Nå skal tannhelsesekretærer ha månedslønn

Som de fleste privatpraktiserende medlemmer sikkert kjenner til, har NTF i mange år deltatt i avtaleforhandlinger om lønns- og arbeidsbetingelser for privatansatte tannhelsesekretærer. «Veiledende avtale om lønns- og arbeidsvilkår mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer» (også kalt mønsteravtalen) forhandles frem av NTF og HSH på den ene siden og arbeidstakerorganisasjonene Fagforbundet og Parat på den andre siden. Avtalen regulerer blant annet tannhelsesekretærenes arbeidstid, ferie, velferdspermisjoner og ikke minst lønn. Årets forhandlinger om justering av avtalen ble gjennomført i slutten av august og informasjon, vesentlig om det økonomiske resultatet av forhandlingene, følger med som vedlegg til denne utgaven av Tidende.

I forbindelse med årets forhandlinger ble det avtalt å endre § 9 slik at deltidsansatte, i likhet med heltidsansatte, skal ha månedslønn og ikke timelønn. Ekstrahjelper skal fortsatt ha timelønn. Det er viktig å merke seg at månedslønn så vel som timelønn er avlønningsformer, og sier ikke noe om verken stillingsstørrelse eller lønnsnivå. En endring fra timelønn til månedslønn vil altså i utgangspunktet være økonomisk nøytralt både for arbeidsgiver og arbeidstager, men vil gi den ansatte større forutsigbarhet. Dersom den ansattes arbeidstid varierer noe, vil en løsning kunne være å basere månedslønnen på gjennomsnittlig/vanlig arbeidstid og føre en timeliste i tillegg. Her kan man notere «pluss- og minustimer» og foreta en avregning av dette ved behov, for eksempel hver tredje måned.

Videre er det i avtalens § 3 kommet inn en presisering om at arbeidstaker har krav på 20 minutters sammenhengende pause. Arbeidstakernes organisasjoner rapporterer om at mange ansatte opplever det som et problem at de ikke får en pause i løpet av arbeidsdagen. Om man får lønn i spisepausen eller ikke, er det som er avgjørende her. Akutte situasjoner kan forståelig nok oppstå i en tannlegepraksis fra tid til annen, men som hovedregel må ansatte få anledning til å sitte ned mens de spiser matpakken.

I avtalens § 11 har det kommet et tillegg om at rengjøring av arbeidstøy er arbeidsgivers ansvar. Det er ikke spesifisert hvordan dette skal skje, og tannlegen må selv kunne bestemme hvordan pålegget skal oppfylles. De senere årene har mange tannleger fått satt inn en vaskemaskin på kontoret slik at arbeidstøy kan vaskes i løpet av arbeidsdagen. Enkelte leverer arbeidstøy til et vaskeri, men denne løsningen passer nok ikke for flertallet. Noen har også avtalt at en ansatt skal ta arbeidstøyet hjem og vaske det privat mot kompensasjon. Forutsatt at hygienehensynet ivaretas, vil dette også være en adekvat måte å innrette seg på. Kompensasjonens størrelse og form bør i så fall diskuteres med regnskapsfører for å unngå skattemessige «overraskelser».

Avtalen i full tekst finner du under www.tannlegeforeningen.no/Drifts- og arbeidsvilkår/Privat sektor/Lønns- og arbeidsvilkår hjelpepersonell.

Lin Muus Bendiksen

seniorkonsulent, NTF