Ikke møtt til avtalt time – et problem?

Nina J. Wang og Jan Th. Schiøth

Ikke møtt til avtalt time – et problem?

Den offentlige tannhelsetjenesten i Norge mangler tannleger og har økende problemer med å tilby behandling til befolkningsgrupper som har lovfestet rett til tannbehandling. I Den offentlige tannhelsetjenesten Akershus foretok vi derfor en undersøkelse for å registrere tapt behandlingstid på grunn av pasientenes manglende oppmøte og å kartlegge hvilke pasienter som ikke møtte til avtalt time. Alle tannleger og tannpleiere i fylket registrerte i en 14 dagers periode antall pasientavtaler, antall personer som ikke møtte til time og tid avsatt til dem som ikke møtte.

Andelen av alle personer som ikke møtte til tannbehandling var 17 %. Lavest var oppmøtet blant 17–18 åringer og blant 19–20 åringer, henholdsvis 26 % og 24 %. Tiden forbundet med person som ikke møtte til tannbehandling var i gjennomsnitt 32 minutter; lengst for betalende, voksne med 40 minutter og kortest for eldre og uføre i institusjon med 27 minutter. I Akershus offentlige tannhelsetjeneste kan tiden som ikke ble benyttet til pasientbehandling på grunn av manglende oppmøte estimeres til over 7 000 timer per år. Dette tilsvarer 4,5 tannlegestillinger som medregnet tannhelsesekretær utgjør lønnsutgifter på cirka 2,5 millioner kroner. På landsbasis tilsvarer dette 45 tannlegestillinger eller lønnsutgifter på nær 30 millioner kroner. Et høyt antall personer som ikke møter til behandling reduserer tannhelsetjenestens effektivitet. Denne undersøkelsen viste at i Den offentlige tannhelsetjenesten i Akershus, var andel personer som ikke møtte til tannbehandling nær 20 %. Tiltak for å bedre ressursutnyttelse omfatter evaluering av innkallingsrutiner i tannhelsetjenesten. Mulighetene for å påvirke pasientenes atferd, for eksempel ved midlertidig reduksjon av tilbudet til personer som ikke møter, eller ved krav om betaling for manglende oppmøte, bør utredes av sentrale myndigheter.

Nor Tannlegeforen Tid 2000; 10: 874–7.

 

NJ Wang
JT Schiøth

Nøkkelord: Innkalling; Lovgivning; Offentlig tannhelsetjeneste; Ressursbruk; Tannhelsetilbud