§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Oppsetting av skilt

Spørsmål: Jeg leier lokaler til min tannlegevirksomhet og ønsker å sette opp skilt, slik at det blir lettere for pasienter å finne meg. Har jeg rett til det uansett hva gårdeier måtte mene?

Svar: Dette beror blant annet på om leiekontrakten inneholder noen bestemmelse om dette. Hvis den ikke sier noe om rettigheter eller plikter vedrørende skilt, følger det av husleielovens § 5 – 4 at leier av lokale kan sette opp vanlige skilter, markiser og lignende med utleiers godkjenning. Utleier kan ikke nekte dette uten saklig grunn. Det betyr at normal skilting kan kreves gjennomført. Utleier kan protestere hvis det kreves særlig store skilt eller en helt spesiell utforming.

Barn og taushetsplikt

Spørsmål: Hvorledes er reglene om taushetsplikt overfor foreldre til barn under 16 år? Kan jeg informere disse om behandlingen?

Svar: Reglene om informasjon når pasienten er mindreårig finnes i Pasientrettighetsloven. § 3 – 4 lyder slik: «Er pasienten under 16 år, skal både pasienten og foreldrene eller andre med foreldreansvar informeres. Er pasienten mellom 12 og 16 år, skal opplysningene ikke gis foreldrene eller andre med foreldreansvaret når pasienten av grunner som bør respekteres, ikke ønsker dette. Informasjon som er nødvendig for å oppfylle foreldreansvaret, skal likevel gis foreldre eller andre med foreldreansvaret når pasienten er under 18 år. Dersom barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barn under 16 år etter barnevernloven § 4 – 8 eller § 4 –12, gjelder første, annet og tredje ledd tilsvarende for barneverntjenesten.»

I merknadene til bestemmelsens annet ledd er anført at grunner som bør respekteres er f.eks. prevensjonsveiledning, råd om svangerskapsavbrudd eller lettere psykiske problem på grunn av mobbing.