§§§Spør advokaten

Har man ferieplikt?

Spørsmål: En av mine ansatte begynte hos oss i høst. Vedkommende spør om han er pliktig til å ta ut full ferie når det bare er opparbeidet feriepenger i tre måneder i 2004.

Svar: Det følger av ferielovens bestemmelser at arbeidstakerne skal ta ut hele ferien. Unntak gjelder hvis vedkommende ikke har opparbeidet fulle feriepengerettigheter. I det tilfellet du nevner kan vedkommende motsette seg å ta ut full ferie med mindre dere har fellesferie eller vedkommende har opparbeidet rett til feriepenger hos en annen arbeidsgiver i tiden frem til 1. oktober.

Er gratis tannbehandling av familie skattepliktig?

Spørsmål: De fleste privatpraktiserende tannleger behandler regelmessig eller fra tid til annen familiemedlemmer uten honorering. Hvordan vil skattemyndighetene reagere når de kommer over slike tilfeller? Vil de som mottar ytelsene kunne bli skattlagt for fordelen?

Svar: I utgangspunktet skal tannlegen inntektsbeskattes for den ytelse som utføres. Denne skal verdsettes til ordinær pris. Hva ligningsmyndigheten gjør i praksis vil nok variere noe. Jeg vil tro at når tannlegen begrunner lav omsetning i forhold til utgiftsnivået med at vedkommende har mange pasienter som ikke betaler fullt vederlag, vil ligningsmyndigheten holde seg til utgangspunktet og skattlegge tannlegen etter hovedregelen. Hvis de oppdager enkelttilfeller i timebok e.l., vil nok de fleste ligningsfunksjonærer ikke lage sak av dette. Pasientene vil ikke bli skattlagt for «fordelen» med mindre det gjelder ansatt personell hos tannlegen.

Lønn i oppsigelsestiden ved permisjon

Spørsmål: Jeg har permittert min tannhelsesekretær i et halvt år, men får ikke noen ny assistenttannlege så jeg må si henne opp. Har hun krav på full lønn i oppsigelsestiden?

Svar: Ja, det følger av bestemmelsene i hovedavtalen mellom NHO og LO som danner mønster for permitteringsinstituttet på privat sektor at det skal betales lønn i oppsigelsestiden når arbeidstakeren ikke gjeninntas i arbeidet. Du bør derfor sørge for at det er arbeid til henne i denne tiden. F.eks. slik at du gir den andre ansatte fri med (halv eller hel lønn) hvis du mangler pasienter.