Tinnitus. Årsaker, diagnose og behandling

Alf Atle Rønning Arnesen og Bo Engdahl:

Dette er den første medisinske fagbok om tinnitus på norsk. Den henvender seg til alle personellgrupper som kan ha med tinnituspasienter å gjøre, kanskje i første rekke primærlegene, men også annet helsepersonell. Ikke minst vil pasientene selv og deres pårørende kunne finne mye stoff av interesse. Øre-nese-hals-spesialister, som sikkert har nokså varierende kunnskap og erfaring vedrørende emnet, vil kunne finne meget verdifull informasjon.

Disposisjonen er logisk og grei, først med definisjoner og beskrivelser av problemene, og med understrekning av at den medisinske prioritering av tilstanden i Norge lenge har vært for dårlig. Dernest følger en interessant historisk oversikt, som viser at tilstanden har vært beskrevet i Babylon og Egypt så langt tilbake som 2000 år f.Kr., og med til dels interessante behandlingsforslag. I kapitlene om anatomi og fysiologi samt om årsaker til tinnitus, får man en grei innføring i den nåværende kunnskap.

En interessant oversikt om forekomst viser at i Norge har minst 500 000 voksne personer tinnitus, og at 10 % har så mye plager at deres livskvalitet, arbeidsevne og sosiale funksjoner er betydelig redusert. Tilsvarende tall foreligger for de andre nordiske land, og dette viser altså et betydelig medisinsk problem.

I et stort kapittel om tinnitus, øresykdommer, hørselstap og andre tilstander omtales de forskjellige øreaffeksjoner som kan gi tinnitus, som f.eks. aldersforandringer, støyskade, betennelsestilstander, Menières sykdom, skader, tumorer, ototoksiske medikamenter, etc. Dessuten omtales en rekke mer allmenne tilstander som hjerte- og karsykdommer, spesielt hypertoni, blodsykdommer, diabetes og revmatoid artritt (tinnitus øker i dårlig vær!).

I det omfattende kapittlet om tilstandens debut, utvikling og følgetilstander beskrives, ikke minst de siste, som for pasienten kan bli mest invalidiserende: angst og depresjon, søvnløshet, konsentrasjonsproblemer, tretthet, nedsatt arbeidsevne og sosial funksjon, eventuelt nakke- og skulderspenninger, hodepine, etc.

Siste del av boken drøfter behandling i stor bredde, og forfatterne, som foregangsmenn i Norge, innestår for en detaljert og grundig redegjørelse. Pasientenes dårlige trygdemessige situasjon i Norge er også grundig omtalt.

Boken er lett å lese, oversiktlig og grei, språket er ledig og fint, og figurene er instruktive. Den representerer et fint tilskudd til norsk øre-nese-hals-faglitteratur, og kan anbefales på det varmeste.

Torstein Røyne

Øre-nese-hals-avdelingen

Sykehuset Buskerud

Oslo: Gyldendal Akademisk; 2001. ISBN 82-05-28079-7.