§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Spørsmål: Jeg er nyutdannet og jobber som assistenttannlege.

1. Hvor finner jeg en sykdoms-/avbruddsforsikring? Hva bør denne dekke? Dekker den også graviditet og svangerskapspermisjon?

2. Mer generelt: hva må en selvstendig næringsdrivende gjøre for å få utbetalt penger i en svangerskapspermisjon?

3. Er det riktig å registrere seg som enpersonforetak i Brønnøysundregisteret?

Svar: 1. NTF har en egen Sykeavbruddsforsikring. Den er et rimelig alternativ og anbefales. Innmelding skjer til NTFs sekretariat. Forsikringen dekker ikke fravær under svangerskap med mindre det foreligger sykemelding fra lege.

2. Dersom man kan planlegge, bør du 10 måneder før nedkomst tegne tilleggstrygd til sykepenger fra trygdekontoret. Du vil da få ikke bare 65 % av G, men 100 % av G i stønadsperioden. Se om dette spørsmål i Håndboken på side 150.

3. Det er riktig og nødvendig å registrere seg i Brønnøysundregisteret når man driver selvstendig næringsvirksomhet som du gjør.

Spørsmål: I samarbeidsavtalen er det medtatt et punkt om at jeg som assistenttannlege skal betale praksisinnehaver en godtgjørelse ved fravær på grunn av sykdom.

I sommer hadde vi avtalt at jeg skulle ha ferie i juli måned. Jeg ble imidlertid syk og har fått utbetalt sykepenger fra NTFs gjensidige sykeavbruddskasse. Har praksiseier krav på kompensasjon i et slikt tilfelle?

Svar: Svaret er ikke opplagt, men de beste grunner taler etter min oppfatning for at praksiseier ikke har krav på godtgjørelse i dette tilfelle.

Jeg legger da til grunn at det var avtalt ferie i dette tidsrom, dvs. at praksiseier ikke kunne regne med noen inntekt fra assistenten i juli. At assistenten får utbetalt sykepenger er i forhold til praksiseier en tilfeldighet og bør ikke gi vedkommende krav på andel i disse.

Svaret kan bli et annet dersom praksisinnehaver betaler premien til Sykeavbruddskassen.