§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende tar opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne oppfordres til å komme med egne spørsmål som enten kan sendes til redaksjonen eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Spørsmål: Jeg er assistenttannlege og vi har avtalt i kontrakten at oppsigelsesfristen for begge parter skal være 3 måneder. Nå hevder praksiseier at fristen gjelder fra den 1. i måneden etter at den skriftlige oppsigelsen foreligger. Er dette riktig?

Svar: Dersom det ikke står noe annet i kontrakten må utgangspunktet være at oppsigelsen skal gjelde fra dato til dato. I Arbeidsmiljøloven er det fastsatt at oppsigelsesfrister skal gjelde fra den 1. i måneden etter hvis ikke annet er avtalt. I dette tilfellet er det ikke oppsigelse i ansettelsesforhold og derfor er det ikke naturlig å bruke arbeidsmiljølovens regler, når ordlyden i kontrakten er klar.

Spørsmål: Jeg sitter i klagenemnda og har sendt pasientens klagebrev over til angjeldende tannlege. Vedkommende svarer imidlertid ikke på henvendelsen. Hva gjør vi da?

Svar: I henhold til § 11 i våre etiske regler er man forpliktet til å «la klagen bli behandlet etter de regler som er fastsatt av foreningen, gi de opplysninger som er nødvendige og følge de avgjørelser som blir fattet.» Det betyr at saken kan forfølges overfor tannlegen som brudd på Etiske regler. Slike saker skal behandles av lokalforeningens styre i første omgang.

Som medlem av klagenemnda bør du sende et nytt brev til tannlegen og forklare at vedkommende er pliktig til å svare og at pasientens fremstilling av saken vil bli lagt til grunn dersom dere ikke får svar. Dere bør ha dette som standardtekst i det første oversendelsesbrevet.