NTFs standardavtale for samarbeid mellom tannleger foreligger nå i oppdatert versjon

I NTFs håndbok og på foreningens medlemssider (http://www.tannlegeforeningen.no (medlemssider/privat praksis)) finnes et forslag til avtale om samarbeid mellom tannleger. En veiledning/kommentar til avtaleteksten finnes også tilgjengelig på samme sted. Standardavtalen gjelder den tradisjonelle samarbeidsformen mellom praksiseier og assistenttannlege. Denne samarbeidsformen innebærer at assistenttannlegen mot å betale en avtalt leiesum får tilgang til praksiseiers lokaler, utstyr, pasientportefølje og vanligvis også hjelpepersonell.

Sekretariatet får ofte henvendelser som gjelder denne typen samarbeidsavtaler mellom praksisinnehaver og assistenttannlege/leietaker. En arbeidsgruppe innenfor medlemsrådgivningsgruppen i sekretariatet har derfor foretatt en gjennomgang av hvilke spørsmål som ofte stilles og i lys av denne gjennomgangen gjort noen mindre presiseringer og tilføyelser i avtaleteksten. I tillegg er kommentarene til avtalen nå betydelig utvidet.

Formålet har blant annet vært å beskrive ulike situasjoner som kan oppstå i et samarbeidsforhold og som kan lede til konflikt mellom partene. Vi har også kommet med forslag til hvordan noen av disse situasjonene kan tenkes løst. Før man inngår i et samarbeid er det viktig at partene tenker gjennom og diskuterer hvordan de vil forholde seg dersom slike konfliktsituasjoner skulle oppstå.

NB: Det er svært viktig at man leser avtaleteksten og kommentarene i sammenheng før man underskriver en samarbeidsavtale. Dette for å få best mulig oversikt over hva avtalen faktisk regulerer og hvilke problemstillinger man bør tenke gjennom i forkant.

Viktige punkter som omhandles i samarbeidsavtalen er:

 • Beskrivelse av leieobjektet – hva er det som leies ut til leietaker?

 • Hvilke utgifter skal dekkes av henholdsvis praksisinnehaver og leietaker?

 • Leiesummen – tre ulike måter å fastsette denne på.

 • Leietakers plikt til å betale godtgjørelse ved eget sykefravær

 • Reforhandling av leiesum og daglig godtgjørelse ved sykefravær

 • Leietakers plikt til å føre eget regnskap og være faglig og økonomisk ansvarlig for egen tannlegevirksomhet

 • Utskiftninger av/endringer i praksisens utstyr og endringer i hjelpepersonellets arbeidsforhold

 • Oppsigelsesklausul

 • Journalene – hvem skal beholde hvilke journaler ved samarbeidets opphør?

 • Overdragelse av samarbeidskontrakten

 • Tvisteløsning

Sekretariatets arbeidsgruppe har samarbeidet tett med Arbeidsgruppen for Privat Sektor, og det oppdaterte avtaleforslaget med utfyllende kommentarer har også vært forelagt for Hovedstyret.

Den reviderte standardavtalen med kommentarer finnes tilgjengelig på http://www.tannlegeforeningen.no (medlemssider/privat praksis).

Dersom du har spørsmål til avtalen eller til kommentarene, eller har andre spørsmål knyttet til samarbeidsavtaler mellom praksiseier(e) og assistenttannlege(r) er det selvfølgelig bare å ta kontakt med sekretariatets ansatte som arbeider med medlemsrådgivning.

Elisabeth F. Scarpello

advokat, NTF