Kraftig slitasje av amalgamfyllinger og høyt kvikksølvinnhold i urin

Halvard Helgø:

Kraftig slitasje av amalgamfyllinger og høyt kvikksølvinnhold i urin


Fig 1: Amalgamfylling 36 speilblank og konturløs


Fig 2: Amalgamfyllinger høyre side underkjeve er blanke, men har ennå randcristae i behold.


Fig 3: «Propedeutpolerte» amalgamfyllinger i overkjeven.

En kvinne på 53 år, som har vært recall- pasient hos meg i de siste seks årene, oppsøkte tannklinikken for økende plager med matimpaktering, særlig mellom 25 og 26, 16 og 17 og mellom 35 og 36. Hun oppgav å tygge opptil 15 stykker nikotintyggegummi per dag siste tre år. Dessuten supplerte hun med en del vanlig sukkerfri tyggegummi («Extra»). Pasienten arbeider i servicenæring.

Pasienten hadde amalgamfyllinger i alle jekslene unntatt 26, 35 og 37 som har kroner. Amalgamfyllingene var påfallende blanke og konturløse. Randcristae manglet på 24, 25 og 36 mesialt og 16 distalt (Fig. 1-3). Ved sambitt var det opptil 1 mm glip mellom motstående amalgamfyllinger. Slitasjen kom tydelig fram på bite-wing røntgen, spesielt på 25 MOD som er lagt i 1994 og på 36 MOL som ble revidert i 1997 (Fig. 4).

Pasienten har i flere år vært plaget av «vond og tørr» smak i munnen. Etter undersøkelse hos øre-nese-hals-spesialist ble pasienten anbefalt å slutte å røyke, men det har ikke hjulpet på den vonde smaken. Pasienten er ikke yrkesmessig eksponert for kjemikalier eller andre ytre miljøfaktorer som kunne tenkes å påvirke tannslitasje.
Fig 4: Bite-wing røntgen av pasientens venstre side viser utviklingen over drøyt fire år fra 1997 til 2001. (Bildet fra 2001 er digitalt). Merk spesielt amalgamfyllinger 24, 25, og 36 mesalt.

Etter anbefaling fra Odontologisk institutt ved Universitetet i Bergen ble det tatt en morgenurinprøve som ble sendt til Laboratorium for klinisk biokjemi (LKB) ved Haukeland sykehus. Urinrøven ble ana1ysert med hensyn på kvikksølv og kreatinin (et mål for fortynningsgrad av urin). Urinprøven viste en verdi på 53,5 mikrogram kvikksølv/gram kreatinin.

Diskusjon
Denne pasienten hadde et utpreget generelt substanstap av amagamfyllingene. Kvikksølvverdien i urin på 53,5 mikrogram/ gram kreatinin er klart høyere enn det som er vanlig hos folk med amalgamfyllinger. Det er også høyere enn det som er funnet i en serie med kvikksølvanalyser hos voksne pasienter som viste en median verdi på 3,5 mikrogram/gram kreatinin hos de som hadde amalgamfyllinger. De som ikke hadde amalgamfyllinger hadde 1,6 mikrogram/gram kreatinin som median verdi (1).

Det er angitt at verdier i området 20-35 mikrogram/gram kreatinin hos yrkeseksponerte i gruppeundersøkelser kan gi subkliniske effekter på nyrer eller sentralnervesystem, men den kliniske betydningen av dette er uklar (2). Denne pasienten hadde verdier over dette.

Kvikksølvverdien i dette tilfellet forteller at det er en meget stor slitasje av fyllingene med påfølgende opptak av kvikksølv. Det er tidligere beskrevet at langvarig tygging av nikotintyggegummi kan gi forhøyede verdier av kvikksølv i både blodplasma og i urin (3). Det er ikke kjent hva som gjør at en såpass myk substans som tyggegummi kan gi så stort substanstap og kvikksølvfrigjøring hos denne pasienten. Det kan muligens skyldes at tyggegummien gir overflateeffekter, f. eks. ved at det frigjøres partikler i forbindelse med en korrosjonsprosess på fyllingene (4).

Takk
Takk til Nils Roar Gjerdet og Lars Björkman ved Universitetet i Bergen/Bivirkningsgruppen for assistanse i forbindelse med denne kasusrapporten. Takk også til spesialtannlege Ame Osvik som tok intraorale bilder.

Referanser

  1. Lygre GB, Grønningsæter AG, Gjerdet, NR. Kvikksølv og amalgamfyllinger. Kvikksølv i urin, subjektive og objektive funn. Nor Tannlegeforen Tid 1998; 108: 312-6

  2. Barregård L, Ellingsen D, Alexander J, Thomassen Y, Aaseth J. Kvikksølveksponering fra amalgam. Tidsskr Nor Lægeforen 1998; 118: 58-62.

  3. Sällsten G, Thorén J, Barregård L, Schütz A, Skarping G. Long-term use of nicotine chewing gum and mercury exposure from dental amalgam fillings. J Dent Res 1996; 75: 594-8.

  4. Lygre GB, Høl PJ, Eide R, Isrenn R, Gjerdet NR. Mercury and silver in saliva from subjects with symptoms self-related to amalgam fillings. Clin Oral Ivest 1999; 3: 216-8.

Adresse: Tannklinikken Finnøy, 4160 Finnøy

 

H Helgø