Lønn for statsansatte tannleger

Med virkning fra 1. august økes lønningene for en rekke stat­lige stillinger. I Forsvaret får alle garnisonstannleger og klinikksjefer 2 lønnstrinn. Minstelønnen for disse stillingene er hevet til hhv. ltr. 50 og 52 (kr 343 600 og 355 900). Ved universitetene får alle instruktørtannlegene (st. kodene 1015 og 1353) 3 lønnstrinn. Minstelønnen for instruktørtannlege med godkjent spe­sia­li­tet er nå ltr. 50. For «vanlige» instruktørtannleger er minstelønnen økt til ltr. 49. Avdelingstannleger (st.kode 1260) får 1 lønnstrinns tillegg. Endringene fra 1. august kommer i tillegg til det generelle lønns­til­leg­get på ca. 3 prosent fra 1. mai. Lønnsoppgjøret i staten har hittil gitt mange av NTFs medlemmer en lønns­øk­ning på 6 til 9 prosent. I kroner tilsvarer dette 22 000 – 28 000 per år.

Vitenskapelige stillinger

Rekrutteringsstillingene har også fått et ve­sent­lig opprykk. Stillingskode 1017 Sti­pen­diat er flyttet fra lønnsramme 22 til 20, og alle har fått fra tre til fem lønns­trinn opprykk, avhengig av tid i stillingen. Videre har alle sti­pen­diater (st.kode 1378) fått 2 lønnstrinn. Det samme gjelder postdoktorer, fors­ker 1183. Mange av de øvrige vitenskapelige stillingene er justert med 1 lønnstrinns tillegg.

I tillegg til økningen på lønntabellen og det nevnte justeringsoppgjøret, er det avsatt 2 prosent til lokale forhandlinger per 1. september. Det er grunn til å forvente at tannlegene i staten også får «sin» andel av denne potten. Lønns­opp­gjø­ret 2002 kan samlet sett dermed bli et meget godt år for NTFs statsansatte medlemmer.