logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 8 / Tilbakeblikk

Tilbakeblikk

772

1921

Indsamling til Wiener-tandlægerne

Som før meddelt fra Hungersnødkomiteen indbragte vor indsamling til Wiener-tand­lægerne kr. 5873,72 og for dette beløp sendte vi i februar 1920 med et av Røde Kors’s hjælpetog forskjellige matvarer til vore Wienerkolleger.

Først 13. november 1920 fik vi fra professor Dr. Rudolf Weiser, som skulde forestaa fordelingen, meddelelse om at der kun var ankommet 20 kasser corned beaf. Resten av vor sending var vistnok ved en feiltagelse havnet i Budapest, hvor vore derværende kolleger forhaabentlig har faat godt av den.

Under «Meddelelser fra Hovedstyret», Tidende nr. 6, juni 1921

1971

Forslag om røkeforbud ved N.T.F.’s møter

«Ben Sand har sendt følgende forslag til behandling i representantskapet:

«Representantskapet finner at tannlegene – som en del av landets helsepersonell – bør bekjempe tobakksrøkingen og at den ikke bør være tillatt i de lokaler der foreningens standsmessige, sosiale eller faglige virksomhet foregår, sentralt så vel som på det lokale plan.» …

Hovedstyret skal bemerke: Den enkelte tannlege må formodes å være istand til å vurdere resonnementet ved røking for sitt eget vedkommende. …

Hovedstyret kjenner ikke til noen organisasjon som har vedtatt generelt røkeforbud. Selv Verdens Helseorganisasjon har visstnok ikke gått lenger enn henstilling om at det ikke røkes ved organisasjonens møter. Hovedstyret antar at et generelt røkeforbud vil bli en bestemmelse som neppe kan påregnes alltid å bli respektert.»

Fra Representantskapssakene 1971, sak 13. Tidende nr. 6A, august 1971

2011

Forbrukerrådets test, nok en gang

Forbrukerrådets svar på mine kommentarer til den foretatte testen som ble presentert i FBI inneholder tre poenger:

  • 1) At mitt innlegg ville fått større tyngde dersom jeg hadde lest deres rapport, og at i så tilfelle ville jeg «ha fått en oversikt over hva vi ville med testen og hva vi fant».
  • 2) At jeg kunne spart meg min henvisning til Peer Gynt.
  • 3) Tannleger bør bli flinkere til å kommunisere med sine pasienter.

Ad. punkt 1) Etter å ha gjennomlest rapporten både én og flere ganger, finner jeg bare følgende formulering som kan gi noen slags antydning om hva man ville med testen: «Å være kritisk kunde er ikke så lett når man sitter i tannlegestolen og gaper for harde livet. Derfor har Forbrukerrådet foretatt en omfattende test av tannleger». At dette åpenbart skulle gjøre mine kommentarer til testens validitet overflødig, er i alle fall ikke åpenbart for meg.

Fra Einar Bergs debattinnlegg i Tidende nr. 10, august 2011

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.