Buskerud Tannlegeforening, 100 år, 1905 – 2005

Svein Jacobsen:

I anledning 100-årsjubileet har Buskerud Tannlegeforening utgitt et jubileumsskrift, som i første rekke henvender seg til tannleger, kanskje spesielt til kolleger innen BTFs egen medlemsmasse. Boken er en relativt beskjeden, heftet trykksak på 118 sider med illustrasjoner og bilder – de fleste naturlig nok i sort/hvitt. Boken er bygget opp kronologisk med 29 korte kapitler, som hver for seg beskriver en kortere periode i foreningens historie. Avslutningsvis inneholder boken et vedlegg, som lister opp BTFs styrer, æresmedlemmer, medlemmer med BTFs hederstegn og medlemmer hedret av Den norske tannlegeforening.

I sin åpningshilsen i boken omtaler NTFs president, Carl Christian Blich, Buskerud Tannlegeforening som «en høyst oppegående lokalforening». Etter å ha lest beretningen, sitter man igjen med et inntrykk av at foreningen har vært svært så «oppegående» i alle foreningsårene, helt siden stiftelsen i 1905. Ikke minst har BTF gjennom sin hundredeårige eksistens, evnet å få frem tillitsvalgte som har stått sentralt i arbeidet med utformingen av NTFs standspolitikk.

Buskerud Tannlegeforening har dessuten utmerket seg ved å være banebrytende på flere områder. Allerede i 1906 bidro foreningen til den første systematiske behandling av skolebarn i landet. Betzy Kjelsberg, «formand» (!) i «Drammens Kvinderaad», hadde henvendt seg til foreningen og spurt om ubemidlede barn kunne få tannbehandling til reduserte priser. Tannlegene kom da med tilbud om en lav tariff, som i praksis bare dekket materialomkostningene. Til tross for stadige vansker med ordningen, hadde den sin største betydning ved at den dannet innledningen til skoletannpleien slik vi kjenner den.

Det er ellers verd å merke seg at BTF i 1947, som landets første lokalforening, fikk i stand en intern gjensidig frivillig sykekasse for medlemmene. Denne sykekassen ble et eksempel for landets øvrige lokalforeninger og for hovedforeningen. Ordningen fungerte helt frem til 1970, da de kollektive forsikringsforhold i hovedforeningen var blitt tilfredsstillende.

Mang en lokalforening kan misunne Buskerud Tannlegeforening det gode samarbeidsklimaet som gjennom årene har hersket mellom offentlig og privat sektor. Foreningen har hatt et sjeldent godt forhold til sine fylkestannleger. Dette skyldes ikke minst tidligere stortingsrepresentant og parlamentarisk leder for Senterpartiet, Johan Buttedahl, som etter åtte år på Stortinget, tiltrådte som ny fylkestannlege i Buskerud i 1989. Opptatt som han var av å få et godt forhold til lokalforeningen, instituerte Buttedahl umiddelbart halvårlige kontaktmøter. Dette førte, som det står i beretningen, raskt til mindre korrespondanse og raskere løsning av omtvistede forhold.

Språket i boken er lettlest, og viktige foreningssaker blir skildret på en systematisk og grei måte. Man kan ubetinget gi sin tilslutning til BTF-leder Knut Vik, når han i bokens forord takker forfatteren, Svein Jacobsen, for «at han har maktet å gi et bilde av foreningens historie hvor alvor og humor, kollegialitet og feider blir presentert for oss på en balansert og spennende måte».

Mye verdifull lokalforeningshistorie får ofte en begrenset leserkrets. Det er synd, fordi lokale utfordringer og oppgaver ofte er sammenfallende utover landet. Man kan absolutt ha nytte (og glede) av å lese en beretning som denne, og boken fortjener en leserkrets langt utover Buskeruds fylkesgrense.

Erik G. Lien

Buskerud tannlegeforening, 2005, 118 sider, 33 illustrasjoner, 4 tabeller.