mot en valgt referanse­kategori. Fordelen ved bruk av dummyvariabler er at effekten av variablene kan tolkes direkte i forhold til den fastlagte referanse­kategori. For eksempel ble utdanningslengde omdannet til tre dummyvariabler: høyeste kvartil, nest høyeste og nest laveste, og hver av dem ble analysert mot laveste kvartil. Således blir regresjonskoeffisienten (beta) for­skjel­len i tannflater mel­lom referansekategorien og hver av dummyvariablene. For­skjel­len kan tolkes direkte i for­skjel­len i flater.

Til andre del av analysen fra 1983 til 2006 ble datafilene fra1983 og 2006 slått sammen, og utdanning, kjønn, tannhelseatferd og tannlegebesøk operasjonalisert på samme måten som i førs­te del av analysen. I tillegg ble det spesifisert et samspillsledd mel­lom utdanningslengde og undersøkelsesår. Hensikten var å undersøke om effekten av utdanning end­ret seg innen perioden. I begge ana­ly­se­ne ble det anvendt multippel regresjon, og signifikansnivået ble satt til 5%. Sammenhenger med nesten signifikans er angitt i tabellene (0,07>p>0,05).

Resultater

Grunnlaget for ana­ly­se­ne og de beskrivende bilder av tannhelsen i 1983 og 2006 ble satt opp: Tabell 3 viser hvordan spørsmålene om tannhelsemiljø ved 10-årsalderen ble besvart. Det er tydelig at de for­skjel­lige fødselskohortene hadde opplevd for­skjel­lige tannhelsemiljø da de var 10 år. Tabell 4 viser hvordan tannhelsen så ut deskriptivt i 1983 og 2006. De unge voksne hadde et ­høyt antall friske tannflater (SS), mens ­høyt antall behandlede tannflater preget de eld­re aldersgruppene. Tabellene 5–7 viser hvordan tannhelsemiljøet i 10-årsalderen, de so­siale variablene og tannhelsevanene hver for seg og samlet (R2) sta­tis­tisk påvirket tannhelsen i 1983. Tannhelsevariablene er målt på samme kon­ti­nuer­li­ge måte, og effekten av de forklarende variabler kan derfor avleses enkelt. For hver variabel kan koeffisienten leses slik at tannhelseindikatoren øker eller reduseres med koeffisientens tallverdi. For eksempel, hvis tannbørsting ved ti-årsalderen var uregelmessig, hadde 23–24-åringene 4,39 færre friske flater (SS) enn de som hadde regelmessig tannbørst­ing i den aktuelle alderen (Tabell 5).

Tabell 3. Deskriptiv sta­ti­stikk for de uavhengige variablene i analysene. 1983 (utvalg a). Prosent

Alder i 1983

Tannhelsemiljø ved 10-årsalder

23–24 år

35–44 år

45–54 år

Søtsakeregler

Hadde regler om søtsakespising

294

204

144

Tannbørsting

To ganger per dag

730

640

594

Råd om tannhelse

Fikk råd om tannhelse

982

701

538

Foreldres tannstatus

Mange egne tenner (foreldres tannstatus – god)

724

470

474

Få egne tenner (foreldres tannstatus – mid)

248

411

429

In­gen egne tenner

28

119

98

Tannbehandling

Årlig

193

61

37

Av og til

807

936

872

Aldri

0

3

91

Foreldres oppmerksomhet

Dag­lig (foreldres oppmerksomhet – bra)

342

124

68

Av og til (foreldres oppmerksomhet – mid)

400

300

281

Aldri

258

577

651

1983

Tannbehandling siste år

Hvert år

658

694

637

Tannhelseatferd i går

God (oral hyg – god)

238

152

110

Middels (oral hyg – mid)

627

625

553

Dårlig

136

223

337

Tabell 4. Friske tannflater (SS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) i 1983 (utvalg a) og 2006. Gjennomsnitt og standardavvik (basis 124 tannflater, 28 tenner).

 

 

 

SS

 

DS

 

FS

 

MS

 

DMFS

Aldersgruppe

n

Gj.snitt

sd

Gj.snitt

sd

Gj.snitt

sd

Gj.snitt

sd

Gj.snitt

sd

23–24 år

773

8 410

1 741

109

252

3 789

1 605

489

734

4 389

1 736

1983

35–44 år

773

4 854

2 151

225

623

4 864

2 286

2 855

3 077

7 945

2 151

45–54 år

675

3 511

2 424

219

538

3 702

2 730

5 366

4 251

9 288

2 424

2006

46–47 år

96

7 908

2 102

80

190

3 859

1 673

538

720

4 477

1 883

 

68–77 år

150

3 302

2 202

 

161

331

 

3 953

2 571

 

4 416

3 653

 

8 529

2 017

Tabell 5. Sammenheng mel­lom friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) og livsløpsvariabler. Multippel regresjon. Fødselskohort 1959–60 i 1983 (utvalg a).

Tannhelse

Ubehandlet sykdom

Behandlet sykdom

Variabler

SS

SFS

DS

FS

MS

DMFS

Intercept

7 613

11 892

407

4 279

499

5 187

Ved 10 års alder

Søtsakeregler

242

60

-19

-182

-79

-242

Tannbørsting

-439

*

-71

21

368

*

50

439

*

Råd om tannhelse

-33

-157

-43

-124

200

33

Foreldres tannstatus – mid

-56

121

3

177

-124

56

Foreldres tannstatus – god

504

*

214

^

-39

-291

-175

-504

*

Tannbehandling

-209

-16

-141

193

30

209

Foreldres oppmerksomhet – mid

-129

-16

-34

113

50

129

Foreldres oppmerksomhet – bra

-37

-22

-31

15

53

37

Tidlig voksen alder

Kjønn

6

-56

-57

*

-626

113

*

-6

Utdanning – nest lavest kvart

365

*

233

*

-92

*

-132

-141

*

-365

*

Utdanning – nest høyest kvart

396

*

191

*

-98

*

-205

-93

-396

*

Utdanning – høyest kvart

884

*

404

*

-128

*

-480

*

-276

*

-884

Siste år

Tannbehandling

-103

54

-105

*

158

50

103

Oral hyg – mid

514

*

108

-58

*

-406

*

-50

-514

*

 

Oral hyg – god

577

*

 

136

 

 

-0,45 

 

 

-439

*

-93

 

 

-577

*

R2

7

5

13

4

4

7

^p=0,063

Tabell 6. Sammenheng mel­lom friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) og livsløpsvariabler. Multippel regresjon. Fødselskohort 1939–48 i 1983 (utvalg a)

Tannhelse

Ubehandlet sykdom

Behandlet sykdom

Variabler

SS

SFS

DS

FS

MS

DMFS

Intercept

3 786

5 828

752

2 414

6 296

9 014

Ved 10 års alder

Søtsakeregler

45

-187

-7

-183

201

-453

Tannbørsting

-38

-357

-61

-294

426

38

Råd om tannhelse

184

-38

-8

-215

40

-184

Foreldres tannstatus – mid

-12

259

128

*

184

-399

12

Foreldres tannstatus – god

394

*

625

*

63

165

-697

*

-394

*

Tannbehandling

-760

*

-106

87

558

^

7

760

*

Foreldres oppmerksomhet – mid

-59

211

-3

293

-196

59

Foreldres oppmerksomhet – bra

21

126

-6

77

-117

-21

Tidlig voksen alder

Kjønn

-723

*

-106

-79

631

*

187

723

*

Utdanning – nest lavest kvart

549

*

1 095

*

-106

478

*

-1 007

*

-549

*

Utdanning – nest høyest kvart

678

*

2 097

*

-165

*

1 304

*

-1 954

*

-678

*

Utdanning – høyest kvart

1 198

*

2 780

*

-155

*

1 460

*

-2 650

*

-1 198

*

Siste år

Tannbehandling

258

1 738

*

-473

*

1 297

*

-1 309

*

-258

Oral hyg – mid

643

*

1 405

*

-65

688

*

-1 360

*

-643

*

 

Oral hyg – god

315

 

 

1 572

*

 

-1,11 

 

 

1 256

*

-1 476

*

 

-315

 

R2

11

26

17

27

22

11

^p=0,064

Tabell 7. Sammenheng mel­lom friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) og livsløpsvariabler. Multippel regresjon. Fødselskohort 1929–38 i 1983 (utvalg a).

Tannhelse

Ubehandlet sykdom

Behandlet sykdom

Variabler

SS

SFS

DS

FS

MS

DMFS

Intercept

1 846

1 795

819

661

10 470

10 954

Ved 10 års alder

Søtsakeregler

-420

-765

^

135

-168

680

420

Tannbørsting

-1

241

-151

*

351

-109

1

Råd om tannhelse

47

91

-30

89

-686

-47

Foreldres tannstatus – mid

345

515

-78

69

-475

-345

Foreldres tannstatus god

586

*

853

*

-79

165

-813

*

-586

*

Tannbehandling

-791

145

206

*

130

-356

79

Foreldres oppmerksomhet – mid

-2

194

69

168

-262

2

Foreldres oppmerksomhet – bra

76

612

-2

395

-647

-76

Tidlig voksenalder

Kjønn

-824

*

-347

-127

*

739

*

550

^

824

*

Utdanning – nest lavest kvart

365

835

*

-76

511

*

-764

*

-365

Utdanning – nest høyest kvart

468

^

1 927

*

-52

1 750

*

-1 881

*

-468

^

Utdanning – høyest kvart

1 336

*

3 293

*

-93

1 853

*

-3 232

*

-1 336

*

Siste år

Tannbehandling

1 017

*

3 616

*

-323

*

1 992

*

-3 466

*

-1 017

*

Oral hyg – mid

858

*

1 552

*

-94

445

*

-1 547

*

-858

*

 

Oral hyg – god

910

*

 

1 656

*

-46

 

 

470

 

 

-1 683

*

-910

*

R2

19

43

 

14

39

42

19

^p=0,070

^p=0,069

^p=0,070

^p=0,070

Fødselskohort 1959–1960, 23–24 år i 1983

Tabell 5 viser hvilke uavhengige variabler som hadde signifikant betydning for de orale helseindikatorene. Bortsett fra betydningen av sosial status i form av utdanningslengde, var det slik at samme forklaringsvariabel ikke hadde effekt på alle tannhelseindikatorene. Med gode tannbørstevaner ved ti-års alderen var det flere friske flater (SS), men også flere FS og DMFS i 23–24 års alderen. Når foreldrenes tannstatus var god, hadde 23–24 åringene 5,0 flere SS og 5,0 færre DMFS. Regler for søtsaker, foreldres oppmerksomhet og råd om tannhelse i ti-års-alderen hadde ikke effekt på tannhelseindikatorene i 23–24 år-alderen i 1983. Egen utdanningslengde hadde signifikant sammenheng med DMFS-variablene i forventet retning. Tannlegebesøk siste året hang sammen med antallet tannflater med ubehandlet sykdom. God tannhelseatferd hang signifikant sammen med flere friske flater (SS) og med færre fylte flater (FS).

Fødselskohort 1939–1948, 35–44 år i 1983

Tabell 6 viser at foreldres tannstatus ved ti-års alder og regelmessig tannpleie hadde signifikant betydning for flere tannhelseindikatorer. Hadde for­eld­re­ne god tannstatus, hadde 35–44 åringene flere funksjonelle tannflater (SFS), og færre MS og DMFS. Kvinner hadde flere friske flater (SS), og færre FS og DMFS enn menn i 35–44 års alderen. Jo leng­re utdanning fødselskohorten hadde, jo bed­re ver­dier på tannhelseindikatorene i 35–44 års alderen; det var til dels store forskjeller mel­lom utdanningskvartilene. Regelmessige tannlegebesøk i voksen alder hadde signifikant betydning for ubehandlet karies (DS), SFS, MS og FS.

Fødselskohort 1929–1938, 45–54 år i 1983

Tabell 7 viser hvilke av variablene som hadde effekt på indikatorene for tannhelse for 45–54-åringene i 1983. Av variablene ved ti-års alder var det bare foreldrenes tannstatus som hadde effekt. Kvinner hadde flere friske tannflater (SS), færre DS, og flere FS, MS og DMFS; de to siste hadde signifikans på grensen. Utdanningslengde hadde sta­tis­tisk signifikant effekt på alle variablene unntatt DS. Det samme var tilfellet for tannhelseatferd, mens tannlegebesøk siste året også var relatert til DS.

Tannhelseutvikling fra 1983 til 2006

Til denne analysen er datafilene fra 1983 og 2006 slått sammen. Det betyr at analysen viser hvilke faktorer som var signifikante uavhengig av hvilket år data stammet fra. Det ble inkludert en samspillsanalyse, som betyr at man undersøker om effekten av én variabel, for eksempel utdanning, var avhengig av om den ble målt i 1983 eller i 2006. Hvis en samspillsvariabel er signifikant, viser det at det kun var effekt ett av årene. I samspillsanalysen kan hver av variablenes selvstendige effekter oppfattes som resteffekt, når samspillet har tatt sin del.

Fødselskohort 1959–60 i alderen fra 23–24 til 46–47 år

Tabell 8 viser hvilke av variablene som hadde effekt på tannhelsen hos unge voksne i 1983 og 2006. Samspillsleddet viste at det ikke var noen end­ring i effekten av utdanning fra 1983 til 2006. Utdanning hadde effekt på tannhelseindikatorene i 2006 som i 1983. Unntaket var nest laveste utdanningsgruppe mot laveste dvs. referansegruppen. Mellom 1983 og 2006 hadde nest laveste utdanningsgruppe beholdt 14,5 flere friske tannflater enn laveste utdanningsgruppe.

Tabell 8. Sammenheng mel­lom friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) og forklaringsvariabler. Multippel regresjon. Fødselskohort 1959–1960. Sammenslåtte datafiler 1983 (utvalg b) og 2006.

Tannhelse

Ubehandlet sykdom

Behandlet sykdom

Variabler

SS

SFS

DS

FS

MS

DMFS

Intercept

7 324

11 784

447

4 437

592

5 476

Kjønn

36

-123

-68

*

-109

147

^

-30

Tannbehandling siste år

-61

-224

-74

*

14

101

41

Utdanning – nest lavest kvart

509

316

*

-173

*

-197

-142

-511

^

Utdanning – nest høyest kvart

106

265

^

-154

*

149

-103

-108

Utdanning – høyest kvart

1 184

*

640

*

-208

*

-564

*

-421

*

-1 193

*

Oral hyg – mid

588

*

91

-112

*

-491

*

12

-591

*

Oral hyg – god

674

*

122

-130

*

-467

^

-13

-609

*

År

357

-335

-111

-226

-169

-506

År/nest lavest utdanning

-1 455

*

-255

108

743

166

1 016

År/nest høyest utdanning

-147

-254

22

-257

-91

326

År/høyest utdanning

-110

-371

66

-340

396

118

R2

 

11

 

 

12

 

 

 

0,16 

 

 

6

 

 

5

 

 

10

 

^p=0,058

^p=0,067

^p=0,051

^p=0,058

Kjønn og regelmessig tannlegebesøk hadde kun sta­tis­tisk effekt på antall flater med ubehandlet karies (DS). Fore­byg­gende tannhelseatferd hadde tydelig effekt på tannhelseindikatorene, ikke minst på antall friske tannflater (SS).

Fødselskohort 1929–38 i alderen fra 45–54 til 68–77 år

Tabell 9 viser hvilke variabler som hadde effekt på tannhelsen hos godt voksne i undersøkelsesårene 1983 og 2006. Samspillsanalysen mel­lom utdanningskvartil og år viste in­gen signifikant end­ring bortsett fra at det nest høyeste utdanningskvartil hadde flere ubehandlete kariesangrep sammenlignet med det laveste utdanningskvartil (referansekvartil). Kjønn og særlig regelmessig tannlegebesøk hadde effekt på flere tannhelseindikatorer. Funksjonelle tannflater (SFS) økte med nesten 34 flater blant de regelmessige brukerne av tannhelsetjenester i forhold til de mind­re regelmessige brukerne. Tilsvarende var antallet FS og MS henholdsvis mye større og mye lavere blant de regelmessige brukerne av tannhelsetjenester.

Tabell 9. Sammenheng mel­lom friske tannflater (SS), friske og fylte flater (SFS), karierte flater (DS), fylte flater (FS), manglende flater (MS) og summen av karierte og behandlede flater (DMFS) og forklaringsvariabler. Multippel regresjon. Fødselskohort 1929–1938. Sammenslåtte datafiler 1983 (utvalg b) og 2006.

Tannhelse

Ubehandlet sykdom

Behandlet sykdom

Variabler

SS

SFS

DS

FS

MS

DMFS

Intercept

2 045

2 364

520

2

10 194

10 716

Kjønn

-431

^

157

-123

*

603

*

-554

425

^

Tannbehandling siste år

1 202

*

3 384

*

-129

*

2 555

*

-3 561

*

-1 135

*

Utdanning – nest lavest kvart

138

657

-106

479

-517

-144

Utdanning – nest høyest kvart

608

2 272

*

-110

1 564

*

-2 072

*

-617

Utdanning – høyest kvart

1 050

*

3 398

*

-963

2 138

*

-3 121

*

-1 079

*

Oral hyg – mid

699

*

1 431

*

-64

931

*

-1 542

*

-675

*

Oral hyg – god

87

698

-63

852

*

-926

^

-137

År

-642

927

-214

*

265

-699

-649

År/nest lavest utdanning

732

303

125

267

-857

-465

År/nest høyest utdanning

578

-1 292

365

*

-691

369

43

År/høyest utdanning

956

-1 223

202

-1 029

683

-144

R2

 

16

 

 

36

 

 

 

0,06 

 

 

43

 

 

39

 

 

17

 

^p=0,050

^p=0,051

^p=0,052

Diskusjon

Denne stu­dien har vist følgende: For befolkningen som voks­te opp ­både før, under og kort tid etter andre verdenskrig hadde det stor betydning for voksentannhelsen at tannhelse hadde oppmerksomhet i hjemmet og på skolen. Sosial status i form av utdanningslengde var en tydelig personlig ressurs som ledet til valg som førte til god tannhelse. Regelmessige tannlegebesøk var viktig særlig for den eldste kohorten. Gode tannhelsevaner tidlig og midt i voksenalderen var også svært betydningsfull for tannhelsen. På tannhelseindikatorene "manglende tannflater" og "funksjonelle tannflater" var de størs­te utslagene over 30 tannflater. Sosial status hadde effekt på tannhelsen ­både i 1983 og i 2006, men effekten ­økte ikke etter 1983. Eksponeringen til høye­re risiko i lav-statusgruppene hadde utøvd sin effekt frem til tiden omkring 1983, og kumulerte ikke ytterligere de neste 23 årene. Den so­siale ulikheten som på 60- og 70-tallet omfattet mange, er vist å omfatte en mind­re andel av befolkningen etter 2000 enn tidligere (11). Dette er interessante funn. I den grad funnene er holdbare og generaliserbare, betyr det at tannhelse i form av naturlige tenner er i ferd med å bli et allment gode som i mind­re grad nå enn før er knyttet til sosial status. Kanskje kan vi her se resultatet av en virksom velferdspolitikk med vekt på tannhelsetjenestens populasjonsansvar i fore­byg­gende og behandlende arbeid. At det fortsatt er sta­tis­tisk effekt av sosial status kan langt på vei forklares med at den representerer et his­to­risk etterslep fordi målemetoden ikke fanger opp reversibel risiko.

Det er viktig å ­være oppmerksom på at de valgte tannhelseindikatorene reflekterer for­skjel­lige dimensjoner fra helt friske tenner til ubehandlet sykdom og behandlet sykdom. Noen av indikatorene (SS og SFS) representerer helse og funksjon, og ­høye og økende ver­dier er positivt og uttrykk for bed­re tannhelse. MS og FS er negativt for tannhelsen, og økende ver­dier viser redusert tannhelse. DMFS (eller DMFT) er et samlet uttrykk for ubehandlet og behandlet sykdom og kan ­være vans­ke­lig å tolke over tid fordi DMF omfatter indikatorer som endrer seg i hver sin retning, slik at stigende og fallende ver­dier nuller ut hver­and­re samlet sett. På grunn av indikatorenes flertydighet er det nødvendig å bru­ke flere typer indikatorer for å kunne beskrive utviklingen i tannhelse over tid. Det samlede DMF-målet er problematisk å bru­ke over tid fordi de representerer en blan­ding av sykdom og behandling, og i tillegg er behandlingsindikatorene (FS og MS) irreversible. Med et lavt nivå­ på sykdomsindikatoren (DS) og ­høye ver­dier på behandlingsindikatorene kan end­rin­ger i den underliggende sykdoms natur nesten ikke måles. Det er avgjørende å ­være oppmerksom på dette ved valg av forklaringsfaktorer. Forklaringsfaktorer for sykdom er helt andre enn de faktorer som forklarer end­rin­ger i behandlingsomfang og profil. Indikatorenes irreversibilitet er en kilde til feiltolkning i longitudinelle stu­dier og i livsløpstudier. Dess­ver­re er det ennå ikke utviklet bio­lo­gisk valide indikatorer til epidemiologisk bruk som kan ­måle end­rin­ger i for eksempel kariesinsidens. At behandlingsindikatorene MS og FS utgjør en så stor del av indeksen, tilsier at det med fordel også kunne utvikles målemetoder for sykdom og be­hand­ling hver for seg. Hvis behandlingsinnsatsen ønskes målt, kan F-variabelen ikke brukes fordi den ikke endrer seg når de samme tannflater be­hand­les igjen.

Den ene av forfatterne (DH) har vært tilstede på alle Trøndelags­undersøkelsene og har kunnet tilstrebe høyest mulig stabilitet i kriteriebruken over tid. Likevel kan en viss glidning i anvendelsen av kri­te­riene ikke utelukkes. Tilfredsstillende reliabilitet innen samme un­der­sø­kel­se kan oppnås ved kalibreringsøvelser. God reliabilitet over tid er en større utfordring. Her er beskrivelse av kriteriebruken viktig. Kriteriebruken har vært de­tal­jert beskrevet hele tiden, men vi kjenner ikke til noen stu­dier som studerer kriteriebruken empirisk over tid. Det forutsetter at klinisk mate­riale og undersøkere bevares over tid.

Trøndelagsundersøkelsene har begrenset generaliseringspotensial med hensyn til andel av befolkningen som de deskriptive tannhelseresultater kan generaliseres til. Når sammenhenger spesifiseres og estimeres, er det imidlertid et annet generaliseringspotensial vi har i tankene. Da generaliserer vi til en modell for de prosesser som skaper varia­sjon i tannhelse og i tannhelseutvikling. Sagt på en mer teo­re­tisk måte så generaliserer vi til en stokastisk prosess i et teo­re­tisk univers av sammenhenger (12). En god teo­re­tisk modell kan estimere viktige prosesser hvis de eksisterer og er målbare. En god modell for viktige sammenhenger kan gi viktig pekepinn om årsakssammenhenger. Så selv om Trøndelagsundersøkelsene har hatt begrenset generaliseringsgrunnlag (basert på sta­tis­tisk utvalgs­teori), er det grunn til å anta at de har belyst vesentlige sider ved de prosessene som har styrt tannhelseutviklingen i landet.

Trøndelagsundersøkelsene startet på et tids­punkt hvor det var begrenset data om barns og voksnes tannhelse. I ettertid kan vi se at undersøkelsene, sammen med Oslo-undersøkelsene, ble viktige baktepper for å forstå de for­and­rin­ger som fulgte i tannhelsen (11, 13, 14). Trøndelagsundersøkelsene har fulgt tannhelseendringer ­både retrospektivt, prospektivt og i tverrsnitt. Studiene har belyst hva tidlig tannhelsemiljø har betydd for dagens voksne og hvordan tannhelsen har utviklet seg i livsløpet for flere fødselskohorter. Ved tverrsnittsanalyser har vi sett hvordan nye unge voksne har betydelig bed­re tannhelse enn tidligere i samme aldersgruppe (14), og vi har vist at den so­siale ulikheten er forsvunnet for flere variabler. Hvis vi tolker foreldrenes tannhelse som uttrykk for familiens so­siale status med tilhørende tannhelseatferd, ser vi hvordan sosial status og fore­byg­gende atferd er vevd sammen i et nesten ubrytelig livslangt mønster. Mønsteret er typisk for mellomkrigsgenerasjonen og frem til 1960-tallet. Den nye generasjon vokser opp med mye mind­re risiko for tannhelsetap. Det skal selvsagt ikke undervurderes at en del mennesker har medfødt eller av annen grunn høy risiko for utvikling av sykdom. Nye former for sosial ulikhet kan oppstå, men da i mind­re grad synlige på de tradisjonelle tannhelseindikatorer og trolig mer på moderniserte behandlingsindikatorer.

Takk

Vi ønsker å takke Den offentlige tannhelsetjenesten i Trøndelag for godt og konstruktivt samarbeid i Trøndelagsundersøkelsene. Takken går også til de utvalg av befolkningen som interessert har møtt fram til undersøkelse.

English summary

Holst D, Schuller AA.

Oral health in a life-course perspective. Born in 1929 and 77 years old in 2006

974–81.

Life course perspectives from childhood to seniority were analysed in two steps. First the importance of contextual behavioral dental awareness and attention in childhood on oral health was assessed in young and middle-aged adults in 1983. Then the further development of oral health was assessed in samples drawn from the same birth cohorts in 2006. The material consisted of data from independently selected random samples from birth cohorts living in the counties of South and North Trøndelag in 1983 and in 2006. In 1983 samples were 23–24, 35–44, and 45–54 years old, respectively.

Questions about the oral health environment at the age 10 years tapped the parents’ awareness and behaviour with regard to their children’s oral hy­giene practices and sugar consumption, the regularity of the children’s dental care, and the dental status of the parents. In 1983 and 2006 birth cohort 1959–60, 1939–48, and 1929–38 were clinically examined. Two sets of re­gres­sion ana­lyses were performed. Sound, Decayed, Filled, Missing, and DMF-surfaces were dependent variables. In the second set of ana­lyses the 1983 and 2006 datasets were merged. In the ana­lyses the same dependent variables were regressed on adult resource variables and dental health behaviours prior to the survey.

The results showed that parents’ dental health at children’s age ten was a distant but still a strong determinant of oral health. Gender and social status had a strong effect on oral health as had recent oral health behaviours and recent dental visits. The strength of the effects was weaker in younger age groups. From 1983 to 2006 the social patterning remained stable and oral health of the birth cohorts as meas­ured by healthy and dis­ease variables remained stable.

Hovedbudskap

Tannhelseforandringene i befolkningen er store og har gått raskt. Det er derfor interessant å se på tannhelseutviklingen i et livsløpsperspektiv.

For førkrigs-kohorten var betydningen av omgivelsene avgjørende for tannhelsen i voksen alder.

Både de eld­re og de yng­re voksne tok med seg sosial ulikhet fra oppveksten inn i voksen alder.

De ulikhetsskapende forhold synes å ha mind­re effekt på tannhelsen nå enn tidligere.

Referanser

 • 1. Toverud G. The influence of war and post-war conditions on the teeth of Norwegian schoolchildren. Milbank Mem Fund Quart. 1956; 34: 127–96.

 • 2. Bragstad SA. A comparison between caries frequency of a typical coastal population and a typical inland population with particular respect and eventual effect on high consumption of salt water fish. Munnpleien. 1964; 47: 2–20.

 • 3. Silnes J. Dental health survey of adults in Oslo and Hitra ­Frøya IV. IADR August 1974. Scand J Dent Res. 1974; 81: 15.

 • 4. Arnljot HA, Barmes DE, Cohen LK, Hunter PBV, Ship II. Oral health care systems. An international collaborative study. Geneva: World Health Organization; 1985.

 • 5. Holst D, Schuller AA. Oral health changes in an adult Norwegian population: a cohort analytical approach. Community Dent Oral Epidemiol. 2000; 28: 102–11.

 • 6. Bærum P, Holst D, Rise J. Dental health in Trøndelag 1983. Changes from 1973–1983. Oslo: Helsedirektoratet; 1985.

 • 7. Kuh D, Ben-Shlomo Y. A life course approach to chronic dis­ease epidemiology. Oxford; New York: Oxford University Press; 1997.

 • 8. Pearce MS, Steele JG, Mason J, Walls AWG, Parker L. Do circumstances in early life contribute to tooth retention in middle age? J Dent Res. 2004; 83: 562–6.

 • 9. Nicolau B, Thomson WM, Steele JG, Allison PJ. Life-course epidemiology: concepts and theoretical models and its relevance to chronic oral conditions. Community Dent Oral Epidemiol. 2007; 35: 241–9.

 • 10. Nicolau B, Marcenes W, Bartley M, Sheiham A. A life course approach to assessing causes of dental caries experience: The relationship between biological, behavioural, socio-economic and psychological conditions and caries in adolescents. Caries Res. 2003; 37: 319–26.

 • 11. Holst D, Skau I. Tenner og tannstatus i den voksne befolkning i Norge. Nor Tannlegeforen Tid. 2010; 129: 164–9.

 • 12. Aaberge R, Laake P. Om statistiske teo­rier for tolkning av data. Tidskrift for Samfunnsforskning. 1984: 25; 165–86.

 • 13. Holst D, Schuller AA, Dahl KE. Bed­re tannhelse for alle? Tannhelseutvikling i den voksne befolkning i Nord-Trøndelag fra 1973 til 2006. Nor Tannlegeforen Tid. 2007; 117: 804–11.

 • 14. Eriksen H, Rysstad RS, Hansen BF. End­rin­ger i oral helse blant 35-åringer i Oslo. Et 30-års perspektiv. Nor Tannlegeforen Tid. 2009; 149: 636–40.

Levekår; Tannhelseatferd; Samfunnsspørsmål; Tannbehandling

Adresse: Dor­the Holst, Sek­sjon for samfunnsodontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, Postboks 1052 Blindern, 0316 Oslo. E-post: dholst@odont.uio.no

Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering.