Anita Haugstad, Amandeep K. Sirpal, Maria Sheikh og Sigrid I. Kvaal

Melketannsfrembrudd hos barn med pa­ki­stansk bakgrunn født i Nor­ge

Forfattere:

Anita Haugstad

tannlege. Bekkestua tannklinikk, Bekkestua

Amandeep K Sirpal

tannlege. Kvaløysletta tannklinikk, Tromsø

Maria Sheikh

tannlege. Knapstad tannklinikk, Spydeberg

Sigrid I. Kvaal

postdoc.stipendiat. Avdeling for oral kir­ur­gi og oral medisin, Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i ­Oslo

Tannutvikling blir brukt til aldersvurdering av barn som ikke har kjent fødselsdato. Tiden for tannfrembrudd varie­rer med rase og etnisk bakgrunn. I denne stu­dien ønsket vi å registrere alder for frembrudd av primære tenner hos barn født i Nor­ge av etnisk pakistanske for­eld­re og sammenligne dette med pub­li­ser­te data fra Sverige og Pakistan. Antall primære tenner hos 50 barn i ­Oslo i alderen 6 til 38 måneder ble registrert. Registreringene ble foretatt på helse­sta­sjo­ner og ved hjemmebesøk. Resultatene av un­der­sø­kel­sen viste at det ikke var signifikante forskjeller i frembrudd av samme tanntype mel­lom høy­re og vens­tre ­side, og bare overkjevens første molar var brutt frem tidligere hos jenter enn gutter. Sammenlignet med barn i Pakistan er norsk-pakistanske gutter se­ne­re med fire av seks undersøkte tannpar mens hos jenter var det bare underkjeveincisivene av totalt fire undersøkte tannpar som var se­ne­re i tannfrembrudd. Sammenlignet med svenske barn er norsk-pakistanske barn se­ne­re i frembrudd av alle seks undersøkte tannpar hos gutter og tre av fire undersøkte tannpar hos jenter. Resultatene antyder at foreldrenes opprinnelsessted spiller større rolle for tannfrembrudd enn barnets føde- og oppholdssted.

Tannfrembrudd har i over 150 år vært anvendt til aldersvurderinger (1). Det finnes mange stu­dier som viser at det er forskjeller i frembruddstider i det primære tannsettet hos barn fra for­skjel­lige land og med ulik etnisk bakgrunn (2–6). Islandske og frans­ke barn viser tidligere frembrudd av permanente tenner sammenlignet med finske og svenske barn (7). En longitudinell studie gjort i Pakistan viste se­ne­re frembrudd av det primære tannsettet sammenlignet med svenske barn (8). Andre stu­dier har vist at faktorer som un­der­ernæ­ring og sosio­øko­no­misk status ikke har noe ve­sent­lig betydning i denne sammenheng (9–11). Det er tidligere ikke blitt utført noen un­der­sø­kel­se av aldersvariasjon i forbindelse med frembrudd av melketenner i Norge, verken på barn av nors­ke for­eld­re eller barn med innvandrerbakgrunn. Det finnes imidlertid en slik utført undersøkelse på svenske barn (12).

I ­våre dager er tannutvikling et av kri­te­riene i aldersvurderinger av inn­vand­rere uten fødselsdata. Av asylsøkere under 18 år, har bare 10 % verifiserte fødselsdatoer (13). Hvert år er det ca. 1500 personer som søker om endring av fødselsdatoer, av disse er ca. halvparten under 18 år. Tannutvikling kan også anvendes ved aldersvurdering i tilfeller hvor for­eld­re reiser spørsmål om det er oppgitt rett fødselsdato på adopsjonsbarn. Videre kan tannutvikling ­være av betydning for å vurdere om det foreligger sykdommer eller ano­ma­lier hos barn med fremmed etnisk bakgrunn. Kunn­skap om alder og normale va­ria­sjo­ner ved frembrudd av melketannsettet kan også hjelpe helsepersonell ved veiledning til foreldre, og kan i noen tilfeller anvendes ved igangsetting av profylaktiske til­tak ved malokklusjonsbehandling.

Hensikten med denne stu­dien var å undersøke alder ved frembrudd av primære tenner hos pakistanske barn født i Nor­ge og å sammenligne alder for tannfrembrudd hos disse barna med tidligere pub­li­ser­te data for tannfrembrudd hos svenske barn og barn født i Pakistan.

Materiale og metoder

I en tverrsnittsstudie ble barn født i Nor­ge av etnisk pakistanske for­eld­re (heretter benevnt norsk-pakistanske barn) undersøkt på helse­sta­sjo­ner ved Tøyen, Mortensrud, Grünerløkka og Grønland, samt ved hjemmebesøk i boligområdene Torshov, Holmlia og Hauketo, alle i Oslo-området. Alle for­eld­re var svært positive. Femti barn var med i prosjektet, hvorav 20 jenter og 30 gutter. Kri­te­rier for å bli inkludert i pro­sjek­tet var at begge for­eld­re­ne hadde pa­ki­stansk bakgrunn, at moren hadde oppholdt seg i Nor­ge under hele svangerskapet og at moren var ikke-røyker. In­gen barn ble ekskludert fra un­der­sø­kel­sen pga. medfødte sykdommer eller misdannelser, men et barn med medfødt hoftefeil ble inkludert. Un­der­sø­kel­se­ne foregikki tidsrommet feb­ruar til mai 2001 og ble utført ved inspeksjon og palpasjon. Hvert barn ble undersøkt én gang. Det ble kun skilt mel­lom ikke-frembrutte (U) og frembrutte (F) tenner. Tannfrembrudd ble definert som det stadiet der minst en tygge­knute hadde brutt igjennom gingiva.

Forskjeller i frembruddstidspunkt mel­lom høy­re og vens­tre ­side ble undersøkt. For hver tann ble det re­gi­strert et alders­intervall for frembrudd fra høyeste alder hvor in­gen av barna hadde tannen, til laveste alder hvor den ble re­gi­strert hos alle barna. Alder ved frembrudd av angjeldende tann ble satt til gjennomsnitt av alderen på barna i dette aldersintervallet. Standardavvik ble utregnet fra de samme data. Resultatene for hver tann ble sammenlignet med frembruddsalder som ble funnet i tabeller fra un­der­sø­kel­ser av barn født i Pakistan (8) og i Sverige (12).

McNemar-test ble brukt for å se om det var noen forskjeller i frembruddstidspunkt mel­lom høy­re og vens­tre side, og Student t-test ble anvendt for å se etter forskjeller i frembruddstidspunkt mel­lom kjønnene. Va­ri­ans­ana­ly­se ble brukt for å se etter ulikheter mel­lom funnene i denne un­der­sø­kel­sen og stu­dier i Pakistan (8) og Sverige (12). Deretter ble forskjellene mel­lom grupper identifisert ved Student-t test. Signifikans­nivået ble satt til p=0,05.

Resultater

Det ble funnet forskjeller i frembruddstidspunkter mel­lom høyre og vens­tre kjevehalvdel hos noen av barna, men samlet sett var det in­gen sta­tis­tisk signifikante sideforskjeller. I den videre un­der­sø­kel­sen ble derfor registreringene for tannpar­ene i hver kjeve slått sammen. Tabell 1 viser sammenligningen mel­lom gutter og jenter. Det er kun signifikante forskjeller i tidspunktet for tannfrembrudd av tannparet 54/64.

Ved sammenligning med data for seks tannpar for pakistanske barn i Pakistan (PA) og svenske barn (SV) ble det funnet en del signifikante forskjeller (Tabell 2). I alle tilfeller hadde norsk-pakistanske barn (NP) se­ne­re tannfrembrudd enn de to andre gruppene. Norsk-pakistanske gutter har se­ne­re tannfrembrudd enn pakistanske gutter, med unntak av tannparene 52/62 og 72/82 der det ikke foreligger noen sta­tis­tisk signifikant forskjell (Tabell 2). Norsk-pakistanske jenter har se­ne­re tannfrembrudd i kun ett (71/81) av de fire tannparene i forhold til pakistanske jenter. I de resterende tannparene er det in­gen signifikante forskjeller.

Sammenligningen mel­lom norsk-pakistanske og svenske barn viser at de norsk-pakistanske barna har se­ne­re tannfrembrudd for alle tannparene bortsett fra tannparet 72/82 hos jenter, der det ikke foreligger noen statistiske forskjeller.

Tabell 1.

Gutter

Jenter

n

Alder (mnd)

SD

n

Alder(mnd)

SD

T-verdi

51/61

11

134

234

7

131

131

31

52/62

9

141

186

5

138

84

34

53/63

3

207

306

2

223

389

52

54/64

4

206

250

4

169

278

1,98*

55/65

7

316

337

9

276

932

106

71/81

12

130

256

6

129

134

11

72/82

10

143

231

2

154

301

83

73/83

4

193

378

2

223

389

91

74/84

4

193

378

3

193

35

0

75/85

7

316

337

4

322

257

27

Tabell 2.

Gutter

Jenter

Tann

NP/PA

NP/SV

NP/PA

NP/SV

51/61

*

*

*

52/62

*

*

55/65

*

*

-

-

71/81

*

*

*

*

72/82

*

75/85

*

*

-

-

Diskusjon

Registreringen av de norsk-pakistanske barna ble utført delvis på helse­sta­sjo­ner og delvis hjemme. Klinisk un­der­sø­kel­se av munnhulen var enkelte ganger vans­ke­lig å gjennomføre, og da ble det bare foretatt en rask visuell registrering. Dette kan ha medført feilregistreringer. Siden barna var så små, var det verken etisk forsvarlig eller praktisk mulig å ta røntgenbilder. Det var derfor umulig å dia­gnos­ti­sere even­tuel­le agenesier. Om slike forelå hos en eller flere barn ville det ha ført til se­ne­re gjennomsnittsalder for frembrudd av en be­stemt tanntype. Data ble innsamlet av to ulike personer, og selv om kri­te­riene for ulike observasjoner ble fastsatt før start, kan subjektive vurderinger ha gitt for­skjel­lig resultat.

In­gen av mødrene hadde røykt under svangerskapet eller senere. En av mødrene oppholdt seg i USA under graviditeten. Da det ikke er store ernæringsmessige forskjeller mel­lom Nor­ge og USA, ble dette barnet inkludert i undersøkelsen. Et av spedbarna hadde medfødt hoftefeil, men da det ikke er holde­punkter for sammenheng mel­lom hoftefeil og tannfrembrudd, ble også dette barnet inkludert. Det ble ikke gjort noen vurdering av forskjeller i sosio­øko­no­misk bakgrunn, ernæring eller morens kalsiumstatus.

Denne un­der­sø­kel­sen er en tverrsnittstudie som viser hvilke tenner som var tilstede i en be­stemt aldersgruppe. Noen av forskjellene i frembruddstider mel­lom befolkningsgruppene kan påvirkes av at det er for­skjel­lige metoder som er brukt. Ma­te­ria­let i un­der­sø­kel­sen i Nor­ge er lite, slik at hver enkel registrering hadde stor innflytelse på resultatet. Ma­te­ria­let var også lite i forhold til studiens hensikt og i forhold til liknende un­der­sø­kel­ser utført i utlandet. Frembrudd av hvert tannpar ble studert i grupper bestående av 2–11 barn, hvilket medførte at statistiske ana­ly­ser ikke var mulig for enkelte tannpar.

Ett barn på 38 måneder hadde ved un­der­sø­kel­sen ikke fått andre melkemolar. Dette har resultert i noe sen gjen­nom­snitt­lig frembruddsalder på 5’ere. For tannparet 55/65 hos jentene er det estimert en frembruddsalder på 27,6 måneder (SD 9,23) og for 54/64 er frembruddsalder 16,9 måneder (SD 2,78). Årsaken til noe tidligere frembruddstid på disse ligger i at en jente på 14 mnd. hadde 4’ere og 5’ere i overkjeven, i tillegg til incisivene. I underkjeven hadde hun kun incisiver. Hun hadde for øvrig en tvillingsøster som kun hadde incisiver i begge kjever. Den førs­te jenta kan enten ha vært svært tidlig ute med melkemolarene, men feilregistrering kan ikke utelukkes ved at to kusper på 4’ere i frembrudd ble tolket som to tenner. For tannpar 74/84 hos jenter var standardavviket beregnet til 0,35 måneder. Dette kan forklares med at det kun var to jenter i denne gruppen og begge var nesten like i tannfrembrudd.

Den pakistanske un­der­sø­kel­sen (8) er en longitudinell un­der­sø­kel­se basert på data fra 245 barn fra et begrenset område med for­skjel­lig sosio­øko­no­misk bakgrunn. Data var re­gi­strert ved direkte inspeksjon. Barna ble undersøkt hver tred­je måned fra 6-månedersalder til frembrudd av siste tann. Det er ikke opplyst hvilke statiske metoder som ble brukt. Den svenske un­der­sø­kel­sen var basert på 200 barn. Denne un­der­sø­kel­sen var også utført longitudinelt. Barna ble undersøkt ved alderen 1, 3, 6, 9, 12, 18 måneder og 2 år. Registreringer ble foretatt ved direkte inspeksjon. Det antas at det er små forskjeller mel­lom nors­ke og svenske barn.

I følge denne un­der­sø­kel­sen er norsk-pakistanske barn født i Nor­ge se­ne­re i tannutvikling enn svenske barn, et resultat som er i overensstemmelse med andre stu­dier (8). Norsk-pakistanske barn var også noe se­ne­re i tannutviklingen enn barn i Pakistan. Det kan skyldes at un­der­sø­kel­sen i Nor­ge inkluderer relativt få barn og at noen avvik får stor innflytelse på gjennomsnittsalder ved frembrudd av tenner. Tverr­snitts­undersø­kelse kan også gi tidsforskyvning av frembruddstidspunktet i forhold til longitudinelle undersøkelser.

Til tross for at få barn er undersøkt, indikerer denne un­der­sø­kel­sen at tannfrembruddsalder preges mer av etnisk bakgrunn og foreldrenes opprinnelsesland enn oppholdssted. Norsk-pakistanske barn, både gutter og jenter, er se­ne­re i tannfrembrudd enn ­både svenske barn og barn i Pakistan.

English summary

Haugstad A, Sirpal AK, Sheikh M, Kvaal SI.

Eruption of the primary dentition in Pakistani children living in Norway

782 – 4.

Dental development has been used as one of the indicators of age in children with unknown or uncertain date of birth. The age of tooth-eruption has been studied in several countries. We wanted in this study to register the age at which the primary dentition emerged in children of Pakistani parents born in Norway and compare this with data published in Sweden and Pakistan. The type and number of primary teeth which had emerged, were regis­tered in fifty Pakistani children born and living in Oslo, Norway. Examinations of the children, aged between 6 and 38 months, were made in health clinics and on home visits. The results showed no significant dif­fer­ences in eruption between contra-lateral teeth, and only the first deciduous upper molars erupt earlier in girls than in boys. Com­pared to children living in Pakistan, Pakistani boys living in Norway showed later emergence of four of the six examined pairs of teeth, and for girls, only mandibular incisors were later in emergence of the four examined pairs of teeth. Com­pared to Swed­ish children, Pakistani boys in Norway have later tooth emergence of all six examined pairs of teeth whilst three of the four examined pairs of teeth for girls. The results suggest that the age of tooth emergence depends more on the ethnicity of the children than on their living conditions.

Referanser

 1. Thomson A. Lecture on med­ical jurisprudence. Lancet 1836; 1: 281–6.

 2. Ferguson AD, Scott RB, Bakwin H. Growth and development of Negro infants. VIII. Comparison of the deciduous dentition in Negro and white infants; a preliminary study. J Pediatr 1957; 50: 327–31.

 3. McGregor JA, Thomson AM, Billewicz WZ. The developmnt of primary teeth in children from a group of Gambian villages, and critical exam­in­ation of its use for estimating age. Br J Nutr 1968; 22: 307–14.

 4. Bamback M, Saracci R, Young BB. Emergence of deciduous teeth in Tunisian Children in relation to sex and social class. Hum Biol 1973; 45: 435–44.

 5. Mukherjee DK. Deciduous dental eruption in low income group Bengali Hindu children (Monogr.no.28). J Trop Pediat Environ Child Health 1973; 19: 207–10.

 6. Alvarez JO, Lewis CH, Saman C, Caceda J, Montalvo J, Figueroa ML, et al. Chronic malnutrition, dental caries and tooth exfoliation in Peruvian children aged 3–9 years. Am J Clin Nutr 1988; 48: 368–72.

 7. Magnusson TE. Emergence of primary teeth and onset of dental stages in Icelandic children community. Dent oral Epidemiol 1982; 10: 91–7.

 8. Saleemi M, Hägg U, Jalil F, Zaman S. Timing of emergence of in­di­vidual primary teeth. Swed Dent J 1994; 18: 107–2.

 9. Trupkin D. Eruption patterns of the first primary tooth in infants who were underweight at birth. J Dent Child 1974; 41: 279– 82.

 10. Lavelle CLB. A note on the variation in the timing of deciduous tooth eruption. J Dent 1975; 3: 267–70.

 11. Saleemi M, Hägg U, Jalil F, Zaman S. Dental development, dental age and tooth counts. Swed Dent J 1996; 20: 60–7.

 12. Hägg U, Taranger J. Timing of tooth emergence. Swed Dent J 1986; 10: 195–206.

 13. Utlendingsdirektoratet. Årsrapport 1999. Om gjennomføringen av innvandrings-, flyktning- og integreringspolitikken. Oslo: Utlendingsdirektoratet; 2000.

Barn; Befolkning; Samfunnsspørsmål; Tannfrembrudd; Tannstatus

Adresse: Sigrid I. Kvaal, Avdeling for oral kir­ur­gi og oral medisin,

Det odontologiske fakultet, postboks 1109 Blindern, 0317 ­Oslo

E-post: skvaal@odont.uio.no