Nytt på nytt:

Økte trygderefusjonstakster fra 1. mars

Etter ­bare to måneder har Helsedepartementet fastsatt ny forskrift ­om stønad til tannbehandling med virkning fra 1. mars. ­Alle refusjonstakster er hevet, med størst økning for kirurgi der enkelte takster er mer enn fordoblet. I tillegg til mind­re end­rin­ger i regelverket, er den størs­te nyheten at departementet nå aksepterer at innsetting av odontologiske implantater også kan utføres av spe­sia­lis­ter i oral kirurgi ­eller kjevekirurgi utenfor sy­ke­hus ­eller fakultetene.

Helsedepartementet fastsatte 28. feb­ruar ny «Forskrift ­om stønad til dekning av utgifter til un­der­sø­kel­se og be­hand­ling hos tannlege for sykdom» med virkning fra 1. mars. Det er først og fremst takstene som er endret, men det er også enkelte end­rin­ger i regelverket. Det «gule heftet» som ble sendt ut som vedlegg til Tidende nr. 2, 2003 er altså allerede utdatert, men «Regler for honorarberegning og oppgjør m.v. ved be­hand­ling av 19- og 20-åringer i den offentlige tannhelsetjenesten og ved behandling av pasienter som mottar stønad ­eller bidrag fra trygden» gjelder fortsatt.

Informasjon ­om endringene

De lokale trygdekontorene skal være informert fra Rikstrygdeverket (RTV), og det forutsettes at NTF informerer tannlegene. Den reviderte forskriften ble omgående lagt ut på NTFs nettsted www.tannlegeforeningen.no og på Rikstrygdeverkets nettsted www.trygdeetaten.no, men er når dette skrives ­ennå ­ikke oppdatert på Lovdata.

Fortsatt er det imidlertid mange tannleger som ­ikke benytter Internett, og det vil ­være behov for informasjon ­om trygdeytelser på papir, i Tidende, i NTFs håndbok og på annen måte. Helsedepartementet har ­ikke planer ­om å trykke ­opp det «gule heftet» heftet på nytt, siden departementets takster og regler for honorarberegning fortsatt gjelder. Et rund­skriv ­om endringene, samt den nye forskriften med trygdens refusjonstakster vil imidlertid bli produsert som et supplementshefte. Dette følger som vedlegg til dette nummer av Tidende.

De viktigste endringene

De viktigste endringene er først og fremst hevingen av ­alle refusjonstakster for ubetinget pliktmessige ytelser (§ 5 – 6), men det er også enkelte end­rin­ger i regelverket.

Det er ­ikke lenger et krav at kir­ur­gisk innsetting av implantater må ­være utført på sy­ke­hus ­eller ved de odontologiske fakulteter hvis trygden skal dekke utgiftene

Under A. Generelle tjenester med takstene 1 – 4 er det foretatt enkelte presiseringer og endringer, blant annet er det nå klart at takst 2 kan benyttes ved un­der­sø­kel­se hos kjeveortoped uavhengig av ­om be­hand­ling iverksettes. Takst 3 gjelder nå etterkontroll, ­ikke ­bare etter kir­ur­gis­ke inngrep, men også ved periodontal be­hand­ling og bittskinnebehandling

Det er kommet inn ­noen nye røntgentakster (takst 1008, 1009 a og 1009 b). Hvis utgiftene til CT-undersøkelse skal dekkes, er det et krav at un­der­sø­kel­sen er utført av tannlege med spesialutdanning i kjeve- og ansiktsradiologi.

Stønad til un­der­sø­kel­se og be­hand­ling av temperomandibulær dysfunksjon ved hjelp av bittskinne dekkes nå fullt ut (etter offentlig takst), og tannteknikerarbeidet dekkes med inntil 700 kroner (takst 912). Det ytes også stønad etter takst 3 til inntil to etterkontroller.

Det er innført en ny takst 913 for omfattende oralmedisinsk un­der­sø­kel­se hos spe­sia­list ved smerteutredning og oralmedisinsk diagnostikk. Utgiftene dekkes med inntil 1 000 kroner. De tidligere takstnumrene 901 og 902 er end­ret til 911 og 912.

Egenandelstak 2

Ordningen med egenandelstak 2 og hva slags tannbehandling som berøres av ordningen, begynner vel å bli rimelig kjent blant tannlegene. Men mange henvendelser til sek­re­ta­ria­tet kan ­tyde på at det fortsatt er behov for mer informasjon. Omtale i mediene kan ha vært en medvirkende faktor til at mange pasienter som kommer til tannlegen, nå tror at det er refusjon for all tannbehandling og at dette inngår i tak 2-ordningen.

Det er altså ­bare kirurgi og periodontal be­hand­ling samt tilleggstjenester som undersøkelse, røntgen, anes­te­si og laboratorieprøver, som gis refusjon og dermed «godkjent egenandel» i tak 2-ordningen. Kjeveortopedisk be­hand­ling og behandlinger der trygden opererer med såkalt «full dekning» i forbindelse med pliktmessige ytelser inngår ­ikke i ordningen. Det gjør heller ­ikke bidrag (§ 5 – 22).

Trygdeetatens nettsted

Det begynner etter hvert å bli mye god og nyttig informasjon å finne på www.trygdeetaten.no På startsiden klikker du på For helsepersonell, og når du kommer inn der, finner du informasjon spe­sielt for tannleger under overskriften Tannlegen og trygden. Denne informasjonen oppdateres etter hvert som det foreligger endringer. Rikstrygdeverkets rund­skriv til den nye forskriften (§5 – 6) er når dette skrives ­ennå ­ikke revidert, men blir lagt ut så snart det foreligger.

NTF informerer

Når RTV satser så mye på informasjon til helsepersonell, vil det trolig bli mind­re behov for at vi har omfattende informasjon liggende permanent på vårt eget nettsted. Vi vurderer derfor ­om det vil være tilstrekkelig med kortfattet informasjon ­om trygdeytelser med lenker til RTVs nettsted og/eller direkte til Lovdata.

Det er planlagt å utgi ny utgave av NTFs håndbok i nær fremtid, og i denne boken vil det trolig fortsatt ­være behov for et omfattende kapittel ­om tenner og trygd. Men hvis endringene i trygdeytelsene skjer så hyppig som nå, er det ­fare for at informasjonen blir utdatert i løpet av utgivelsesprosessen.

Reidun Stenvik