Lovforslag om å kreve politiattest for helse- og sosialpersonell

I et høringsnotat utsendt 23. august i år foreslår Helse- og omsorgsdepartementet å innføre krav om politiattest for helse- og sosialpersonell som skal yte helse- eller sosialtjenester til barn eller utviklingshemmede. Forslaget omfatter også tannleger. Hensikten med forslaget er å forebygge at personer som er ilagt forelegg eller dømt for overtredelse av straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn og utviklingshemmede får arbeide med disse gruppene. Lovendringene foreslås gjennomført ved tilføyelser i blant annet helsepersonellloven og tannhelsetjenesteloven.

Forslaget innebærer for tannlegers del at det skal fremlegge politiattest i følgende situasjoner:

– Ved tilbud om stilling dersom det inngår i stillingen å yte tannhelsetjeneste til barn eller utviklingshemmede.

– Hvis man som privat tannlege inngår avtale med Den offentlige tannhelsetjenesten om å behandle prioriterte grupper, der barn og utviklingshemmede inngår.

– Når man gir melding om at man åpner, overtar eller trer inn i privat praksis forutsatt at virksomheten også tilbyr tjenester til barn eller utviklingshemmede.

For helsepersonell i privat praksis foreslås at politiattest må fremlegges med mindre det er helt klart at de ikke skal tilby helsehjelp til barn eller utviklingshemmede. Som arbeidsgiver må man sørge for å kreve politiattest fremlagt fra søker som har fått tilbud om stilling.

Viser politiattesten at det er ilagt forelegg eller dom for overtredelse av de nevnte sedelighetsbestemmelsene utelukkes man fra å arbeide med barn og utviklingshemmede.

Kravet om fremleggelse av politiattest foreslås ikke gitt virkning for etablerte arbeidsforhold og avtaler, kun for nye. Det åpnes imidlertid adgang til å innhente politiattest også for allerede inngåtte avtaler dersom det foreligger aktverdig grunn, dvs. når det er grunn til mistanke. Krav om politiattest stilles allerede i dag til ansatte i barnehager og skoler samt innen barnevernet.

Departementet har satt høringsfristen til slutten av november. Tannlegeforeningen vil avgi svar og avklare foreningens syn på enkelthetene i forslaget. Foreløpig er dette et forslag og det tar tid før endelig lovforslag eventuelt vedtas. Tidligst tenkelige ikrafttredelsestidspunkt er trolig i juli 2006.

Dag ErlendReite 

advokatfullmektig, NTF