«Håper jeg har klart å slutte å røyke neste gang jeg sitter her.»

Spør tannleger sine pa­sien­ter om de røyker og informerer dem om helsefordeler? Foreløpige tall fra spørreundersøkelsen om tobakksforebygging blant nors­ke tannleger og tannpleiere i feb­ruar 2002 viser at nærmere 60 % av tannlegene spør voksne pa­sien­ter uten tobakksrelaterte skader om de røyker. Hvis pa­sien­ten har slike skader, spør 97 % av tannlegene om røyking, og 90 % informerer om helsefordeler når de vet at pa­sien­ten røyker. Resultatene fra un­der­sø­kel­sen blir presentert ­både i fore­drag under landsmøtet og i Tidende.

Un­der­sø­kel­sen er utført av Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) i sam­arbeid med NTF og NTpF med finan­sie­ring fra Statens tobakksskaderåd. Sistnevnte som nå er omdøpt til «Avdeling tobakk» og inngår i Sosial- og helsedirektoratet, øns­ker at tannleger sammen med annet helsepersonell skal engasjere seg ytterligere i tobakksforebygging. Som et ledd i dette arbeidet blir en venteromsplakat sendt til leger, sykepleiere, jordmødre og tannleger. Plakaten og bestillingsskjema er vedlagt dette nummer av Tidende sammen med brosjyren «Guide til røykfrihet».

Plakaten med det håpefulle budskapet bør henge på alle tannlegers venteværelse, og guiden til røykfrihet bør ­være til­gjengelig for dem som spør etter den.

Sek­re­ta­ria­tet