Kvicksilver fren amalgam - frisättning

Anders Berglund, Jan A Ekstrand och Jon E Dahl
äö

Amalgamets roll som tandfyllningsmaterial har varit ett··av de mest omdiskuterade ämnena inom skandinavisk odontologi det senaste decenniet. Föreliggande arbete avser att ge en översikt över relevant och aktuell litteratur i ämnet. Kvicksilverfrisättningen från amalgamfyllningar under vila, efter intag av mat och dryck, samt efter tandborstning och tuggummituggning diskuteras. Vidare presenteras beräkningar avseende det följande kvicksilverupptaget via inandning och nedsväljning och därefter diskuteras dess distribution och eliminering. Arbeten rörande kvicksilvrets möjliga effekter på CNS, njurar och andra organ, munhålans slemhinnor, samt reproduktionen diskuteras, varefter en översikt över möjliga hälsoeffekter av arbete med amalgam ges. Artikeln avslutas med en riskvärdering avseende exponeringen av kvicksilver från amalgam för patienter och tandvårdspersonal.

 

JE Dahl
JA Ekstrand
A Berglund

Nøkkelord: Amalgam; Biologi; Bivirkning; Kjemisk analyse; Sykdom