logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Landsmøtevåren 2021

Landsmøtevåren 2021

347

Foto: Kristin Aksnes.

Våren nærmer seg. Dagene blir lengre, og den stadig sterkere solen smelter snart siste rest av snø og is og vårblomstene dukker opp. Det går mot lysere tider, og forhåpentligvis mot en mer normal hverdag, etter et langt og krevende år med pandemi. Vi er ikke i mål enda, men vi kommer stadig nærmere mer sosialt liv og mindre restriksjoner. Det skal bli godt!

Målet må være at alle skal ha tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. NTF skal bidra til å finne de gode løsningene både for befolkningen, for samfunnet og for tannhelsetjenesten. Det er vårt oppdrag som profesjonsforening og samfunnsaktør.

I høst er det igjen stortingsvalg. Tannhelsepolitisk er det et spennende og viktig valg. Det går klare skillelinjer mellom tannhelsepolitikken til partiene på venstre- og høyresiden i norsk politikk. Partiene på høyresiden vil stort sett bygge videre på dagens politikk, samt styrke tannhelsetilbudet til sårbare grupper. De legger ikke opp til store ambisiøse satsinger på tannhelsefeltet. Høyre skriver følgende i sitt utkast til partiprogram:

De siste 30 årene har det skjedd store fremskritt i den norske tannhelsen. I dag har vi en god tannhelse. Høyre vil videreføre dagens ordning med næringsdrivende tannleger, gratis tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år.

Høyre vil: videreføre dagens organisering av tannhelsetjenesten; videreføre ordningen med gratis tannlege inntil fylte 18 år og redusert pris frem til 20 år; sørge for gode tannhelsetjenester og gode offentlige støtteordninger for sårbare grupper; ikke gi offentlig støtte til tannhelsetjenester som kun har kosmetiske formål; innføre fritt behandlingsvalg i tannhelsetjenesten for mennesker som får tannlege dekket av det offentlige.

Etter programforslagene å dømme har partiene på venstresiden, med Arbeiderpartiet, SV og Rødt i spissen, større ambisjoner. De snakker om økt offentlig finansiering, at tannhelsen er et hull i velferdsstaten og at vi må søke å redusere den sosiale ulikheten i tannhelse. Partiene har ulike løsninger på utfordringene, og det er også noe uklart hva de egentlig mener.

Hvor Arbeiderpartiet lander kan bli særlig avgjørende for tannhelsepolitikken i årene fremover. Tannhelse kan igjen bli en stor sak på landsmøtet deres. Programkomiteen foreslår et eget punkt i partiprogrammet som lyder: Gjennomføre en tannhelsereform, med gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten, der vi prioriterer unge voksne og grupper som ikke har mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling.

Dette er ikke nytt. Deler av partiet har ivret for en tannhelsereform i lang tid, men initiativene er tidligere kommet fra grasrota. Følgende står å lese om tannhelse i utkastet til partiprogram:

Tannhelsetjenestene er svært dyre, og det er et problem at ikke alle kan ivareta sin egen tannhelse. Dette rammer de som har svakest økonomi i samfunnet. Arbeiderpartiet vil prioritere en gradvis utvidelse av den offentlige tannhelsetjenesten med mål om å likestille den med andre helsetjenester. Vi vil begynne utvidelsen av det offentlige tannhelsetilbudet for unge voksne og utvide refusjonsordningene for grupper med spesielle diagnoser, svak økonomi og dårlig tannhelse.

Arbeiderpartiet vil: Styrke det forebyggende arbeidet for god folketannhelse; styrke og forenkle ordningene for refusjon av tannhelseutgifter gjennom folketrygden til de med diagnoser som gir dårlig tannhelse; bedre ordningene for de som i dag ikke har økonomisk mulighet til å få gjennomført nødvendig tannhelsebehandling; innføre pristak på tannhelsetjenester i de tilfellene der offentlige stønadsordninger skal dekke hele eller deler av tannhelsebehandlingen.

Men dette er bare programforslag. Partiene skal nå gjennomføre sine landsmøter og vedta sine endelige partiprogram. Vi vil fortsette med vårt politiske påvirkningsarbeid. Vi har dialog med alle partiene i forbindelse med programprosessene.

Vi ser nå frem til å legge frem rapporten om hva som er gode modeller for finansiering og organisering av tannhelsetjenester i et samfunnsperspektiv, som Oslo Economics har utarbeidet på oppdrag fra NTF. Rapporten vil gi oss økt kunnskap om tjenesten, og den vil komme til nytte i det videre arbeidet opp mot partienes landsmøter, i tiden frem mot stortingsvalget og ved etableringen av en ny regjeringsplattform.

Uansett utfall av stortingsvalget vil NTF arbeide for økt offentlig finansiering av tannhelsetjenesten og utjevning av sosial ulikhet i tannhelse. En kommende tannhelsereform må være basert på grundige vurderinger av hva som er best mulig bruk av begrensede offentlige midler. Derfor trenger vi også en helhetlig gjennomgang av både tannhelsetjenesteloven og folketrygdens stønadsordning. Målet må være at alle skal ha tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. NTF skal bidra til å finne de gode løsningene både for befolkningen, for samfunnet og for tannhelsetjenesten. Det er vårt oppdrag som profesjonsforening og samfunnsaktør.

For NTFs visjon er: «Dyktige og tilfredse tannleger med fornøyde pasienter i en befolkning med god oral helse». Det forplikter!

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.