Tobakksfritt møtte finanskomiteen

Da Tobakksfritt møtte Stortingets finanskomité 13. oktober i år, var det for å presentere seg som den norske NGOen som arbeider for å redusere bruken av tobakk i befolkningen. Videre ønsket Tobakksfritt å diskutere tobakksavgiftene, og spesielt foreslå en gradvis økning i avgiften på snus for å hindre at ungdom begynner å bruke tobakk. Tobakksfritt ønsker at det etter hvert skal koste like mye å snuse som å røyke, og i første omgang at avgiften økes med 25 øre per gram i 2005. Tobakksfritt fremmet også et forslag om å bevilge 20 millioner kroner over neste års statsbudsjett til frivillige organisasjoner som arbeider for å redusere tobakksbruken og til forebyggende og helsefremmende arbeid. Det er ikke mulig å se av forslaget til statsbudsjett for 2005 at det er avsatt midler til dette.