Sak 2 c

Endring av Instruks for redaktøren i NTFs Tidende

Redaksjonskomiteen ønsker en endring i dagens Instruks for redaktøren av NTFs Tidende. Forslaget innebærer to hovedendringer i den gamle instruksen; kravet om medlemskap i NTF for redaktøren bortfaller, og at redaksjonen kan styrkes med en vitenskapelig redaktør med odontologisk bakgrunn.

Gjeldende instruks:

1. Redaktøren ansettes av representantskapet. Redaktøren må være medlem av Den norske tannlegeforening. Redaktøren er medlem av redaksjonskomiteen og har fast arbeidsplass i NTFs sekretariat. Redaktørens arbeidsvilkår i sekretariatet skal fremgå av dettes organisasjonsplan.

2. Redaktøren er, i samarbeid med redaksjonskomiteen, ansvarlig for tidsskriftets innhold og redigering overfor NTFs representantskap. Redaktøren skal ha foreningens formål og tidsskriftets oppgaver for øyet og ta hensyn til alminnelige retningslinjer for dets virksomhet. Redaktøren plikter å holde god kontakt med foreningens ledelse og de forskjellige organer i foreningen. NTFs Tidende redigeres i samsvar med prinsippene i Den norske Fagpresses Forenings redaktørplakat. (...)

Foreningens innad- og utadrettede informasjon har krav på plass i Tidende. Hovedstyrets arbeidsutvalg tilrettelegger dette stoffet i samarbeid med redaktøren. Konsulenthjelp kan benyttes for profesjonell presentasjon.

3. Redaktøren skal holde redaksjonskomiteen orientert om tidsskriftets drift. Dersom redaktøren avviser innsendt stoff, kan denne avgjørelsen innankes for redaksjonskomiteen. Redaksjonskomiteens vedtak er endelig.

4. Redaktøren skal i samarbeid med redaksjonskomiteen hvert år innen 1. august legge frem for hovedstyret forslag til budsjett og den fremtidige virksomhet.

5. Endring i instruksen skjer etter de regler som er fastsatt for endringer i NTFs vedtekter.

Følgende endringer i Instruks for redaktøren av NTFs Tidende foreslås:

Til «gammelt» punkt 1:

Setningen «Redaktøren må være medlem av Den norske tannlegeforening.» strykes, og punkt 1 deles i tre punkter og endres som følger:

1. Redaktøren ansettes av representantskapet og forholder seg til NTFs valgte organer. Ved ansettelse av redaktør skal odontologisk eller annen helsefaglig utdanning/bakgrunn tillegges vekt.

2. Hovedstyret ansetter en vitenskapelig redaktør med odontologisk bakgrunn etter innstilling fra redaktøren.

3. Redaktøren er medlem av redaksjonskomiteen og har fast arbeidsplass i NTFs sekretariat.

Til «gammelt» punkt 2:

Punktet endres til punkt 4, og det tilføyes en setning i første avsnitt som setning nr. to:

Redaktør og vitenskapelig redaktør samarbeider om odontologifaglig stoff.

De to siste setningene i punktet strykes.

Til «gammelt» punkt 3, 4 og 5:

Nummereringen endres tilsvarende til 5, 6 og 7.

Hovedstyret har sluttet seg til forslaget fra redaksjonskomiteen – merk dog forslaget om at redaktøren skal ansettes av hovedstyret jf. sak 2 b.

Hovedstyret foreslår følgende vedtak:

Forslag til endringer i Instruks for redaktøren av NTFs Tidende godkjennes.