1954

Ansettelse av sekretær

februarheftet av Tidende 1954 var stillingen som sekretær i NTF utlyst, alternativt med 4 og 6 timers kontortid. Fire søkere hadde meldt seg, og hovedstyret var enstemmig kommet til at stillingen måtte besettes overensstemmende med alternativ A, dvs. 6 timers kontortid. Vi leser følgende:

Hovedstyret er videre av den oppfatning at stillingen bør besettes med en forholdsvis yngre tannlege som eventuelt kan ansettes som generalsekretær når denne stilling blir ledig. Hovedstyret innstiller enstemmig Arne Sollund.

Hovedstyret har utarbeidet en foreløpig instruks for sekretæren, idet hovedstyret overfor den ansatte forbeholder seg adgang til å endre instruksen.

Til neste år vil hovedstyret foreslå tilføyelser i N. T. F.’s lovers § 11 som går ut på at representantskapet ansetter sekretær og fastsetter gasjen for ham.

September 1954, hefte VII