Tidende 2006 – god årgang

I desemberheftet for to år siden var tittelen på min lederartikkel «Artikler i Tidende skal telle». Da hadde redaksjonen vært gjennom to vanskelige år. Som en følge av universitetenes nye regler for honorering av de ansattes vitenskapelige produksjon, var det store problemer med å skaffe nok relevante fagartikler til bladet, og vi hadde sendt «bekymringsmelding» til både fagmiljøene og universitetene. Etter hvert er situasjonen blitt bedre, og nå blir artikler i Tidende vurdert på samme nivå som artikler i de fleste internasjonale odontologiske vitenskapelige tidsskrifter; bare noen få spesielle tidsskrifter teller mer. Dermed har antallet mottatte vitenskapelige og faglige originalartikler økt, men det ligger fortsatt en god del lavere enn ønskelig ut fra målet om å holde den norske tannlegestand godt oppdatert med kvalitetsvurdert fagstoff.

Året 2006 har imidlertid vært et godt år for Tidende, både innholdsmessig og økonomisk. I tillegg til de ordinære fagartiklene har vi hatt et stort nordisk temahefte (ni artikler) og et samarbeidsprosjekt med Legetidsskriftet (seks artikler) samt flere kasuspresentasjoner og artikler under «Aktuelt fag». Tilgangen på annonser har også vært god, og totalt sett har dette resultert i at en årgang av Tidende for første gang har passert 1000 sider. I tillegg kommer produksjonen av Messekatalogen og representantskapsheftet.

Ikke minst gledelig er det at Tidende, til tross for ulempen med lang trykningstid, også fungerer som et viktig debattorgan. Det opplevde vi senest på årets representantskapsmøte, der to av de temaene som ble diskutert, spørsmålet om støtte ved svangerskap og fødsel og problemer omkring klagesaker, var blitt grundig belyst og debattert i Tidendes spalter i året som gikk.

Tilbakemeldinger fra enkeltpersoner blant leserne har også vært positive, og det er hyggelig. Skal vi få en objektiv og nøytral vurdering av så vel innhold som form, trenger vi imidlertid større leserundersøkelser, og vi planlegger en oppfølging av leserundersøkelsen fra 2004 i løpet av våren. I dette nummeret av Tidende inviterer vi dessuten interesserte lesere til å delta i et leserpanel som jevnlig kan komme med innspill og kommentarer til tidsskriftet. I den informasjonsflommen vi er utsatt for, er det svært viktig å følge med i utviklingen, og vår ambisjon er hele tiden å lage et fagtidsskrift som kvalitetsmessig holder mål, og som leserne faktisk har lyst til å lese. Skal vi lykkes med det, trenger vi ikke bare tilbakemeldinger, vi trenger også stoff og tips om stoff og hendelser, både fra fagmiljøene og leserne for øvrig.

På tampen av 2006 vil jeg gjerne benytte anledningen til takke alle som har bidratt til denne årgangen av Tidende, og det er mange med på laget: artikkelforfattere og andre skribenter, fagkonsulenter, debattanter og «tipsere». Også de som står for den praktiske produksjonen, med layout og trykking, fortjener takk; et velfungerende samarbeid på den siden er grunnleggende for et godt tidsskrift. Og sist, men ikke minst: en stor takk til mine medarbeidere i redaksjonen. God jul og et godt nytt lese-, skrive- og arbeidsår ønskes dere alle.

Gudrun Sangnes