Basal sundhedsvidenskabelig statistik – begreber og metode

K. Johansen:

Odontologisk virksomhet skal være forskningsbasert ­eller bygge på etab­lert og akseptert praksis, men en konstant strøm av forskningsresultater og annen informasjon gjør det vans­ke­lig å avgjøre hva som til enhver tid er god praksis. Skal man følge med i utviklingen av nye materialer og behandlingsmetoder, må man kunne vurdere kvaliteten på det som presenteres i fagtidsskrifter og ­andre medier. En viktig del av en slik kvalitetsvurdering består i å be­døm­me studiedesign, statistiske metoder og tolkningen av funnene. Selv ­om det finnes en rekke lærebøker i sta­ti­stikk for helsepersonell, har det hittil vært vans­ke­lig å finne en bok som dekker tannhelsepersonellets basale kunnskapsbehov.

Basal sundhedvidenskabelig statistik – begreber og metode har helsepersonell, der­iblant tannleger som sin målgruppe. Formålet med boken er å gi leseren en elementær innføring i sta­tis­tisk tankegang og å gjøre bru­ke­ren i stand til å forstå og å kunne utføre de mest anvendte statistiske analyser.

Boken består av 27 ho­ved­av­snitt (kapitler), statistiske tabeller, tegnforklaring, engelske termers dans­ke betydning, supplerende litteratur og indeks. Hvert ho­ved­av­snitt avsluttes med et kort resymé. Boken er skrevet i lettforståelig språk. Den krever ­lite forhåndskunn­skap, da utledning av statistiske formler er begrenset til et minimum. Det hjelper også at fremstillingen i stor grad er eksemplifiserende, og at beregningene i eksemplene lett kan gjennomføres med lommekalkulator. Trykk og innbinding er av god standard, men dess­verre forekommer det enkelte feil. Spe­sielt beklagelig er feil i formler og ek­semp­ler fordi disse er egnet til å forvirre nykommere til faget. At man omtaler variansanalyser som én- og tosidige isteden­for én- og toveis (engelsk: one-way and two-way) er også uheldig, da det her er ­tale ­om antall kategorier, ­ikke ­om signifikanstesten er én- ­eller tosidig.

Etter å ha forklart hva sta­ti­stikk er, dekkes temaene deskriptiv statistikk, typer måleskalaer, forsøksdesign og sannsynlighet før man omtaler de mest brukte teo­re­tis­ke fordelinger og statistiske signifikanstester. Man gjennomgår både parametriske og tilsvarende ikke-para­metriske tester, og det gis en tabellarisk oversikt over dem, de­res formål samt eksempel på anvendelse. Det beskrives hvordan man beregner nødvendig utvalgsstørrelse. Deretter gjennomgås korrelasjons- og regresjonsanalyse, samt overlevelsesanalyse og logrank testen.

Innholdsmessig og pedagogisk oppfyller forfatteren ­sine intensjoner på en forbilledlig måte. Han dekker de statistiske metodene som er vanligst brukt i odontologisk fag­litteratur, og som tannleger derfor bør ha kjenn­skap til for å kunne holde seg faglig à jour. Boken er lett å finne frem i pga. de­tal­jert innholdsfortegnelse og godt stikkordregister. Men feilene i førsteutgaven gjør at jeg ­ikke kan anbefale den som pensumlitteratur i grunn- og videreutdanningen. ­Om feilene rettes, vil boken ­være et tjenlig alternativ til nors­ke og engelske lærebøker i elementær sta­ti­stikk for tannhelsepersonell.

Ola Haugejorden

København: Munksgaard 2002. 176 sider, 9 tabeller, 39 illustrasjoner/figurer.