Nils Jacobsen, Arild Stenvik og Hans R. Haanæs

Avbrutt odontologistudium i Oslo, omfang og årsaker

Forfattere:

Nils Jacobsen

professor emeritus. Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Arild Stenvik

professor, prodekan for studier. Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Hans R. Haanæs

professor, dekan. Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Det odontologiske fakultet i ­Oslo innførte i 1996 en ny stu­die­plan basert på problembasert læring og full integrering med medisin­stu­diet de førs­te 3  semestrene. Frafallet fra stu­diet ser ut til å bli noe høye­re i de førs­te fem år av den nye studieplanen i forhold til den siste femårsperio­den av den gamle, ca. 21 mot 15 prosent. Når det gjelder årsaker til studieavbrudd, er likheten i begrunnelsen mel­lom studentene i de to studieplanene større enn forskjellene: I begge tilfeller utgjør avskalling til medisin en hovedårsak, idet over 50 prosent av de som sluttet gikk over til medisinstadiet. En rekke ­andre faglige, pedagogiske og personlige forhold som ­ikke er spe­sielle for odontologi, spiller imidlertid også en viktig rolle. Avskallingen til medisin er heller ­ikke større enn tidligere. Frafallet i den nye studieplanen skjer i alt ve­sent­lig i de førs­te semestrene, der tilhørigheten til odontologi kan ­være utyde­lig og fravær av odontologiske rollemodeller gjør seg gjeldende. En mind­re gruppe studenter oppgir utilfredshet med undervisningsmetodikken basert på prob­lembasert læring (PBL).

En viss andel av tannlegestudentene har alltid avbrutt stu­diet ­uten slutt­eksa­men av ulike årsaker. Frafallsprosenten har va­riert fra 5,6 % i de stabile 1970-årene, til ca. 15 % tidlig i 80-årene og helt ­opp til 31 % i overgangen mel­lom 80- og 90-årene, da overproduksjon av tannleger var en trussel. Un­der­sø­kel­ser fra 1980-årene viste at frafallet ­ikke var for­år­sa­ket av at studentene hadde aka­de­mis­ke pro­ble­mer med gjennomføringen av studiet, men at de i hovedsak valgte å avbryte av personlige/økonomiske ­eller faglige/pedagogiske forhold (1). De aller fleste slo inn på ­andre utdanningsveier og kom altså ­ikke inn under definisjonen av studiefrafall i følge NIFU, Norsk institutt for stu­dier av fors­king og utdanning, som reserverer denne betegnelsen for personer som forlater utdanningssystemet ­uten ­noen høye­re eksamen av ­noen art (2).

Ved Det odontologiske fakultet i ­Oslo har det i løpet av 90-årene vært gjennomført en omfattende om­orga­ni­se­ring som innebærer øket faglig integrering og større organisatoriske enheter, kombinert med ny stu­die­plan (3). I korte trekk er den nye studieplanen basert på 10 semestre, hvorav de førs­te 3 er integrert med medisinstudenter. Ernæringsstudenter er også med. Sam­ar­bei­det med medisin innebærer at tannlegestudentene må påbegynne stu­diet ­både i høst- og vårsemesteret. Fakultetet må derfor forholde seg til halvårskull på 32 – 33 studenter mot tidligere helårskull på 65. Det pedagogiske hovedprinsippet er problembasert læring, PBL, som har vunnet innpass i medisinutdanningen, og etter hvert også i odontologien ved mange læresteder (4 – 6). Prinsippet innebærer en betydelig ansvarsøkning for egen læring, men odontologisk propedevtikk og klinisk tjeneste utgjør fortsatt en viktig del av undervisningen. Hvert semester avsluttes med en eksamen der de aktuelle fagdisiplinene er integrert. Karakterene er begrenset til bestått ­eller ­ikke bestått. I tillegg har studentene praksis i den offentlige tannhelsetjenesten og må fullføre en skriftlig pro­sjekt­opp­ga­ve etter nærmere be­stem­te regler. Studenter som ­ikke består en semestereksamen får en ny sjanse kort tid etterpå. ­Om man heller ­ikke består denne eksamen, må semesteret tas ­om igjen, og stryker man igjen, må man ut av studiet. Dette systemet innebærer at det vil være en viss mobilitet nedover i semestrene for studenter som har vanskeligheter. Det førs­te halvårskull ble tatt ­opp etter den nye studieplanen høsten 1996. Til nå, våren 2002, har to halvårskull fullført slutteksamen.

En så radikal omlegging av stu­diet er en stor ut­ford­ring ­både for studenter og lærere. I de årene som er gått siden starten, er det nedlagt et stort arbeid med detaljplaner og justeringer, og med å gi lærerne kurs i PBL-teknikk i sam­arbeid med universitetspedagogene. Fakultetet står nå overfor en eva­lue­ring ­både av det pedagogiske og det organisatoriske opplegget. Formålet med den følgende un­der­sø­kel­sen er å sammenlikne ­data vedrørende omfang og årsaker til frafall blant studenter i den nye studieplanen med tilsvarende ­data fra den gamle studieplanen. Frafall omfatter her ­alle som avbrøt odontologistudiet i Oslo, også ­om de fortsatte odontologiske stu­dier ved ­andre læresteder. Det ­hele må ses som et ledd i en mer omfattende evalueringsprosess.

Materiale og metoder

Ved hjelp av fakultetets årsberetninger og databaser ble det funnet fram til antall og identitet på personer som hadde avbrutt stu­diet ­uten slutt­eksa­men etter å ha påbegynt stu­diet i årene 1986 til 1995 (10 årskull, gammel studieplan) og som etter en normal studieprogresjon ville ha fullført stu­diet i årene 1990 – 2000. Tilsvarende opp­lys­nin­ger fra høstsemesteret 1996 til vårsemesteret 2001 (10 halvårskull, ny studieplan) ble trukket ut fra fakultetets og universitetets databaser. Herfra kunne man også innhente opp­lys­nin­ger ­om det nye fagområdet for tidligere tannlegestudenter som fortsatt var re­gi­strert ved vårt universitet. Ved hjelp fra Folkeregisteret ble det utarbeidet adresselister som omfattet 104 personer fra den gamle studieplanen og 54 fra den nye. Mann-kvinne-forholdet var 41/63 og 26/28 for de aktuelle studentene i henholdsvis gammel og ny studieplan. For beregning av frafallsprognose for de neste fem år (2001 – 2005) ble anvendt studenttallet i de kliniske semestrene (5.–10. semester) våren 2002 samt kandidattallet for vår- og høstsemesteret 2001.

På grunnlag av en tidligere un­der­sø­kel­se (1) ble det utarbeidet et tre-siders spørre­skje­ma som var tilpasset ­både ny og gammel undervisningsplan. Foruten personlige ­data omfattet skjemaet spørsmål ­om hvilket fag­om­rå­de som var førstevalg ved opptaket, ­om tids­punkt for påbegynt og avbrutt studium, ­om faglige, pedagogiske og personlige forhold som avgjorde beslutningen ­om å avbryte, og ­om se­ne­re utdanning og karriere. Det ble også opp­ford­ret til å komme med frie kommentarer ­om ­alle relevante forhold ved studieavbruddet, og til å ­angi ­om de i ettertid var for­nøyd ­eller ­ikke med hensyn til beslutningen ­om å avbryte studiet. Identifikasjon ved navn var frivillig.

Spørre­skje­maet ble sendt ut til de aktuelle personer sammen med et introduksjonsbrev underskrevet av dekan og prodekan og en frankert og preadressert svarkonvolutt. Etter entpar uker ble det sendt en påminnelse med en takk til de som hadde svart. Til slutt ble det foretatt ytterligere én sending med nytt spørre­skje­ma og svarkonvolutt. Un­der­sø­kel­sen vedrørende den gamle studieplanen ble avsluttet i vårsemesteret 2001 og den nye i vårsemesteret 2002.

Ved beregning av svarprosent ble personer med navn av tilsynelatende ikke-vestlig opprinnelse (f. eks. Pakistan, Iran, Vietnam) skilt ut som egen gruppe, for øvrig ble ma­te­ria­let fra hver stu­die­plan behandlet samlet. De innsamlede ­data vedrørende avbruddstidspunkt, avbruddsårsaker og se­ne­re utdanning ble så ordnet i oversiktstabeller som tillot en direkte sammenlikning mel­lom de to studieplanene. Ma­te­ria­let ble ­ikke ansett å være egnet for sta­tis­tisk bearbeiding ut over beregning av enkelte prosentandeler.

Resultater

Omfanget av frafall var henholdsvis 21 og 15 % i de to siste fem-årsperiodene av den gamle studieplanen. Prognosen for den førs­te fem­års­perio­den i den nye studieplanen ble beregnet til ca. 21% (Tabell 1).

Tabell 1.

Antall opptatt

Antall frafalt

% frafall

Gammel stu­die­plan 1991 – 1995

302*

63

209

Gammel stu­die­plan 1996 – 2000

325

50

154

Ny stu­die­plan 2001 – 2005**

260

56

215

Utfylte spørre­skje­ma ble mottatt fra 56 av de 104 personene med tilknytning til den gamle studieplanen. Ni henvendelser kom i retur fordi vedkommende enten var flyttet til utlandet ­eller ­ikke kunne oppspores. Trettien av 54 personer fra den nye studieplanen returnerte utfylte spørreskjema. Dette representerer en svarprosent på ca. 59 for den gamle studieplanen og 57 for den nye, når ikke-oppsporede ­eller utflyttede studenter ­ikke medregnes. Re­spon­sen fra ikke-vestlige studenter var betydelig lavere enn gjennomsnittet, noe som betyr at svarprosenten for de øvrige lå på ca. 64 og 68 % for henholdsvis gammel og ny studieplan. Kvinne-mann-forholdet blant de studenter som avbrøt stu­diet reflekterte studentpopulasjonen for øvrig, dvs. en viss overvekt av kvinner (Tabell 2).

Tabell 2.

Gammel studieplan

Ny studieplan

Vestlig

Ikke vestlig

Alle

Vestlig

­Ikke vestlig

Alle

Menn

25

16

 41

21

 5

26

Kvinner

59

 4

 63

17

11

28

Alle

84

20

104

38

16

54

Utflyttet etc.

 4

 5

  9

 0

 0

 0

Besvart

51

 5

 56

26

 5

31

Svar %

63,8 %

33,3 %

 58,9 %

68,4 %

31,3 %

57,4 %

I den gamle studieplanen avbrøt de fleste i løpet av ­eller etter det førs­te året, men det forekom studiefrafall helt ­opp til 8. semester. Frafallet i den nye studieplanen var begrenset til de 4 førs­te semestrene, hyppigst etter de to første (Tabell 3).

Tabell 3.

Semesternummer

1

2

3

4

5

6

7

8

Antall avbrudd

 Gammel studieplan

7

23

3

8

3

2

0

3

 Ny studieplan

10

9

6

6

0

0

0

0

Årsaksforholdene med hensyn til avbrutt studium syntes å ­være nokså ­like for de to studieplanene (Tabell 4). Et flertall avbrøt odontologistudiet på grunn av mer interesse for ­andre fag og manglende motivasjon. ­Andre forhold, som f. eks. mistrivsel i studiemiljøet og pedagogiske forhold ble også nevnt. Mistrivsel i studiemiljøet syntes å ­være et større problem i den gamle studieplanen enn i den nye. På den annen ­side kom det inn et nytt element i den nye planen, nemlig misnøye med PBL, som sju studenter oppgav som medvirkende årsak til avbruddet. Som tidligere spilte sykdom, om­sorgs­an­svar og ­andre personlige forhold inn også for studentene i den nye studieplanen. Mange oppgav flere samvirkende årsaksfaktorer som avgjørende for beslutningen ­om å avbryte studiet, som ­f. eks. mer interesse for ­andre fag og manglende motivasjon og ­andre personlige forhold. Svært få måtte slutte på grunn av stryk.

Tabell 4.

Gammel stu­die­plan (n=56)

Ny stu­die­plan (n=31)

Totalt

Faglige/pedagogiske forhold:

Mer interesse for ­andre fag

42 (75 %)

26 (84 %)

68

Mistrivsel i studiemiljøet

13 (23 %)

 2 ( 7 %)

15

Mange småfag, liten fordypning

 5

 5

10

Mistrivsel med PBL

 7

 7

For intensivt studieopplegg

 5

 1

 6

Måtte slutte, ­eller rådet til å slutte

 5

 1

 6

For omfattende basaldel

 3

 1

 4

­Andre faglige/pedagogiske forhold

 9

 6*

15

Personlige forhold:

Manglende motivasjon

17 (30 %)

 8 (30 %)

25

Sykdom

 7

 3

10

Studiefinansiering

 1

 1

 2

Omsorgsansvar

 1

 1

­Andre personlige forhold

 9

 6**

15

Et flertall av dem som svarte på skjema ­om avbrutt studium ­både i gammel og ny stu­die­plan gikk over til medisin. De fore­lig­gende opp­lys­nin­ger tydet på en «medisinandel» på 32/56 (57,1 %) i den gamle studieplanen. De tilsvarende tall for den nye studieplanen var 23/44 (52,3 %) når opp­lys­nin­ger fra Universitetet i Oslos databaser ble telt med. Nesten ­alle som ble medisinere hadde dette fagområdet som sitt førstevalg ved opptaket, i likhet med en del av de øvrige (Tabell 5). Fem studenter fordelt på begge stu­die­pla­ner avbrøt i ­Oslo og forsatte stu­diet ved ­andre odontologiske læresteder, ­fire i Bergen og én i København. De øvrige fulgte et bredt spekter av utdanningsveier uten­om medisin og odontologi. Femten av disse hadde i utgangspunktet odontologi som sitt førstevalg (Tabell 5).

Tabell 5.

Utdanning/yrke

Gammel plan

Ny plan

Totalt

Førstevalg

Medisin

32

20

52

Med 49, odont 2, ukjent 1

Sykepleie, fysioterapi, ernæringsfysiologi

6

3

9

Odont 4, med 4, vetr 1.

Odontologi uten­om Oslo

4

1

5

Odont 3, med 1,ukjent 1

Økonomi, adm.

4

1

5

Med 3, odont 2

Sivilingeniør

3

3

Med 2, odont 1

Farmasi

1

1

2

Med 1, farma 1

Filosofi, uspes. univ.fag

1

1

2

Med 1, odont 1

Lærer, barnev.ped

2

2

Odont 2

Dataingeniør

1

1

Med 1

Sjøkrigsskole

1

1

Odont 1

Marinbiologi

1

1

Odont 1

Trafikkflyger

1

1

Odont 1

Næringsdrivende

1

1

Odont 1

Drama

1

1

Odont 1

Ønsker ­ikke å svare

1

1

Ukjent 1

Alle

56

31

87

Med 62, odont 20, farm 1, vetr 1, ukjent 3

Frie kommentarer

Mange av deltakerne fulgte oppfordringen og supplerte spørreskjemaet med frie kommentarer av personlig og faglig/pedagogisk art. Det følgende er et utdrag av faglige/pedagogiske kommentarer:

Ny stu­die­plan

En se­ne­re sivilingeniørstudent hadde først studert realfag, men valgte odontologi under tvil. Vedkommende skrev: «Det var ­lite inspirerende å gå sammen med medisinstudentene når alt var lagt ­opp for dem, og ­ikke minst fordi mange av odontologistudentene egentlig helst ville studere medisin. Det gjaldt ­ikke meg, men det irriterte meg at ­andre nesten tok det for gitt at det også gjaldt meg». «… ble litt skremt fordi yrket er så smalt.»

En se­ne­re medisinstudent: «Vet at mange synes det er dumt at man ­ikke kommer i gang med klinikk av betydning før etter over et år» … «PBL-opplegget er positivt på mange vis, men kan kanskje også ­være et skremmende og usikkerhetsfremmende moment for noen. Har hørt ­om studenter som føler seg litt utafor blant en overvekt av medisinere. PBL-oppgavene kan kanskje virke litt fjerne for tannlegeyrket og ­noen føler seg til og med som litt «annenrangs studenter» i forhold til medisinerne. Husker el­lers at samholdet og studiemiljøet blant tannlegene var veldig godt.»

En medisinstudent ved Universitetet i Tromsø: «Jeg har ­ikke noe spe­sielt å sette fingeren på faglig. Syns imidlertid at 3. semester består av alt for mange småfag, ­eller rettere sagt store fag som det er umulig å få oversikt over på så kort tid. Dess­uten blir PBL for vidløftig og overfladisk når man ­ikke har nok basiskunnskap. Det bes­te hadde vært å få litt innføring i basalfag før PBL og pasientkasuistikker. Slik er det i Tromsø, og det passer meg utmerket.»

En student innen industriell økonomi ved NTNU bemerket: «Jeg synes odontologistudiet kunne virke interessant, men jeg føler at jeg har ­gode egenskaper innen matematikk og logisk metode. Dette er noe jeg får brukt innen mitt nåværende studium...»

En odontolog som kom inn ved fakultetet i Bergen: «Studiet har ­fine ideer, men for meg ble det alt for dristig og ekstremt» …«Jeg skiftet skole for jeg visste at gammel studieordning var en mer ryddig og oversiktlig ­måte å ­lære på. Først lærer man ­om mus­cu­lus masseter, og så lærer man hva som kan slå feil… Begynne på bånn og ­lære oppover, ­ikke ­lære fra midten og litt hit og dit for så kanskje etter masse frustrasjoner, komme fram til mål. Jeg og resten av klassen var totalt forvirret og forbanna og jeg følte meg lurt. Uansett hva folk sier nå, så vet jeg at det var sånn for mange i klassen.»

En litt eld­re medisinstudent som hadde arbeidet i lufttrafikktjenesten: «Hadde jeg ­ikke kommet inn på medisinstudiet, hadde jeg fortsatt på odontologi. Jeg synes det er synd at de to studiene er slått sammen den førs­te tiden. Jeg føler at faget odontologi kommer helt i bakgrunnen på preklinisk. Tvilere som jeg, blir ­ikke inspirert til å velge tannlegeyrket. Så lenge odontologi ­ikke er en spe­sia­li­tet innen medisinen, mener jeg at dere bør revurdere nåværende studiemodell. Jeg er fremdeles usikker på valget jeg har gjort. Hadde jeg større innsikt i tannlegeyrket hadde jeg kanskje valgt annerledes.»

Gammel stu­die­plan

Kommentarene av studenter som avbrøt i den gamle studieplanen var ­ikke ulike de som er antydet ovenfor for den nye. Enkelte satte fingeren på skjevheter som nå er rettet opp, som f. eks:

En psy­kiat­risk syke­pleier og fysikkstudent, opprinnelig ­ikke norskspråklig: «… Jeg sitter fremdeles med en ting: undervisningsopplegget kunne ­være en fortsettelse av gymnas. Plutselig må studentene kunne masse ­om kjemiregning ­uten å forstå hva som forgår i en kjemisk reaksjon. Pga. kjemisk fag kombinert med fysiske begrep mistet jeg fullstendig motivasjonen for i odontologi. Jeg må si det var stort misforhold mel­lom undervisningstilbud og krav til eksamen. Jeg hadde in­gen på fakultetet å prate med ­om slike ting. Den eneste løsning for meg var ­bare å slutte. Man kan ­ikke ­lære alt på en gang.»

En ­lege påpekte forhold som nok vil gjelde ­både gammel og ny studieplan: «Jeg tror at Det odontologiske fakultet bør inspirere de som egentlig øns­ker å bli ­lege og som har kommet inn på stu­diet som et 2. alternativ til å fortsette på studiet. Vær klar over at mange kanskje ønsket legestudiet, ihvertfall var det slik da jeg begynte i –91. Prøv å holde på studentene de­res ved å legge vekt på fordeler ved å ­være tannlege. Få en debatt med studentene!»

En elektroingeniør: «Jeg begynte på odontologi fordi ­noen sa det gikk an å «hoppe over» til medisin etter ett år. Jeg var kun 19 år og skoleflink da jeg begynte. Det var interessante fag de førs­te to årene, men etter hvert som det ble mer odontologi-rettet og mer og mer håndverk, trivdes jeg ­ikke så godt.»

I samme gate skrev en marinbiolog: «Da vi begynte med klinikkarbeidet innså jeg at jeg ­ikke ville tilbringe resten av mitt yr­kes­ak­ti­ve liv med å holde på ­inne i munnen på folk»

På den annen ­side skrev en siviløkonom: «Jeg vet jeg ville fått mer motivasjon og tilfredsstillelse se­ne­re i stu­diet med mer praktisk arbeid ved siden av det teoretiske. Det var i utgangspunktet det håndverksmessige med yrket som gjorde at jeg be­stem­te meg for å søke­ studiet… Fagene på studiets førs­te år ble for ensformige og spesialiserte.»

So­siale og personlige forhold spilte også inn. En se­ne­re medisinstudent følte seg trakassert og nedverdiget på førstekullsturen med odontologforeningen på hytta: …«Dette satte en ramme for et utri­ve­lig miljø på kullet der medkullinger fortsatte i samme spor. Det ble utri­ve­lig å ­møte på skolen etterhvert, noe som gav utslag på eksamen. I tillegg til et sosialt nederlag ble det en faglig belastning med nedflytting».

Påtrykk hjemmefra gjorde også utslag med hensyn til feilvalg av studium. En offiser i forsvaret krev: «Far tannlege, skulle overta. Var for umoden – klarte ­ikke selvdisiplinen med egen studium. Strøyk – kom ut av studentmiljøet. Veldig rastløs. Var heller i Nordmarka med hunder enn å lese.»

En se­ne­re selvstendig næringsdrivende med innvandrerbakgrunn fant liten forståelse for sin spe­sielle situasjon, som inkluderte farens sykdom og død i hjemlandet under studietiden. Etter mange sykemeldinger og stryk måtte han avbryte studiet, og hans klage ble ­ikke tatt til følge. Han følte det lå rasime bak.

Diskusjon

Tidligere erfaringer har vist at nedsatt etterspørsel etter tannlegetjenester gir umiddelbare negative utslag ­både på søkningen til tannlegestudiet og på gjennomføringsprosenten. For tiden er arbeidsmarkedet guns­tig i Norge, men frafallet ved Oslo-fakultetet synes likevel å bli noe høyere i den inneværende fem-årsperioden med ny stu­die­plan enn i den siste fem-årsperioden med gammel studieplan. Disse forhold har vi forsøkt å belyse ved å identifisere og sammenlikne avbruddsårsaker i gammel og ny studieplan. Den fore­lig­gende spørreundersøkelsen gir oss en pekepinn i så måte, selv ­om vi ­ikke kan utelukke at det finnes årsaker og omstendigheter ved studieavbrudd som atskiller seg fra de mottatte opp­lys­nin­ger blant de personer vi ­ikke har fått kontakt med.

Un­der­sø­kel­sen viser en forholdvis konsistent fordeling av frafallsårsaker over lang tid og uavhengig av studieplan. Interesse for ­andre fag er den viktigste årsaken til frafall. Faginteressene fordeler seg over et spekter av områder, der medisin forekommer hyppigst, og hyppigst også som førstevalg ved opptaket. Av åpenhjertige kommentarer fremgår det at ­noen studenter har valgt odontologi fordi de anser det som et springbrett til et se­ne­re medisinstudium. Enkelte av dem som har kommet inn på medisin­stu­diet leker riktignok med tanken på å gå videre med odontologi senere, men de fleste er tilfredse med sitt endelige valg. Det gjelder også de fleste studenter som har valgt ­andre fagområder. Drømmen ­om medisin er altså ­ikke ny og vil neppe forsvinne med mind­re arbeidsmarkedet for leger skulle bli overmettet. En annen sak er at en økende mangel på tannleger etter all sannsynlighet vil øke interessen for odontologistudiet. Den nye faktoren ved den nåværende studieordningen er at odontologene gjennom de første felles-semestrene kommer i mer direkte kontakt med medisin enn tidligere. Mange kommentarer tyder på at disse semestrene oppfattes som tilrettelagt for medisin i den grad at enkelte i de øvrige studentgruppene føler seg utenfor. Flere kommentarer antyder at dette øker risi­koen for studieavbrudd, faktisk også for studenter som i utgangspunktet ­ikke har øns­ke ­om å bli medisinere.

Forholdet til medisin utgjør et dilemma som fakultetet må ­leve med: Den bredere kunnskapsbasis som sam­ar­bei­det representerer er ønsket, men det kan altså koste i form av en viss fremmedgjøring og desfavorisering av odontologistudentene i de førs­te semestrene. Studentene savner flere odontologer som rollemodeller og etterlyser en bed­re kontakt til klinikken i denne tiden. På denne bakgrunn kunne man for så vidt frykte en ­enda større avskalling til medisin enn den som er observert, men andelen av studenter som skifter til medisin er ­ikke høye­re i den nye studieplanen enn tidligere.

En annen og mer heterogen gruppe av frafallsårsaker er også fremtredende, nemlig en iboende usikkerhet med hensyn til valg av fagområde. Dette forholdet kan være kombinert med stryk og kontinuering av enkelteksamener ­uten at vedkommende student er tvunget til å slutte. Den endelige beslutningen ­om å avbryte kan også ­være influert av so­siale og personlige forhold som til slutt blir avgjørende. Denne typen av studieavbrudd må ses på som et uttrykk for den prøving og feiling som er karakteristisk for mange ­unge mennesker i en utdanningssituasjon. I følge NIFU, «mister» universitetene hver tred­je student det førs­te året, men mange begynner ­igjen på ­andre fagområder se­ne­re (7). Den fag­lige delen av slike overveielser for ­våre studenter kan ha sammenheng med odontologiens egenart, som kanskje ­ikke er lett å vurdere for søkere ­uten fa­mi­liær eller annen spesiell tilknytning til tannlegeyrket.

I tillegg til disse to kategoriene av årsakfaktorer til studieavbrudd innen odontologien ble det identifisert en mind­re komponent av pedagogisk art som har sammenheng med den nye studieplanen. Det gjaldt studenter som ­ikke ble fortrolig med PBL-metoden. Det kan ha noe med studentens egen personlighet ­eller holdning til gruppearbeid å gjøre, men det kan også ha sammenheng med at mange lærere i en tidlig ­fase av den nye studieplanen var usikre i sin rolle som PBL-veiledere.

Gjennomgangen av omstendighetene rundt studiefrafall avdekker altså ­ikke forhold som raskt lar seg rette opp. Unntaket er å kompensere avskallingen til medisin ved en viss «overbooking» av tannlegestudenter ved opptaket. Hittil har fakultetet ­ikke kunnet overskride en viss opptakskvote pga. av sam­ar­bei­det med Det me­di­sins­ke fakultet, men dette hinderet er nå tilbakelagt. For øvrig er det snarere slik at langsiktig pedagogisk og organisatorisk innsats over tid bør kunne føre til en viss re­duk­sjon av det avbruddsvolumet som ­ikke har med medisin å gjøre, etter hvert som erfaringsgrunnlaget med den nye studieplanen øker. Særlig viktig er motiveringsarbeidet i form av odontologiske rollemodeller og bed­re kontakt til klinisk odontologi i de førs­te fellessemestrene. Opp­lys­nin­ger fra ­andre nordiske læresteder tyder på at Oslo-fakultetet ­ikke er alene med slike pro­ble­mer (8).

En un­der­sø­kel­se av denne art fokuserer etter sin natur på vrangsidene ved studiet, mens de posi­tive sider ved å utdanne nors­ke tannleger med en helt ny faglig og pedagogisk bakgrunn kommer frem i ­andre sammenhenger (9). Mange kommentarer fra de tidligere tannlegestudentene gikk da også ut på at studie­opp­leg­get var helt greit og at samholdet og det so­siale liv i odontologmiljøet er misunnelseverdig, selv ­om vedkommende altså avbrøt stu­diet til fordel for ­andre fagområder.

Takk

Takk til Studieavdelingen ved Det odontologiske fakultet for hjelp ved innsamling av data.

English summary

Jacobsen N, Stenvik A, Haanæs HR.

Discontinued dental studies in Oslo; volume and causes

588-93.

In 1996 the Dental Faculty, University of ­Oslo introduced a PBL-based curriculum consisting of 10 semesters, of which the first 3 1/2 were fully integrated with medicine. Prognosis based on drop-out ­data from two half-year classes of can­did­ates and 6 student classes in the clinical terms indicated a percentage of discontinued studies of about 21 for the first 5 years of the new curriculum, compared with 15 for the last 5-year period of the old. ­Cause ana­lysis of ­data aquired by a retrospective questionnaire study among drop-outs from both curricula indicated the presence of two main groups: one group changing to medicine, and another, more heterogenous group, changing to a series of other subjects as the result of a delayed decision as regards future interests. The latter group is similar to many university studies and includes sometimes individuals with personal and academic problems. The size of these two groups were comparable in both curricula. A minor part of the drop-outs from the new curriculum felt uncomfortable with the PBL-technique. Free comments focused on an inferior communication between the first terms and clinical odontology resulting in the absence of posi­tive incentives for dentistry dur­ing these terms. Some comments indicated favouritism of medical students in the joint terms.

One immediate measure taken is the compensation for the loss to medicine by an increased uptake of dental students. Further improvements depend on long-term educational and organizational work by the faculty and the staff. The many posi­tive aspects of the new curriculum are not discussed here.

Referanser

  1. Jacobsen N. Causes and outcomes of discontinued dental studies. J Dent Educ 1994; 58: 771 – 4.

  2. Opheim V. Selektert til suksess? Utdanningsaktivitet og studiefrafall i høyere utdanning blant ungdom med innvandrerbakgrunn. NIFU skriftserie nr. 22/2001.

  3. Jacobsen N. Pedagogiske, organisatoriske og emosjonelle ut­ford­rin­ger ved tannlegeutdanningen i Oslo. Nor Tannlegeforen Tid 1999; 108: 784 – 8.

  4. Rohlin M, Peterson K, Svendsäter G. The Malmö model: a problem-based learning curriculum in undergraduate dental education. Eur J Dent Educ 1998; 2: 103 – 14.

  5. Fincham AG, Baechner R, Schuler CT. Problem based learning at the University of Southern California, ­School of Dentistry. J Dent Educ 1997; 59: 893 – 8.

  6. Mullins G, Wetherell J, Townsend G, Winning T, Greenwood F. Problem based learning in dentistry. In: The Adelaide Experience. Adelaide, Australia: Dental School, The University of Adelaide; 2001.

  7. Aamodt PO. Studiegjennomføring og studiefrafall. En sta­tis­tisk oversikt. NIFU skriftserie nr. 14/2001.

  8. Bjorvatn K, Haanæs HR. Tannlegeutdanning i Norden: Felles utfordringer. 135 – 6.

  9. Jørgensen BH, Nyquist Borgeraas Y. PBL-tannlegene kommer. Fore­drag ved NTFs landsmøte 2000. Referat ved Jon E. Dahl. Nor Tannlegeforen Tid 2000; 110: 906.

Nøkkelord: Evaluering; Spørreundersøkelse; Utdanning; Utdanningsinstitusjon

Adresse: Nils Jacobsen, Institutt for klinisk odontologi, Boks 1109 Blindern, 0317 Oslo. E-post: nilsj@odont.uio.no