§§§Spør advokaten

NTFs advokat får mange spørsmål ­om praktiske og juridiske problemstillinger fra tannlegenes hverdag. Tidende vil ta ­opp enkelte av disse problemstillingene i en egen spalte. Leserne opp­ford­res til å komme med ­egne spørsmål som enten kan sendes til re­dak­sjo­nen ­eller direkte til Knut S. Kjølstad.

Spørsmål: Jeg er assistenttannlege og øns­ker nå å begynne egen praksis. Jeg har derfor sagt ­opp samarbeidsavtalen med de avtalte seks måneders varsel. ­Både innehaver og jeg er nå i tvil ­om hvorledes vi kan/skal orientere «mine» pasienter. Er det ­noen be­stem­te regler for dette?

Svar: I utgangspunktet vil det ­være avtalen mel­lom dere som i første rekke avgjør dette. Dersom dere har benyttet standardavtalen (se håndboken ­side 293), fremgår det at praksisinnehaver har ­alle rettigheter både til journalene og retten til å innkalle recallpasientene. Har sam­ar­bei­det vart i mer enn 10 år er utgangspunktet et annet.

For at pasienten skal være orientert ­om at de ­ikke vil bli behandlet av deg når de kommer til ny time, bør det sendes et brev fra praksisinnehaver ­eller dere begge i fellesskap hvor det gjøres oppmerksom på den nye situasjonen. Dersom praksis­innehaver har innledet sam­arbeid med en ny assistenttannlege, øns­ker hun trolig å gjøre oppmerksom på dette i brevet.

Et vanlig problem er at de pasienter som du behandler i oppsigelsestiden gjerne spør hvor du skal etablere deg. I slike tilfeller må du kunne opplyse dette på forespørsel. På samme ­måte må praksisinnehaver opplyse dette når pa­sien­tene spør.

§ 23 i Etiske regler for tannleger (håndboken ­side 353 følgende) lyder slik: «En tannlege må som vikar ­eller as­si­stent ­ikke reklamere for egen fremtidig praksis. En tannlege kan etter avsluttet leie- ­eller assistentforhold etablere praksis hvor vedkommende ­måtte øns­ke med mind­re annet er avtalt med bortleier ­eller arbeidsgiver.»