Direkte oppgjør for tannlegespesialister

Rikstrygdeverket (RTV) utreder nå direkte oppgjør for tannleger, på oppdrag fra Helsedepartementet. Planen er at det innen 1. juli i år skal etableres en ordning med direkte oppgjør, i første omgang for tannlegespesialister.

For å gjennomføre arbeidet har RTV nedsatt en arbeidsgruppe, som hadde sitt første møte 5. mars. Tannlegeforeningen er invitert til å delta i arbeidet, sammen med representanter fra RTV, Fylkestrygdekontoret i Oslo og Moss trygdekontor. En viktig del av arbeidet blir å utforme egnede regningsskjemaer og mønsteravtaler for ordningen.

Direkte oppgjør innebærer at pasienten ikke lenger skal betale hele behandlingen, for deretter å få utbetalt refusjon fra trygdekontoret, slik ordningen er i dag. Ved direkte oppgjør betaler pasienten mellomlegget mellom refusjonstakst og full behandlingskostnad, mens tannlegen får dekket resten av behandlingskostnaden (refusjonstaksten) direkte fra trygdekontoret. Ordningen skal være frivillig, men målet er at flest mulig spesialister inngår en avtale med trygden om direkte oppgjør.