Protetik i det försvagade bettet. En resa i Henry Beyrons fotspår

Annika Torbjörner og Bo Fransson:

Dette er på mer enn en måte en spesiell bok. Den er trykket på eget forlag og selges av forfatterne selv (annika.torbjorner@amanda.nu eller www.amansda.nu/protetikbok). Bokens utgangspunkt er Henry Beyrons kapittel «Bettrehabilitering med kron- och broprotetikk» forfattet i 1975 og publisert i Nordisk Klinisk Odontologi (NKO). Kapitlet gjengis i faksimile i sin helhet i boken.

De av leserne som har noen år på baken nikker gjenkjennende både til NKO og Beyrons skrifter der forfatteren beskriver de biomekaniske prinsipper som bør anvendes generelt, men særlig ved tannsett som er periodontalt eller mekanisk svekket. Med dette som utgangspunkt, tar forfatterne på seg å utvide, oppdatere og illustrere disse prinsippene. Således inkluderes også behandlingsmåter og materialer som enten knapt fantes for 30 år siden, eller som da hadde et betydelig snevrere indikasjonsområde enn de har i dag.

Så kan man spørre seg om en mer enn 30 år gammel tekst kan gi noe vesentlig bidrag til moderne protetikk. Svaret er, kanskje uventet for noen, ubetinget ja. Beyrons tekst er stort sett absolutt ikke gått ut på dato, men er tvert imot forbausende aktuell. Likevel kan spørsmålet synes nærliggende, ettersom verken Beyron eller forfatterne pretenderer at de tar utgangspunkt i annet enn «beprövad erfarenhet». Men, som forfatterne ganske riktig påpeker, evidensbasert kunnskap innenfor biomekanikken som er klinisk anvendbar, finnes omtrent ikke.

I en slik situasjon skal en ikke kimse av solid klinisk erfaring, noe som både Beyron og de to forfatterne åpenbart har i stort monn. Sterkt forenklet, de biomekaniske prinsipper som omtales i boken, dreier seg om betydningen av størrelse og retning av de krefter tennene utsettes for. Spesielt i det svekkede tannsettet er det viktig at kreftene i størst mulig utstrekning får virke aksialt. I boken presenteres ulike måter hvorved dette overordnede prinsipp skal kunne omsettes til klinisk praksis.

Boken er inndelt i tre hovedkapitler. I det første beskrives tannsettets funksjon og målsettingen med okklusal terapi. Her diskuteres også mekaniske grunner til havari. I annen del omtales de undersøkelser som må foretas for å kunne danne seg et adekvat bilde av okklusale problemstillinger. I det tredje og største kapittelet omtales bittrehabilitering; herunder planlegging, ulike indikasjoner for bittsliping, betydning av midlertidige erstatninger som en del av behandlingen samt prosedyrer for hvordan man håndterer dype bitt, tannsett med grav slitasje og restaureringer på periodontalt svekkede ankertenner. Hele teksten er fullspekket med praktiske tips og bærer tydelig preg av at forfatterne er klinikere.

Språket er lettlest svensk. Boken foreligger som en ringperm. Dette er meget praktisk, ettersom den da kan ligge oppslått uten at sidene bøyes eller innbindingen ødelegges. Den er illustrert med tallrike kliniske bilder og tegninger; de nyeste av god, de eldste av mindre god kvalitet, det siste uten at det svekker informasjonsverdien synderlig.

Boken henvender seg til alle tannleger med interesse for protetikk, men også til tannlegestudenter og tannteknikere. Den gir et verdifullt supplement til de vanlige lærebøker innenfor protetikken og anbefales på det varmeste i en verden som ellers i kanskje for stor grad dreier seg om implantatforankring eller kosmetisk odontologi.

EinarBerg 

Mölndal: Eget forlag; 2008. 167 sider, 250 bilder og tegninger. ISBN 978-91-633-3157-2