Flertallet velger offentlig stilling som første jobb

Gladmelding fra en sensor er overskriften på et innlegg i dette nummeret av Tidende. Tidligere informasjonssjef i NTF, Reidun Stenvik, har blant mange andre aktiviteter nylig vært sensor ved tannlegestudentenes kliniske eksamen ved fakultetet i Oslo. Og hun er blitt imponert over nivået på kandidatene – både når det gjelder faglig dyktighet og ikke minst tilnærmingen til pasientene. De samme erfaringene har vi hørt fra andre som har eller har hatt kontakt med gruppen: Tannlegestudentene utgjør en interessert, positiv og kunnskapsrik gruppe unge mennesker.

Som et ledd i utdanningen gjennomfører tannlegestudentene nå også et prosjektarbeid som skal vurderes og presenteres for medstudenter og lærere før avsluttet studium. Temaene kan variere og dekker både basale forskningsprosjekter og mer kliniske problemstillinger. Et eksempel på en slik oppgave er artikkelen «Diagnostikk og behandlingsplanlegging. Eksempler på variasjon i forslag til tannbehandling» (se side 554). Den er basert på et prosjekt fra to studenter som ble ferdig utdannet som tannleger i vår, og vi har også tidligere trykket artikler basert på studentprosjekter både fra Bergen og Oslo.

Positivt er det også at det er mange søkere til studentforskningsstipendene ved fakultetene – noen benytter feriene til forskning og andre tar permisjon og går inn i prosjekter av lenger varighet. Dette lover godt både for rekrutteringen til forsker- og lærerstillinger og det er ikke minst nyttig for allmennpraktikeren å ha fått innsyn i og litt praktisk erfaring med hva det vil si å forske.

Hva gjør så de nyutdannede tannlegene? For de som er utdannet i år (53 fra Oslo og 46 fra Bergen) foreligger ikke stillingskategori enda, men av de 84 registrerte utdannet i 2003 (se side 590), har 60 prosent oppgitt å være offentlig ansatt mens 31 prosent har oppgitt å være tilknyttet privat praksis. (Åtte personer har ikke oppgitt data om stillingskategori). Det foreløpige inntrykket fra årets nyutdannede tannleger er at det også blant dem er et flertall som har satset på offentlig stilling.

I skrivende stund avsluttes opptaket av nye studenter både i Oslo, Bergen og Tromsø. 103 personer har gjort et yrkesvalg. Noen bevisst, andre mer tilfeldig. Av de sistnevnte faller kanskje noen fra underveis, og slik må det være. Det er ikke blitt lettere å velge yrke med årene.

I årene som kommer blir det særlig interessant å følge studieopplegget og de nye studentene i Tromsø. Noen av «brukerne» har vært kritiske til undervisningen ved de to etablerte fakultetene, enkelte fylkestannleger fordi de mener studentene blir utdannet for privat praksis og velger bort offentlige stillinger, mens andre generelt har uttrykt bekymring fordi de synes studentene får for lite klinisk trening i enkelte fagdisipliner, som eksempelvis kirurgi, protetikk og endodonti.

Ser vi på antallet som starter yrkeskarrieren som offentlig ansatt, så synes bildet å ha endret seg positivt sammenlignet med tall fra rapporter i Tidende i 2001 og 2002. Svarene i en spørreundersøkelse blant nyutdannede tannleger, publisert i Tidende nr. 8 i år, viste også at tannlegene følte seg godt forberedt for ansettelse i offentlig tannhelsetjeneste. Utfordringene for Den offentlige tannhelsetjenesten blir nå å legge forholdene til rette slik at et tilstrekkelig antall tannleger forblir offentlig ansatt. Når det gjelder studentenes kliniske trening og kompetanse, har vi ikke tall. Antallet pasienter som har behov for eller ønsker teknisk avansert behandling er imidlertid stadig økende, for eksempel i forbindelse med implantatbehandling, og det er derfor særdeles viktig å sørge for at også allmennpraktikeren har tilstrekkelig klinisk erfaring og kompetanse.

Ved starten av et nytt arbeidsår ønsker vi alle, både lærere og nye og gamle studenter et godt nytt studieår. Og til de nyutdannede: Velkommen som kollegaer og lykke til i et interessant og utfordrende yrke. Ta gjerne kontakt med både foreningen og oss i redaksjonen.

Gudrun Sangnes