Stilling ledig

Ass.tnl./kompanjong søkes

Til praksis på Gardermoen i lyse trivelige lokaler m. nytt Siemensutstyr og data. Deler venterom med leger (Omnia). Lett adkomst med buss, bil, flytog. Vi ønsker en arbeidsom og fleksibel person som kan være med å utvikle kontoret videre. Gjerne en person fra distriktet med noen egne pas., men ikke påkrevet. Hel-/deltid. Henv. 64 82 20 50 man–fre 9–15, 98 49 33 16 kveldstid. E-post: gardermoentannklinikk@hotmail.com

Kv. assistenttannlege

søkes til travel praksis i Oslo sentrum 3 dager i uken. Mai–juni 2003. Henv. tlf. 22 83 70 88 eller mob. 90 87 13 89.

Å, Vestland, Vestland!

Er du en positiv, selvstendig og ansvarsbevisst tannlege som tar utfordringen i min solopraksis ? Mine mange trivelige pasienter trenger deg fra juni/aug -03 og ca. 1 år fram pga. barselsperm. Jeg tilbyr flotte, store, lyse og velutstyrte lokaler, mange og varierte arb.oppgaver, stor pas.tilgang – og meget gode betingelser og stort inntjeningspot. for rett person. Sender deg utfyllende info. dersom du melder din interesse! B.mrk 2–5/03.

Universitetet i Oslo Instruktørtannlegestillinger ledig ved Det odontologiske fakultet

Nærmere opplysninger: klinikksjef Ole Skogedal tlf. 22 85 20 68, klinikksjef Kari G. Kvakestad, tlf. 22 85 22 69, avdelingsleder Benthe Hansen tlf. 22 85 20 83

Ltr.: 49-53/53-57 avh. av kompetanse

Søknadsfrist: 6. mai 2003

REF. NR.: 03/2858

Søknad, CV, bekreftede vitnemål og attester sendes til: Det odontologiske fakultet, postboks 1142 Blindern, 0317 Oslo

Ved Det odontologiske fakultet er det ledig stillinger som instruktørtannleger ved Klinikk for allmenn odontologi – voksen, Klinikk for allmenn odontologi – barn og Tannpleierutdanningen fra høsten 2003.

Klinikk for allmenn odontologi – voksen som behandler voksne pasienter, har ledig formiddags- og ettermiddagsøkter, og søker instruktørtannleger med særskilt kompetanse innen områdene endodonti, gerodontologi, periodonti og protetikk og bittfunksjon. Det kan også bli behov for allmenne instruktørtannleger som dekker flere områder. Stillingene er ledig fra 1.8.03.

Klinikk for allmenn odontologi – barn har ledig én økt innenfor kjeveortopedi. Den som tilsettes må være spesialist i kjeveortopedi. Det er også ledig formiddagsøkter innenfor pedodonti. Det er ønskelig at de som tilsettes har erfaring fra Den offentlige tannhelsetjenesten. Stillingene er ledig fra 1.8.03.

Tannpleierutdanningen har ledig stilling som instruktørtannlege med veiledning av tannpleierstudenter fra 1.8.03.

Ønsket stillingsstørrelse, arbeidssted samt mulige ukedager for tjenestegjøring oppgis i søknaden.

Oppgavefeltet omfatter i hovedsak veiledning av studentene i deres pasientbehandling samt noe poliklinisk behandling av fakultetets pasienter.

En kontinuerlig opplærings- og kalibreringsvirksomhet er igangsatt ved klinikkene, og instruktørtannlegene er forpliktet til å delta i denne virksomheten.

Det kreves minimum to års praksis og at arbeidstaker har annen tjeneste ved siden av i offentlig eller privat tannhelsetjeneste.

Vi søker personer med god formidlingsevne, evne til fleksibilitet og gode samarbeidsevner.

De som tilsettes må før tiltredelse legge fram godkjent attest fra skjermbildeundersøkelse og tuberkulinkontroll.

Volvat Medisinske Senter, Vestfold tilhører Volvatgruppen som er landets ledende private helsekonsern. I tillegg til sykehusdrift omfatter Volvatgruppen legesentre og bedriftshelsetjeneste. På Nøtterøy har vi Vestfolds største legesenter med allmenn- og spesialistlegeavdeling, operasjonsavdeling , idrettsmedisinsk avd. , tannhelsesenter og reisemedisinsk polikl.

Volvat Medisinske Senter Vestfold har ledig:

Ny tannlegepraksis

Vi har god tilgang på pasienter og våre to tannleger ønsker en tredje kollega.

Det er mulig både med dag- og eller kveldspraksis . For mer informasjon kontakt ansvarlig tannlege Axel Hopstock 33352166 aho@volvat.no, eller daglig leder Geir Lægreid tlf 333 52129 gla@volvat.no

Søknadsfrist snarest, oppstart av praksis etter avtale.

Hordaland fylkeskommune

DEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTA I HORDALAND (DOT)

DOT har ca. 150 tannlegestillingar, over 400 tilsette på 80 tannklinikkar, fordelt på 9 distrikt.

DOT gir tenester til alle grupper pasientar, inkl. betalande vaksne.

Vi kan tilby:

 • Arbeid ved moderne utstyrte klinikkar.

 • Ei moderne og framtidsretta IT-løysing med tilgang til internett og e-post. I løpet av 2003 vil alle våre klinikkar ha fått innført OPUS som journalsystem. Vi er også i ferd med å innføre digitalt røntgen på våre klinikkar.

 • Konkurransedyktig løn.

 • Bonus-/provisjonsavtale er f.t. under reforhandling.

 • Omfattande tilbod om faglege kurs.

 • I distrikta: hjelp til å skaffe bustad.

VOSS/HARDANGER TANNHELSEDISTRIKT

(Kommunane Voss, Odda, Kvam, Ullensvang, Eidfjord, Ulvik, Granvin og Jondal)

1/1 fast stilling som tannlege er ledig. Tenestestad er f.t. tannklinikken Lofthus, Ullensvang kommune.

Det blir gitt eit rekrutteringstillegg på kr. 20.000 årleg dei 2 første åra. Rekrutteringstillegget blir utbetalt ved tiltreding med 1 års bindingstid. Ved inngang av 2. arbeidsår blir utbetalt eit nytt tillegg med tilsvarande bindingstid. Dersom den tilsette sluttar før bindingstida er omme, må utbetalt tillegg attendebetalast i høve resterande bindingstid.

Stillinga gir dobbel konkurranseansiennitet etter 3 år ved søknad på annan stilling i DOT-Hordaland.

Vikariat i 1/1 stilling som tannlege er ledig. Vikariatet varer f.o.m. 08.06.2003 t.o.m. 08.05.2004. Tenestestad er f.t. tannklinikken Ulvik.

Opplysningar om stillingane får ein hos overtannlege Per David C. Søhoel, tlf. 56 55 93 90.

YTRE MIDTHORDLAND TANNHELSEDISTRIKT

(Kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden)

Vikariat i 1/1 stilling som tannlege/klinikksjef er ledig. Vikariatet varer f.o.m. 04.06.2003 t.o.m. 01.06.2004. Tenestestad er f.t. tannklinikken Florvåg, Askøy kommune.

Om intern søkjar frå distriktet blir tilsett, kan det bli ledig vikariat som tannlege ved annan klinikk i distriktet.

Opplysningar om stillinga får ein hos overtannlege Helge Schroeder, tlf. 56 15 26 50.

BERGEN TANNHELSEDISTRIKTER

1/1 fast stilling som tannlege/klinikksjef er ledig med tiltreding snarast. Tenestestad er f.t. tannklinikken Sandviken.

Om intern søkjar frå distriktet blir tilsett, kan det bli ledig stilling som tannlege ved annan klinikk i Bergen tannhelsedistrikter.

Opplysningar om stillinga får ein hos overtannlege Eileen Nøtsund, tlf. 55 285012.

Meir om stillingane i DOT:

Løn etter avtale.

Ny klinikkplan for DOT-Hordaland er under utarbeiding. For nokre av stillingane kan det bli aktuelt å flytte arbeidsstad til tannklinikkar i nærleiken.

Deler av flytteutgiftene kan bli dekka etter dei reglar som gjeld i fylkeskommunen.

Dersom det blir aktuelt med kvelds-/laurdagsopne tannklinikkar, vil desse stillingane måtte ta del i ei slik arbeidsordning.

Det er ein føresetnad at dei som blir tilsette har norsk autorisasjon som tannlege og kan uttrykke seg lett forståeleg på norsk, svensk eller dansk.

Dei som blir tilsette må leggja fram tilfredsstillande attest frå skjembildeundersøking og tuberkulinkontroll før tiltreding.

Søknaden må innehalde opplysningar om telefon på dag- og kveldstid, tidlegare praksis, attestar, vitnemål og referansar med telefonnummer.

Ved søknad på fleire stillingar er det ønskjeleg at søkjar prioriterer.

Evt. søknadsskjema kan ein få frå overtannlegen.

Søknadsfristen er 23.04.2003.

Søknad skal sendast til Fylkestannlegen i Hordaland, Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 Bergen.

Sjå og våre internettsider: http://fyt.ivest.n

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tannhelsetenesta

I fylket er følgjande stillingar ledige:

Indre Sogn tannhelsedistrikt

Øvre Årdal tannklinikk – Årdal kommune

Klinikk for to tannlegar og tannpleiar - ei stilling ledig

Årdalstangen tannklinikk – Årdal kommune

Klinikk for ein tannlege og tannpleiar – ei stilling ledig

Nærare opplysninga hjå overtannlege Lars Øyvind Vikesland, tlf 57 67 46 23

lars.oyvind.vikesland@sf-f.kommune.no

Søknad med kopi av vitnemål og attestar skal sendast til Overtannlegekontoret, Parkvn. 1, 6856 Sogndal

Indre Fjordane tannhelsedistrikt

Stryn tannklinikk – Stryn kommune

Klinikk for 4 tannlegar og tannpleiar – ei stilling ledig

Nærare opplysningar hjå overtannlege Vemund Øiestad tlf 57 87 39 70

vemund.oiestad@sf-f.kommune.no

Søknad med kopi av vitnemål og attestar skal sendast til: Overtannlegekontoret, Postboks 173, 6781 Stryn

Ytre Fjordane tannhelsedistrikt

Florø tannklinikk – Flora kommune

Klinikk for 3 tannlegar og tannpleiar – eit vikariat ledig fram til 1.7.03, deretter moglegheit for fast tilsetjing

Måløy tannklinikk – Vågsøy kommune

Klinikk for 3 tannlegar og tannpleiar – ei stilling ledig

Eid tannklinikk – Eid kommune

Klinikk for 2 tannlegar og tannpleiar – ei stilling ledig

Nærare opplysningar hjå overtannlege Erik Orten tlf 57 85 20 28

erik.orten@sf-f.kommune.no

Søknad med kopi av vitnemål og attestar skal sendast til: Overtannlegekontoret, Postboks 263, 6701 Måløy

Felles for stillingane:

 • Løn etter avtale

 • Etableringstilskot på 20 000 kr årleg i tre år for nyutdanna tannlegar

 • Frå bruttoløna vert det trekt 2% pensjonsinnskot

 • EDB-basert pasientstyringssystem

 • Moderne klinikkar

 • Behandling av alle grupper klientell

 • Bonusavtale

 • Flyttegodtgjersle etter regulativ

 • Høve til leige av klinikk utanom ordinær arbeidstid

 • Hjelp til å skaffe bustad

 • Ambulering kan verte aktuelt

 • Den som vert tilsett må kunne nytte norsk/skandinavisk tilfredsstillande

 • Tilsetjinga skjer på dei vilkår som går fram av lover, reglement og gjeldande tariffavtale

 • Før tilsetjing må det leggjast fram ny attest om tuberkulinstatus og røntgenundersøking av lungene

For meir informasjon om fylket og dei ulike kommunane, sjå fylkeskommunen si heimeside: http://sf-f.kommune.no/

Informasjon finn du og på Sogn og Fjordane tannlegeforening si heimeside: www.sfjtf.org eller via NTF si heimeside www.tannlegeforeningen.no med link til lokalforeninga

Søknadsfrist: 23.4.03

Praksis i Mjøsområdet

Veldrevet praksis i tettsted i Ringsaker søker ass.tannlege med formål å overta praksisen. 2 godt utstyrte kontorer i bygg med legesenter, fysioterapi, psykomotorisk fysioterapi, fotpleie og bandagist- forretning. Felles spiserom med legesenteret Praksisen har nok pas. og meget god inntjening.

Henv. tlf. kontor 62 34 05 26, privat 62 34 17 60. E-post: nerholt5@online.no

CORNWALL SW ENGLAND

We have vacancies for two associate dentists to join our existing team of two swedish and one english dentists plus hygienist. Please contact hhcraig@yahoo.co.uk, mr Hugh Craig on +44 18 40 21 30 03.

Assistenttannlege søkes

til moderne praksis i Bergensområdet. Lyst­gassutstyr tilgj. for ev. søker med utv. Lisens. Ett års vikariat. Tiltredelse juli/aug. 03. 70 % stilling. Skr. Søknad m/CV sendes innen 16/4 til tnl. Marianne Hope, Arken tannlegesenter, Åsane senter 37, 5116 Ulset.