Godt jubileumsår

Når vi nå er inne i vårt 125. foreningsår, kan det være interessant å høre hvordan andre oppfatter oss. Derfor ba vi en medierådgiver om å se på Tannlegeforeningen sånn litt fra utsiden. Vedkommende har lang erfaring fra prosesser som dreier seg om posisjonering og omdømme, og hans oppsummering er vel verdt å dele med flere.

Ved innledningen til året kan det slås fast at både tennene, tannlegene og Tannlegeforeningen har det forholdsvis bra. Dagens situasjon er som en liten solskinnshistorie, der tannhelsen er tilfredsstillende hos 9 av 10, tannlegene har en fri faglig stilling og det økonomiske fundament hos medlemmene er relativt bra. Foreningen har stor oppslutning fra tannlegene, og vi har så langt unngått store skandaleoppslag i mediene. Og det er nettopp da vi bør spørre oss selv om hvor lenge dette vil vare. Spørsmålet kan ikke minst reises med tanke på de store strukturendringene som en del andre bransjer har gått gjennom de siste tiårene. Blant eksempler finner vi apotekene, dagligvarebransjen og til dels optikerne.

Eksempler på samfunnsmessige forhold som kan påvirke oss, er endringer i befolkningens alderssammensetning, i og med at både antallet eldre og veksten i den materielle velstand, øker raskt. Likeså øker utdanningsnivået, slik at pasientene stiller stadig større krav både til selve tjenesten, til funksjonalitet og til estetikk. Nettet gir enkel tilgang til mengder av informasjon, slik at dagens pasienter har et høyere kunnskapsnivå enn tidligere.

Det er konstatert at tannhelsetjenesten har både et sosialt og et geografisk fordelingsproblem, og mange undres på om tannlegestanden selv er i stand til å ordne opp i alle utfordringene. De som tviler sterkest, tar til orde for en sterkere offentlig finansiering, for derigjennom å holde grep om styringen både geografisk og sosialt. Jubileumsåret vårt er også et valgår, og det blir spennende å se hvor sentral tannhelsen vil bli i valgkampen. I skrivende stund er politikerne mer opptatt av andre saker, men en velferdsreform som innebærer flere offentlige midler til tannhelse er slett ikke urealistisk.

Offentlig tannhelsetjeneste har en organisasjonsform som foreløpig ligger forholdsvis fast. Den bebudede regionreformen resulterte i like mange fylker som i dag, og Stortinget har vedtatt at tannhelsetjenesten også i fremtiden skal være forankret i fylkeskommunen – så lenge den eksisterer.

Det er nok mer grunn til å undres om privat sektor kan stå foran større endringer. En artikkel i Dagens Næringsliv i fjor sommer beskrev dagens unge som mindre villige til å gå inn i lederstillinger og å ta ansvar for utvikling av egne bedrifter. Selv om vi ikke har så mange tilfeller, kan det være en utvikling også i vår sektor at nyutdannede tannleger heller ønsker et ansattforhold enn å bygge opp egne bedrifter til å håndtere den private delen av tannhelsetjenesten. Utviklingen kan derfor bli at ikke-odontologer går inn i praksiser som investorer, og dermed danner andre grunnlag for drift enn de faglige. Slik utvikling vil også sette foreningen på andre utfordringer enn de vi hittil har vært vant med.

Vår hjemmelsmann, medierådgiveren, har ut fra det ovenstående spurt hvordan vi i Tannlegeforeningen vil ta grep om egen fremtid. I den sammenheng har han pekt på betydningen av å ha et godt omdømme, noe som dreier seg om å skape positive assosiasjoner i omgivelsene slik at omgivelsene hjelper oss i å nå våre forretningsmessige mål. Omdømme handler om å skape, innfri og helst overgå omgivelsenes forventninger til oss, hevder han. Dette vil kreve mye av oss alle, men her gjelder det å se muligheten til å feste grep om fremtiden og styre den slik at brukerne, kundene våre, kan kjenne seg igjen hos oss også når jubileumsåret er over, og fortsatt i mange år framover.

For å oppnå en slik posisjon må vi tenke på hvordan vi selv ønsker å tilby våre tjenester, hvordan vi framstår internt, oss imellom, og hvordan vi markedsfører oss. For å befeste den interne kulturen arbeider foreningen kontinuerlig med etiske regler og gode etterutdanningtilbud slik at vi som medlemmer av Den norske tannlegeforening skal stå best mulig rustet for fremtidens behov.

Parallelt arbeider vi for å få gode betingelser for selvstendig næringsdrivende og lønns- og arbeidsvilkår for offentlig ansatte. Dette er avgjørende for at foreningen skal ha en trygg forankring blant medlemmene.

Jeg håper derfor at jubileumsåret skal danne grunnlag for en enda større bevissthet hos oss alle, slik at vi sammen – gjennom foreningen – kan utvikle både den private og den offentlige tannhelsetjenesten så vi er i stand til å møte de utfordringene vi vil stå overfor i årene som kommer.

GunnarLyngstad