Jane E. Fardal

Forbigående nevrologisk skade som følge av ledningsanestesi i underkjeven

Forfatter

Jane E.Fardal 

tannlege. Egersund

En uventet komplikasjon av ledningsanestesi beskrives. Pasienten ble rutinemessig behandlet i en allmennpraksis og fikk en forbigående nevrologisk skade som følge av ledningsanestesi i underkjeven. Kasuset viser at kjenn­skap til risiko og mulig komplikasjoner ved bruk av lo­kal­anes­te­si ved tannbehandling er viktig.

En 45 år gammel kvinne som har vært pa­sient hos meg i seks år, ankom kontoret med frakturert 37. Tannen hadde fra før flere store fyllinger og en parapulpal stift, og det ble planlagt kroneterapi. Pasienten fikk en udramatisk ledningsanestesi (dvs. uten «elektrisk støt» eller spe­sielt ubehag). Citanest Dental (prilocain) Octapressin (felypressin) 30mg/ml+0,03IU/ml 1,8ml (Dentsply) i en selvaspirerende sprøyte (Aspiject, Ronvig) med kanyle. (Carpule 27G 0,4X38) ble brukt. Pasienten røyker, og har el­lers god helse.

Prosedyrene for kronepreparering, bittregistrering og avtrykktaking foregikk uproblematisk. En provisorisk krone ble fremstilt i bis-akryl-kompositt (Luxatemp, DMG) og festet med eugenolfri temporær sement (TempoCem, DMG). Pasienten fikk informasjon om hvordan hun skulle forholde seg til den provisoriske kronen og bedøvelsen.

To dager se­ne­re oppsøkte hun meg uten­om kontortid fordi hun syntes bedøvelsen varte uvanlig lenge. Hun klaget på at hele siden av tungen fremdeles var følelsesløs. Dette hadde jeg ikke opplevd før. Jeg foreslo at følelsen i tungen kunne skyldes den midlertidig kronen som f.eks. kunne ­være ru i overflaten slik at den gnaget på tungen. Hun ble anbefalt å komme til un­der­sø­kel­se på kontoret.

Funn

Ved un­der­sø­kel­sen kunne pasienten beskrive forbausende store plager. Mest urovekkende var sikling fra vens­tre munnvik, noe som heldigvis var redusert, og en ekstrem reak­sjon på temperatur når hun spiste. Varm mat og drikke ga utslag som sterke sviende smerter på den affiserte siden av tungen. Hun hadde også nedsatt smaksans, og tungen hennes føltes «for stor». Derfor unngikk hun vanlig spising og hadde begrenset seg til inntak av iskrem. Pasienten opplevde det som svært ubehagelig og var bekymret for hva ubehaget kunne skyldes. Dette gikk ut over tilværelsen hennes.

In­gen bemerkelsesverdige tegn ble funnet ved ekstra- og intraoral undersøkelse. Den provisoriske kronen var ikke spe­sielt ru, og det var ikke overskudd av temporær sement lingualt. Den endelige kronen ble sementert med en plastbasert sement (3M ESPE), men symptomene gav seg ikke.

Diagnosen ble vurdert å ­være en nevrologisk skade som resulterte i parestesi (tap/forandring av følelse) dysestesi (smerte ved normale stimuli) og dysgeusia (tap av smaksans) forårsaket av ledningsanestesi.

Håndtering

Figur 1. Tegning (journalnotat) av pasientens vens­tre side med markering av affiserte områder av tungen.

Det ble laget en tegning av underkjeven og tungen til pasienten som referanse for å kartlegge symptomene (Figur 1). Området ble testet ved sondering og med en bomullsrull dyppet i varmt vann. Det var tydelig at det var området forsynt av lingualisnerven som var affisert, og siden hun rapporterte svekket smaksans, måtte også chorda tympani ­være involvert. Et panorama-røntgen ble tatt for å utelukke annen patologi, men in­gen unormale funn ble observert.

Det ble brukt god tid på å berolige pasienten og til å informere henne om diagnosen og mulige årsaker. Det ble presisert for henne at dette er et kjent, men sjelden og uforutsigelig fenomen med ukjent årsak. Hun ble forklart at symptomene sannsynligvis ville forsvinne, men at det kunne ta tid. Hun ble også forsikret om at hun skulle følges opp med kontroller, og i tillegg ble en spe­sia­list i oral kirurgi kontaktet for råd. Pasienten skulle henvises hvis ikke hun ble bed­re etter tre måneder.

Hun ble fulgt opp i alt ­åtte ganger og viste heldigvis en gradvis forbedring. Ved siste kontroll, sju måneder etter at ledningsanestesi ble gitt, var hun tilnærmet helt frisk og ønsket å ringe selv dersom hun ville ha videre oppfølgning.

Diskusjon

Nerve­ska­der som følge av ledningsanestesi i underkjeven er beskrevet i litteraturen som svært sjeldne, estimert til 1:785 000 satte anestesier (1 – 4). De aller fleste skadene er forbigående, men noen er permanente (1,2). I litteraturen spekuleres det i mulig årsaker og forebygging (1 – 3).

Det rapporteres at alle midler for lo­kal­anes­te­si brukt i odonto­logien (lignocain, prilocain, articain og mepivicain) kan for­år­sake nerve­ska­der (3 – 5) fordi preparatene kan ­være svakt nevrotoksiske (4). Det er in­gen forskjell med hensyn til alder, kjønn eller type kanyle (4). En annen mulighet er nålestikktraume, enten direkte traume til nerven eller til omliggende vev, noe som resulterer i et hematom som trykker på nerven (1).

Nervus lingualis synes å ­være oftere involvert sammenlignet med n. alveolaris inferior. En teo­ri om dette er at når pasienten gaper høyt, kommer n. lingualis i spenn pga. dens beliggenhet og omliggende vev, slik at den ikke bøyer av for kanylen (1). En annen hy­po­te­se er at det er enklere å skade en unifasciculær nerve (enklere struktur) slik som n. lingualis, enn en multifasciculær nerve (flere komponenter) slik som n. alveolaris inferior (5). En kan tenke seg at en injeksjonsteknikk med minimal bevegelse av kanylespissen er minst skadelig.

Alternative metoder for å oppnå anes­te­si i underkjevens tenner slik som intraligamentære og intraseptale infiltrasjoner kan benyttes, men behovet for ledningsanestesi i underkjeven vil alltid forekomme.

Kjenn­skap til risiko og mulige komplikasjoner ved bruk av lo­kal­anes­te­si i odontologien er viktig. Journalen må føres nøye, og gjerne suppleres med tegninger (ev. foto) dersom uventede re­ak­sjo­ner oppstår. Det bør også rapporteres til Statens legemiddelverk via Relis. Omtenksom håndtering av pasienter med slike skader er viktig, også med tanke på mulige juridiske konsekvenser.

Følgende notis er nå tatt inn i kontorets informasjonshefte til pasientene: «Lo­kal­anes­te­si …. som ved all medisinsk be­hand­ling med legemidler er det en liten risiko for bivirkninger, som for eksempel forbigående hjertebank eller nerveskader. Fordelene med bedøvelse er flere enn ulempene». For tannleger i allmennpraksis som opplever kasus med nerveskade, er støtte fra faglitteratur og kolleger nødvendig og unnværlig.

Årsaken til nerve­ska­der i forbindelse med ledningsanestesi er fremdeles ukjent, og vi har dess­ver­re in­gen mulighet til å forebygge eller behandle disse.

English summary

Fardal JE.

Transient neurological deficit following an inferior alveolar nerve block – a case report

362 – 3.

A 45 year old female patient attending a general dental practice presented a case with unilateral parasthesia, dysesthesia, and dysgeusia following an otherwise uneventful inferior alveolar nerve block. The background, findings, and management of the case are discussed. The importance of knowing the risks and possible side effects of the use of local anesthetics in dentistry is emphasized, and a short discussion of the relevant literature is given.

Hovedbudskap

Nerve­ska­der som følge av ledningsanestesi forekommer svært sjelden

Journalen må føres ­nøye og gjerne suppleres med tegninger ved uventede reaksjoner

Omtenksom håndtering av pasienter med skader er viktig

Referenser

  • 1. Pogrel MA, Thamby S. Permanent nerve involvement resulting from inferior alveolar nerve blocks. JADA 2000; 131: 901 – 7.

  • 2. Blanton PL, Jeske AH. Avoiding complications in local anesthesia induction: anatomical considerations JADA 2003; 134: 888 – 93.

  • 3. Pogrel MA. Permanent nerve damage from inferior alveolar nerve blocks – an update to include articaine. J Calif Dent Assoc 2007; 35: 271 – 3.

  • 4. Haas DA, Lennon DA. 21 year retrospective study of reports of parasthesia following local anesthetic administration. J Can Dent Assoc 1995; 61: 319 – 20, 323 – 6.

  • 5. Pogrel MA, Schmidt BL, Sambajon V, Jordan RC. Lingual nerve damage due to inferior alveolar nerve blocks. A possible explanation. JADA 2003; 134; 195 – 9.

Adresse: Johan Feyersgate 12, 4370 Egersund. E-post: jane.fardal@gmail.com

Artikkelen har gjennomgått ekstern faglig vurdering.