Norges forskningsråds nettverkskonferanse 21. og 22. april:

Ny giv for klinisk forskning?

Målet med nettverkskonferansen om klinisk forskning var å stimulere til økt samhandling mellom universitetsmiljøene og tannhelsetjenesten. Universitetsmiljøet var der, tannhelsetjenesten i mindre grad.

Gruppe 4, anført av sin leder Sissel Heggdalsvik, imponerte stort med å fremføre sin rapport, tonsatt og på vers. Fra venstre: Tiril Willumsen, Malin Jonsson, Sissel Heggdalsvik, Dorthe Holst, Grethe Evensen Øvrum, Stig Karlsson og Inge M. Bruvik. Foto: Gudrun Sangnes.

Tanken bak konferansen var at en styrking av den kliniske forskningen og forskningskompetansen i odontologi bør ta utgangspunkt i samfunnets behov og miljøenes forutsetninger. Gjennom den offentlige og private tannhelsetjenesten møter klinikerne hele befolkningen, og har et godt utgangspunkt for å forske på representative grupper innenfor ulike kliniske problemstillinger. Men dagens odontologiske forskning foregår i all hovedsak ved de odontologiske lærestedene. Det bør stimuleres til at tannhelsetjenesten knytter seg til de etablerte fagmiljøene og bidrar til klinisk forskningsvirksomhet. Dette er utgangspunktet for at vårt program for klinisk forskning arrangerer denne nettverkskonferansen, het det i invitasjonen fra Forskningsrådet.

Til å innlede kom statssekretær Arvid Libak fra Helse- og omsorgsdepartementet. Ivar Mjør, som på alle måter må betraktes som en grand old man innen klinisk forskning sammenlignet klinisk forskning, både hva angår praksis og ulike forutsetninger i Norge og USA. Etter hans syn har man gode muligheter i Norge. Forskningssjef Øysten Krüger ved Helse Sør-Øst belyste hvordan og hva som foregår av forskning ved helseforetakene. Men dette er en verden som bare delvis lar seg sammenligne med den odontologiske. Noe lærdom kan man dog trekke. Gunilla Bolinder fra Karolinska Universitetssjukhuset presenterte en rekke problemstillinger man kan forske på innen odontologien, mens Susanna Axelsson fra den svenske Statens beredning för medicinsk utvärdering gikk mer i dybden, og ville besvare hvordan forskningen kan besvare spørsmålet om nytte av behandling.

Så ble konferansens deltakere delt i grupper for å diskutere seg frem til gode løsninger for fremme av klinisk odontologisk forskning. Diskusjonene var basert på fem hovedtemaer: «forskning og virksomhet i klinisk praksis», «forskning og virksomhet i den samlede tannhelsetjenesten», «nettverk og samhandling», «forskning, målsetting og temaer» og «veien videre og min tur». Engasjerte deltakere ble observert arbeidende med oppgavene til langt på natt.

Oppsummeringen og den påfølgende diskusjonen ga løfter om positiv velvilje fra alle deltakende parter og organisasjoner og det ble foreslått å danne nettverk der fylkeskommuner, folkehelseinstitutt, kompetansesentre, Tannlegeforeningen, universitetene, spesialisttjenesten, Forskningsrådet, Nasjonalt kunnskapssenter og et eventuelt nasjonalt forskningsadministrativt organ blir sentrale aktører.

Arrangementskomiteen vil holde et oppsummeringsmøte i løpet av mai og gi rapport til Norges forskningsråd. Deretter vil initiativet ligge hos det nasjonale nettverket og pådriverne blant deltakerne. Her vil både NTF og fylkestannlegene være sentrale. – Nå må vi diskutere det ansvaret de enkelte aktører har, sa leder av programkomiteen, Bjørn Oustad, som avsluttet konferansen.

Ellen BeateDyvi