Trygt i munden - farligt i miljøet?

Dorthe Arenholt Bindslev og Hans Sundberg

Ide senere år er der blevet rettet øget opmærksomhed mod miljømæssige aspekter af dentalmaterialer, især amalgam, og miljømyndighederne i en række lande har vedtaget skærpede regler for indsamling, opbevaring og bortskaffelse af kviksølvholdigt affald, inkl spildevand. Af miljømæssige grunde har Sverige og Danmark vedtaget bekendt-gørelser for ophør med brug af amalgam som tandrestaureringsmateriale. Denne artikel diskuterer skismaet: Amalgam – trygt i munden, men farligt i miljøet? 

D Arenholt bindslev
H Sundberg

Nøkkelord: Amalgam; Fyllingsmateriale; Miljø; Risiko