Om ansvarsforsikring for tannleger som utfører dentale implantater

Sekretariatet får ofte spørsmål og henvendelser om slik forsikring. Det kan derfor være av generell interesse å gi følgende opplysninger om ansvarsforsikring for implantatoperatører:

Helsepersonellovens § 20 Forsikring har følgende ordlyd:

Helsepersonell med autorisasjon eller lisens som driver privat virksomhet, skal ved forsikring stille sikkerhet for det økonomiske ansvar som kan oppstå overfor pasienter i forbindelse med yrkesutøvelsen.

Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om plikten til forsikring.

For allmennpraktikere som driver helt eller delvis privat praksis er den generelle ansvarsforsikringen obligatorisk. Denne dekker ikke implantatarbeider. Implantatforsikringen blir derfor å betrakte som en nødvendig tilleggsforsikring for tannleger som utfører implantatarbeider.

Offentlig ansatte tannleger som har fått tildelt oppgaver med implantater av sine overordnede vil normalt være dekket av virksomhetens kollektive ansvarsforsikring.

Privatpraktiserende tannleger eller offentlig ansatte tannleger som arbeider med betalende pasienter utover sin offentlige stilling bør anse implantatforsikring som nødvendig risikodekning.

Årspremien for implantatforsikring for allmennpraktikere gjennom NTF er kr 5 145 i 2006. For godkjente operatører som kan utføre implantater med stønad fra trygden er premien kr 1 575. Med godkjente operatører menes spesialister i periodonti og oral kirurgi/oral medisin, tannleger med godkjent videreutdanning i protetikk og bittfunksjon, samt tannleger godkjent av Sosial- og Helsedirektoratet på grunnlag av kasuspresentasjon eller gjennomført kurs i implantatprotetikk. For sistnevnte gruppe vil lav premie først tre i kraft fra 1. januar 2007. Premien justeres en gang i året.

NTF anbefaler sine medlemmer på det sterkeste å tegne implantatforsikring i tillegg til den generelle ansvarsforsikringen når de utfører implantatarbeider. Både for pasientens og tannlegens egen sikkerhet vil denne forsikringen trygge kvaliteten som ligger i begrepet MNTF.

Aril Jul Nilsen

Seniorkonsulent