Plikt til å betale vederlag for fremføring av musikk i visse sammenhenger

Dersom man velger å fremføre musikk (inkludert radio) på sitt venteværelse eller å ha ventemusikk på telefonen, er man pliktig til å innhente samtykke fra TONO og betale et vederlag. Det årlige vederlaget utgjør kr 605 for musikk på venteværelset og kr 882 for ventemusikk på telefonen. Dersom man bruker musikk som ledd i behandlingen av pasientene, må man også betale et vederlag for dette. Eventuelle vederlag skal betales f.o.m. 2006.

I desember 2005 mottok flere privatpraktiserende tannleger en henvendelse fra TONO der det ble opplyst om at man er pliktig til å betale vederlag for å spille musikk (inkludert radio) på venteværelset eller på telefonen. Brevet omfattet også situasjoner som ikke er aktuelle for tannleger, og det ble antydet at det måtte betales vederlag også for tidligere år dersom man ikke søkte om den nødvendige tillatelse innen 31. desember 2005.

Sekretariatet hadde ikke kjennskap til denne kampanjen og tok derfor kontakt med TONO som tidligere har lovet at vi skal orienteres i forkant dersom det rettes henvendelser til våre medlemmer på generell basis. TONO gikk med på at svarfristen ble utsatt inntil det var avholdt et møte med sekretariatet for å diskutere de prinsipielle sidene ved saken.

Lov om opphavsrett til åndsverk gir komponistene av et musikkverk enerett til å fremføre dette. Dersom andre fremfører musikken offentlig må det betales en godtgjørelse til komponisten. Offentlig fremføring er et vidt begrep og omfatter bl.a. situasjoner der man i sin virksomhet spiller musikk i kundelokaler eller på telefonen. Dette selv om man har et begrenset antall kunder slik som gjerne er tilfellet på tannlegekontorer. Av praktiske årsaker krever TONO inn godtgjørelsen på vegne av komponistene og fordeler midlene mellom de ulike rettighetshaverne.

Å spille musikk på venteværelset eller på telefonen er frivillig. Dersom man velger å gjøre dette, må man inngå en avtale med TONO og betale et vederlag. Vederlaget utgjør kr 882 per år for ventemusikk på telefonen (inntil 25 linjer) og kr 605 per år for musikk på venteværelser (inntil 100 m2). Dersom man arbeider i et kontorfellesskap (flere praksiseiere eller praksiseier/leietannlege), skal det bare betales ett vederlag per venteværelse/per ventemusikk på telefon.

Behandlingsrommet er i prinsippet også et kundelokale. Musikkfremføring i behandlingsrommet vil bare være vederlagspliktig dersom musikken spilles som ledd i behandlingen av pasientene. På de fleste tannlegekontorer er imidlertid den musikk som spilles på behandlingsrommet, primært myntet på dem som jobber på kontoret. Det er ikke nødvendig å betale vederlag for slik arbeidsplassmusikk (med mindre det er mer enn 50 ansatte ved kontoret). Skulle du spille musikk i behandlingsøyemed, betales vederlag etter samme sats som for musikk på venteværelset (begge lokaler er kundelokaler). Bare hvis behandlingslokalet og venteværelset samlet overskrider 100 m2 skal du betale mer enn kr 605 per år i vederlag for å spille denne musikken. Dette gjelder selv om du spiller ulik musikk på venteværelset og i behandlingsøyemed.

TONO vil i løpet av den nærmeste fremtid sende ut nye brev til vederlagspliktige virksomheter, inkludert tannlegekontorer. Ved å fylle ut et skjema vil man kunne inngå en avtale med TONO om lovlig å fremføre musikk som beskrevet. For dem som ikke allerede betaler vederlag, har TONO gått med på at de ikke vil foreta innkrevning for årene før 2006. Dersom man ikke betaler det pålagte vederlag, vil TONO kunne forfølge saken rettslig.

Advokat
Knut S. Kjølstad
og advokat
Elisabeth F. Scarpello