Visjoner – kan de brukes til noe?

Enhver organisasjon med respekt for seg selv skal ha et overordnet mål, en visjon, og en virksomhetsidé for sitt arbeid. «Dyktige og tilfredse medlemmer med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse» er NTFs visjon. Den innleder foreningens strategiske plan for 2007 – 2010, der det videre står at organisasjonen «skal arbeide for medlemmenes faglige og økonomiske interesser, samt gode kollegiale forhold. Foreningen skal også arbeide for at odontologisk utdanning og forskning skal legge grunnlaget for tannlegenes faglige kompetanse, samt at hele befolkningen skal dra nytte av en god tannhelsetjeneste». Virksomheten er delt inn i tre hovedområder: medlemsrettet arbeid, samfunnsrettet arbeid og organisasjonsmessige forhold, og det er presisert at arbeidet skal bygge på høy etisk standard, profesjonalitet og respekt. Hovedområdene er igjen delt inn i mer konkrete delområder. På basis av strategiplanen har representantskapet vedtatt et toårig arbeidsprogram som skal fungere som styringsredskap for både tillitsvalgte og sekretariatet.

Mange vil kanskje si at dette er honnørord på et papir som ingen ser på før neste gang det skal utarbeides en strategiplan. Og faren for dette er selvfølgelig til stede. Uansett hvor mye tid, tanker og energi som er lagt i utarbeidelsen av planen. Det er alltid lett, og ofte nødvendig, å prioritere de daglige gjøremålene, som gjerne kommer uanmeldt og som haster. I en travel hverdag er det lett å miste oversikten og ikke se ting i sammenheng.

NTFs sekretariatet, inklusiv redaksjonen, har nylig avholdt et seminar der vi analyserte og diskuterte hvordan egen arbeidssituasjon og eget arbeid kan knyttes opp mot målet i foreningens overordnede visjon. Hva kan vi gjøre for å bli bedre og hvordan påvirker vi hverandre i arbeidet for dyktige og tilfredse medlemmer, fornøyde pasienter og en befolkning med god oral helse? Vi kan selvsagt ikke garantere at alle som kontakter sekretariatet heretter, alltid vil være tilfredse med den hjelp og service de får på alle områder, men vi tror at slike seanser er svært nyttige, både for å se de store linjene i det man arbeider med og for å bedre samarbeidet internt i organisasjonen.

Det er imidlertid ikke bare i de store organisasjoner og bedrifter at det er viktig å sette seg mål, utarbeide planer for virksomheten og en gang i blant sette av tid til å diskutere om det man gjør, faktisk er det man burde gjøre. Og om man gjør det på en slik måte at man opprettholder et godt omdømme. Godt omdømme er grunnleggende for det vi gjør, på alle nivåer. Det gjelder enten vi er tillitsvalgte, sekretariatsansatte, praktiserende tannleger eller har andre viktige funksjoner, og det påvirker både standens omdømme i samfunnet, foreningens og lokalforeningenes omdømme blant medlemmer og publikum, og ikke minst den enkelte tannleges omdømme blant sine pasienter.

Gudrun Sangnes