logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 4 / Ferie og feriepenger
Arbeidsliv

Ferie og feriepenger

420-1

Ferietiden nærmer seg igjen og spørsmålene om fastsettelse og uttak av ferie er igjen aktuelle. Det kan derfor være nyttig med en oppsummering av de mest sentrale reglene i ferieloven.

Ferielovens regler om feriefritid og feriepenger gjelder for alle arbeidstakere, uansett om de er heltids- eller deltidsansatte, har fastlønn eller timelønn. En timelønnet deltidsansatt har følgelig krav på like lang ferie og samme prosent feriepenger som en heltidsansatt med månedslønn.

Retten til feriefritid og retten til feriepenger er to forskjellige ting. Alle arbeidstakere har krav på feriefritid uavhengig av hvor lenge de har vært ansatt i virksomheten. Feriepengenes størrelse avhenger derimot av opptjening i foregående kalenderår.

Feriens lengde

Ferieloven gir alle ansatte krav på ferie i 25 virkedager. Lørdag regnes som virkedag slik at ferien i realiteten utgjør fire uker og en dag. I dag har de fleste i tillegg avtalefestet ferie slik at lovfestet og avtalefestet ferie til sammen utgjør fem hele uker. Dette gjelder for eksempel de som omfattes av Veiledende avtale om lønns- og arbeidsvilkår for tannhelsesekretærer (også kalt mønsteravtalen). Ansatte som fyller 60 år i løpet av ferieåret har krav på ytterligere én hel ferieuke årlig.

Deltidsansatte skal hverken ha kortere eller lengre ferie enn heltidsansatte. Også for deltidsansatte omfatter ferieperioden alle virkedager i uken selv om vedkommende vanligvis ikke ville jobbet disse dagene. En ansatt som har 80 prosent stilling fordelt på fire dager i uken, avvikler også seks virkedager ferie ved uttak av en ukes ferie, selv om han eller hun bare skulle jobbet fire av disse.

Fastsettelse av ferien

Arbeidsgiver skal drøfte fastsettelse av feriefritid og oppsetting av ferielister med sine ansatte i god tid før ferien. Hvis man ikke kommer til enighet, er det arbeidsgiver som bestemmer. De ansatte skal ha beskjed om feriefastsettelsen senest to måneder før ferien tar til.

Arbeidsgiver står likevel ikke helt fritt til å bestemme når ferien skal tas ut. Arbeidstaker kan kreve å få avvikle tre ukers sammenhengende ferie innenfor den såkalte hovedferieperioden (1. juni–30. september). Gjenstående ferie kan arbeidstaker kreve å få ta ut samlet til hele uker hvis man ønsker det. Man kan altså kreve at eventuell restferie etter ferieloven gis samlet og at avtalefestet ferie gis samlet, men arbeidstaker kan ikke kreve å få ta ut restferien og avtalefestet ferie (to uker) samlet.

Arbeidstakere over 60 år bestemmer selv når den ekstra ferieuken skal avvikles, men med minst to ukers varsel til arbeidsgiver. Ekstrauken kan tas samlet eller med en eller flere dager om gangen.

Arbeidstaker uten full opptjening

Arbeidstakere som ikke har opptjent fulle rettigheter til feriepenger, kan motsette seg å avvikle ferie i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under ferien. Hvis driften av tannlegekontoret innstilles helt eller delvis på grunn av ferieavvikling, må de ansatte likevel finne seg i å ta ferie.

Overføring av ferie

Arbeidstaker har rett og plikt til å avvikle ferie. Arbeidsgiver skal styre feriefastsettelsen og tilrettelegge for at de ansatte får avviklet ferie i løpet av ferieåret.

Arbeidstaker og arbeidsgiver kan inngå skriftlig avtale om å overføre inntil to uker ferie til påfølgende ferieår. I tillegg kan man avtale å overføre avtalefestet ferie. Eventuell ferie som rent faktisk ikke er avviklet innen utgangen av året blir automatisk overført til neste ferieår uavhengig av hvor mange dager eller uker det er snakk om, eller om det er inngått avtale eller ikke.

Ferieavvikling ved sykdom eller foreldrepermisjon

Arbeidstaker som blir helt arbeidsufør før ferien tar til kan kreve ferien utsatt. Kravet må dokumenteres med legeerklæring (sykemelding) og fremsettes senest siste arbeidsdag arbeidstaker skulle hatt før ferien.

Arbeidstaker som er syk i ferien kan kreve ny ferie tilsvarende sykdommens lengde. For å kunne kreve ny ferie må den ansatte også her ha vært 100 prosent sykemeldt på grunn av egen sykdom eller skade. Kravet må dokumenteres med legeerklæring og fremsettes uten ugrunnet opphold etter at arbeidet er gjenopptatt.

Arbeidsgiver kan ikke legge ferie til permisjonstid hvor det ytes foreldrepenger etter folketrygdloven uten samtykke fra arbeidstaker. Arbeidstaker kan kreve at ferie avvikles i løpet av permisjonstiden.

Oppsigelse fra arbeidstaker

Dersom arbeidstaker sier opp selv, kan arbeidsgiver fastsette ferie på ordinær måte i arbeidstakers oppsigelsestid. Hvis det er avtalt ferie i den perioden som blir oppsigelsestiden, kan arbeidstaker kreve å få avvikle ferien slik som avtalt. Dersom ferie ikke er avtalt før oppsigelse gis kan arbeidstaker som hovedregel ikke kreve å få avvikle ferie i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan imidlertid kreve ferie i oppsigelsestiden, dersom det etter utløpet av oppsigelsestiden ikke er tid igjen til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden eller innfor ferieåret.

Oppsigelse fra arbeidsgiver

Hvis oppsigelsesfristen er kortere enn tre måneder kan arbeidsgiver ikke pålegge arbeidstaker å ta ferie i oppsigelsestiden. Unntaket er dersom tannlegekontoret faktisk er stengt pga. ferieavvikling.

Beregning av feriepenger og feriepengegrunnlag

Ferie er ulønnet og feriepengene kommer til erstatning for bortfalt lønn i ferieperioden.

Arbeidsgiver skal beregne og avsette feriepenger ved alle lønnsutbetalinger.

Feriepengegrunnlaget skal fremgå av lønns- og trekkoppgaven for opptjeningsåret. Feriepengene skal beregnes av utbetalt arbeidsvederlag (inkludert overtidsbetaling) i kalenderåret før ferien blir tatt ut. Det skal ikke beregnes feriepenger av utbetalte feriepenger i opptjeningsåret.

Feriepengene utbetales vanligvis siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest én uke før ferien tar til.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.