Frakturrater for rotkanalinstrumenter av nikkel-titan og rustfritt stål

Johanna E.R. Berstad og Ketil Berstad

Frakturrater for rotkanalinstrumenter av nikkel-titan og rustfritt stål

En klinisk retrospektiv studie

Rotkanalinstrumenter av nikkel-titan erstattet fra nyttår 1996 konvensjonelle instrumenter av rustfritt stål ved daværende Klinikk for konserverende tannpleie, Seksjon for endodonti, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo. På bakgrunn av kliniske observasjoner og manglende in vivo-studier, ønsket vi å undersøke om det var forskjell i frakturfrekvens mellom de nye instrumentene sammenlignet med de konvensjonelle.

Studien ble utført som en åpen retrospektiv studie ved seksjonen. Journalførte frakturer for årene 1995 og 1996 ble registrert. Kun ferdigbehandlede pasienter med fraktur påført ved seksjonen ble inkludert.

Vi fant en signifikant økt frakturrate fra 0,27 % (2 av 740 behandlede pasienter) for 1995 med konvensjonelle stålinstrumenter, til 1,14 % (8 av 700 behandlede pasienter) for 1996 hvor de nye nikkel-titan baserte instrumentene ble benyttet (p=0,045).

Vi fant en relativ frakturrate på 4,2 for nikkel-titan-instrumenter sammenlignet med rustfrie stålinstrumenter. Frakturraten for de rustfrie stålinstrumentene er lavere enn den andre har funnet, men årsaken til dette er uviss.

 

JERBerstad 
KBerstad 

Nøkkelord: Endodonti; Etterundersøkelse; Instrument, odontologisk