logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 6 / NTF hører fra seg

NTF hører fra seg

660-2

Den norske tannlegeforening (NTF) er høringsinstans i mange saker på ulike politikkfelt, slik som helse, sosial, kommune, næringsliv og arbeidsliv. Ved NTFs sekretariat er det mange som bidrar til å utforme høringssvar, og sammen med først og fremst presidenten meisles og utdypes politikk på vegne av alle våre medlemmer. Her følger en liten oversikt over hvilke saker vi har involvert oss i denne våren.

Skjermbilde fra den digitale høringen om rusreformen i mars 2021, hvor NTF deltok.

De siste årene har NTF årlig levert ca. 25 skriftlige høringssvar direkte til Storting, departement og direktorat. I tillegg leveres innspill til våre samarbeidspartnere i Akademikerne. NTF deltar også på muntlige høringsmøter når det er mulig. Gjennom koronapandemien har det selvfølgelig blitt en del digitale høringer.

I løpet av mai 2021 hadde NTF allerede forbigått antall høringssvar sammenlignet med første halvår i 2020. Hele 12 høringssvar er gitt så langt (per 18. mai) og det ligger an til at vi når minst 15 høringssvar i løpet av juni måned. Det er verdt å merke seg at ingen av høringene så langt har omhandlet pandemien.

Så hva svarer vi? Hva mener NTF i disse sakene? – Her kommer oppsummeringen.

Vår første høring i år berørte en utredning om pensjon fra første krone og første dag. Utredningen viser blant annet at en slik ordning vil treffe mange mindre og mellomstore virksomheter. Under de nåværende forholdene, med en pandemi som har truffet mange bedrifter hardt, er det NTFs oppfatning at dette ikke er det rette tidspunktet for å påføre bedriftene nye kostnader. NTF svarer at om en skal endre nåværende ordninger, er det ikke tilrådelig med ikrafttredelse før 2023.

I mars behandlet NTF forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven og forskrift om markedsføring av kosmetiske inngrep. Endringene skal bidra til å motvirke kroppspress, særlig mot barn og unge. NTF er bekymret for den utviklingen vi ser, og viser til at det på sosiale medier, og i andre medier, stadig publiseres artikler og bilder av bloggere og influensere som markedsfører kosmetiske behandlinger, og at disse i stor grad påvirker et kroppsideal. I særlig grad gjelder dette irreversible inngrep på friske tenner. NTF støtter derfor de fremlagte forslagene, blant annet om innføring av aldersgrense 18 år og videre presisering av hvordan helsehjelp faktisk skal forstås.

I mars svarte NTF også på høringsnotatet fra Skattedirektoratet om differensiering av avgift på alkoholfrie drikkevarer. Det har vært særavgifter på sjokolade- og sukkervarer og alkoholfrie varer i mange år, og det har vært positivt sett fra et folkehelse- og tannhelseperspektiv. Nå endres dette noe, og NTF tar til etterretning den vedtatte omlegging av avgiften og avgiftssatsene. NTF synes det er bekymringsfullt at skadelige og usunne varer blir billigere og mer tilgjengelige. Reduserte priser på alkoholfrie drikkevarer kan gi økt forbruk og påvirke folkehelsen negativt.

Rett før påske rakk NTF også å svare på en høring om forslag til endringer i barnevernloven angående tverrfaglig helsekartlegging av barn i barnevernet. Tverrfaglig helsekartlegging har som formål å bidra til at kommunal barnevernstjeneste, fosterhjem og institusjon settes i bedre stand til å gi barn som plasseres utenfor hjemmet forsvarlig omsorg og oppfølging. For NTF er det viktig at oral helse inngår i kartleggingen.

I løpet av to uker i april klarte NTF å svare på hele åtte høringer. Hele seks av disse var svar på representantforslag på Stortinget, såkalte Dokument 8-forslag. Først ut i april var derimot stortingsmeldingen om styring av statlige universiteter og høyskoler og NTF meldte inn sitt syn på dimensjonering av utdannelser i Norge. For NTF er det viktigste hensyn at befolkningens behov for tannhelsetjenester i hele landet dekkes. Odontologiutdanningen må derfor dimensjoneres slik at det utdannes tilstrekkelig antall tannleger, hvor tilbudet tilpasses etterspørselen. Dette har også implikasjoner for de mange som søker til utlandet for å utdanne seg.

NTF kvitterte også ut sine syn på forslag til endringer i helsepersonelloven og pasient- og brukerrettighetsloven om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd. Her støtter blant annet NTF departementet i sine forslag om å gi statsforvalter større handlingsrom og å styrke plikten til å besvare henvendelser om kvalitet og pasientsikkerhet.

To av Dok. 8-forslagene, fra henholdsvis Rødt og SV, tok for seg forslag om tannhelsereform for å utjevne sosiale forskjeller i oral helse. Dette skal i henhold til disse to partiene først og fremst skje gjennom en styrking av Den offentlige tannhelsetjenesten. Frem til en slik reform er på plass er det også fremmet ulike forslag om å regulere pris, blant annet gjennom å innføre faste priser på tjenester med refusjon og å innføre høykostnadsbeskyttelse. NTF forsvarer først og fremst dagens modell og tar til orde for en helhetlig gjennomgang av tannhelsetjenesten. Dette er avgjørende for å nå målet om en bedre utformet tjeneste som omfatter en større del av befolkningen. Dette vil sikre at midlene brukes på riktig måte, både for pasientene og for samfunnet, og medvirke til å utjevne sosial ulikhet i oral helse.

Senterpartiet fremmet denne våren forslag om en styrket nasjonal og internasjonal satsing på arbeidet mot spredning av antibiotikaresistente bakterier. NTF ser positivt på forslag om et internasjonalt samarbeid der en tenker globalt, men handler lokalt, og NTF støtter at Norge bør ta en lederrolle og være en pådriver for at det inngås internasjonale forpliktelser på dette området

FrP fremmet tre representantforslag NTF besvarte i april. Sammen med de andre Dok. 8-forslagene viser dette samlet sett bredden av hva stortingspolitikere jobber med på det tannhelsepolitiske området. I et forslag om å innføre strenger språkkrav for helsepersonell er NTF enig i at det er avgjørende at helsepersonell med kontakt med pasienter, pårørende og annet helsepersonell har gode norskkunnskaper. Dette er viktig også i tannhelsetjenesten. NTF støtter derfor forslag om å innføre språkkrav, så vel som å innføre språkkontroller for helsepersonell.

Camilla Hansen Steinum, president i NTF. Foto: Kristin Aksnes.

Tannhelsetjenester for mennesker som er blitt utsatt for tortur eller overgrep, eller har odontofobi (TOO-ordningen) er viktig, så når det foreslås endringer i ordningen, har NTF fort noen meninger. FrP foreslår nå at den nåværende ordningen må reverseres. Dette vil medføre at rettigheter og midler må flyttes tilbake til folketrygden, og at det opprettes et eget punkt i refusjonsordningen for denne pasientgruppen. Selv om NTF var kritiske til den forrige endringen som ble gjennomført er NTF nå avventende. Helsedirektoratet har satt i gang en evaluering av TOO-ordningen. Det er fra NTFs ståsted et stort behov for denne evalueringen for å finne frem til en hensiktsmessig organisering og finansiering av tilbudet, samt tilgjengelighet til tilbudet.

Det siste forslaget som per i dag er besvart, er FrPs forslag om å flytte eierskapet til de regionale odontologiske kompetansesentrene fra fylkeskommunen til universitetene. NTF mener det er god grunn til å stille spørsmål om hvorvidt dagens organisering er i henhold til hensikten med opprettelsen av de regionale odontologiske kompetansesentrene. Kompetansesentrene kan og bør bidra på viktige områder i tannhelsetjenesten ved å bidra til faglig utvikling gjennom å drive praksisnær, klinisk forskning, bidra til kompetanseheving i tjenesten gjennom faglig rådgivning, tilby tverrfaglig kompetanse og være en henvisningsinstans ved kompliserte pasientkasus. Nå mener NTF at ordningen må evalueres og sikre at samfunnets ressurser brukes til det beste for tannhelsetjenesten og befolkningen, og slik bidra til å løse de utfordringene tannhelsetjenesten og samfunnet har i dag.

Ønsker du å lese selve høringssvarene finner du dem på NTFs nettsider under Fag og politikk. Spørsmål til høringene kan besvares av sekretariatet ( post@tannlegeforeningen.no ).

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.