NTFs representantskap, 21. og 22. november 2008 på Lillestrøm:

Ett år til neste gang, for siste gang

NTFs representantskap har vedtatt toårige representantskap. Etter 2009 blir neste representantskap avviklet i 2011.

Advokatene Dag Reite og Elisabeth Scarpello i NTF funderer over formuleringer, i likhet med representantskapets ordfører Christian Danielsen og varaordfører Ivar Hoff. Foto: Gudrun Sangnes.

Med det var én gjenganger strøket av sakskartet. Det var riktignok ikke alle som ville ha det slik, og hovedargumentet imot nyordningen, som flere kom med, var at den hindrer rekruttering og kontinuitet i opplæringen av nye tillitsvalgte. Dette synspunktet var det imidlertid minst like mange som argumenterte imot, idet de hevdet at representantskapet snarere er en eksamen for tillitsvalgte, og dermed ikke har noen opplæringsfunksjon å snakke om.

Men det blir ikke helt møtefritt i årene uten representantskap. Bakgrunnen for ny møtefrekvens er at man finner representantskapet for stort og formelt til å skape politikk. For å styrke debatten og få mer aktivitet rundt foreningens politiske prosesser vil man i mellomåret arrangere et mindre møte, muligens bare for lederne av NTFs lokalforeninger, men eventuelt med deltakelse av to fra hver forening. Deltakerantall og form er ikke avgjort ennå.

Den nye møtefrekvensen medfører for øvrig at NTFs budsjett må presenteres for representantskapet for to år av gangen, og at enkelte valgperioder må forlenges. Valgperiodene i NTF er ellers stort sett toårige, og hovedstyret avgir allerede beretning for to år av gangen.

Valgordning endelig vedtatt

En annen gjenganger som nå er plassert blant vedtatte saker, er valgordningen for sentralt næringsutvalg (SNU). Saken var oppe til debatt på NTFs representantskap både i 2006 og 2007. Denne gangen fikk hovedstyret i all hovedsak gjennomslag for sitt forslag, etter langt mindre meningsutveksling enn tidligere. Vedtaket innebærer blant annet at SNU skal velges på Næringspolitisk forum (NpF), at utvalget fortrinnsvis skal bestå av både eiere og leiere eller ansatte tannleger, at lederen skal inngå i NTFs hovedstyre og at representantene til NpF har stemmevekter ut fra antall privatpraktiserende medlemmer av lokalforeningen. Mandatet for SNU er det imidlertid representantskapet selv som skal bestemme.

Ingen tannleger i produktreklame

Tannlegers engasjement i produktreklame rettet mot allmennheten og bruk av Internett i markedsføringen av egen praksis har nå fått egne bestemmelser i NTFs etiske regler, etter at representantskapet debatterte og fattet vedtak i saken på Lillestrøm.

Med bakgrunn i representantskapets vedtak fra 2007, om å avslutte NTFs reklameavtaler, for å unngå uønskede bindinger mellom foreningen og produktleverandører, og dermed svekke publikums tillit til foreningens og standens integritet, gikk man i år ett skritt videre.

Representantskapet har nå bestemt å ta inn en tilsvarende bestemmelse for medlemmene, slik at det ikke skal kunne reises spørsmål ved tannlegenes uavhengighet og faglige integritet.

Det er også blitt mer vanlig blant norske tannleger å bruke hjemmesider i markedsføring av egen praksis. Representantskapet besluttet derfor å inkludere en bestemmelse i de etiske reglene som presiserer at man også ved utformingen av internettsider må sikre at informasjonen som gis ikke er uriktig eller villedende.

Som en følge av vedtakene har den gamle paragraf 13, Annonsering i NTFs etiske regler, fått nytt navn, og heter nå paragraf 13 Markedsføring. Første ledd er endret, og et nytt tredje ledd er kommet til. Nå lyder det slik:

Paragraf 13 Markedsføring

(1. ledd)

En tannleges annonsering må ikke inneholde noe som er uriktig eller villledende. Dette gjelder også ved utformingen av internettsider til bruk i yrkessammenheng. Inntas lenker til andre internettsider på en tannleges internettside, må den tannlege som står ansvarlig for internettsiden etter beste evne sikre at disse er relevante og heller ikke inneholder informasjon som er uriktig og villedende.

(3. ledd)

En tannlege må ikke overfor publikum drive produktreklame for medikamenter, produkter, forbruksvarer eller utstyr til bruk i tannlegevirksomhet. Faglig omtale av produkter og utstyr i artikler, foredrag og liknende i medier beregnet på allmennheten, anses som produktreklame. Produktreklame og omtaler overfor tannhelseteamet omfattes ikke av bestemmelsen. Omtale og salg som foregår innenfor egen tannlegevirksomhet, rettet mot egne pasienter, anses ikke som produktreklame.

Hovedstyrets medlemmer konfererer mellom slagene. Foto: Ellen Beate Dyvi.

Og så var det valg

Ivar Hoff fra Bergen ble klappet inn som ny ordfører til NTFs representantskap. Vervet som varaordfører var det flere som ville kjempe om. Valgkomiteen hadde innstilt Trond Grindheim, også han fra Bergen. Grindheim vant kampen rett foran Sør-Trøndelags Anne Grete Beck Andersen.

Den samme Andersen ble senere valgt til leder av valgkomiteen, med knapp margin til Gerd Knudsen fra Oslo. Disse to utgjør den nye valgkomiteen sammen med Asgeir Bårdsen, Bergen, Otto Førland, Haugaland og Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag. Valgkomiteens leder, Ninni Haug, hadde bestemt seg for ikke å ta gjenvalg likevel.

Til styret for Sykehjelpsordningen for tannleger ble Per Franck Næss, Oslo, valgt til leder, med Aleidis Løken, Oslo, og Odd Tveiterås Nesse, Bergen, som medlemmer. Varamedlemmer er Karin Holmgard, Haugaland, Brit Ølstad, Oslo og Svein Øksenholt, Sør-Trøndelag.

Det voteres. Foto: Gudrun Sangnes.

 

Ellen BeateDyvi