logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 3 / Valg til NTF 2021
Kunngjøring:

Valg til NTF 2021

312

Kjære medlemmer og tillitsvalgte: Bruk forslagsretten!

2021 betyr valg i NTF og i år står valgkomiteen overfor en spesiell utfordring. Nesten samtlige møteplasser hvor vi observerer foreningen i arbeid og går i direkte dialog ansikt til ansikt med medlemmer og tillitsvalgte, har vært avlyst. Mer enn noen gang tidligere er det viktig at du benytter deg av forslagsretten. Det finnes mange dyktige medlemmer og tillitsvalgte i NTFs foreningsverden. Kom med forslag til gode kandidater!

Under årets representantskapsmøte 26.–28. november skal det foretas følgende valg:

Hovedstyret

Til hovedstyret skal det velges president, visepresident og fem medlemmer, foruten to varamedlemmer.

I hovedstyret inngår også en representant med vararepresentant fra NTFs sentrale forhandlingsutvalg (SF) og fra NTFs sentrale næringsutvalg (SNU). Disse velges direkte av henholdsvis Lønnspolitisk forum og Næringspolitisk forum.

Ordfører og varaordfører

Til representantskapet skal det velges ordfører og varaordfører.

NTFs etikkråd

Til NTFs etikkråd skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer.

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

Til fag- og etterutdanningsutvalget skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer.

NTFs valgkomité

Det skal velges en valgkomité på fem medlemmer.

NTFs kontrollkomité

Til kontrollkomiteen skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer.

NTFs redaksjonskomité

Til redaksjonskomiteen for NTFs Tidende skal det velges leder, nestleder og tre medlemmer.

NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker

Til ankenemnden skal det velges to medlemmer og ett varamedlem.

Sykehjelpsordningen for tannleger

Til styret for sykehjelpsordningen skal det velges leder, to medlemmer og tre varamedlemmer.

Valgordning

Valgene foretas av representantskapet. Alle medlemmer av NTF har rett til å sende forslag på kandidater, og kan sende disse direkte til valgkomiteen eller gjennom sin lokalforenings styre. Lokalforeningene blir tilskrevet direkte fra valgkomiteen. De foreslåtte kandidatene skal være forespurt og ha akseptert at de tar imot valg.

Alle valg gjelder for to år fra nærmeste årsskifte.

Kom med forslag til kandidater

Fortegnelse over NTFs tillitsvalgte finnes på NTFs nettsted. Tillitsvalgte som ikke ønsker gjenvalg, bes melde dette skriftlig til valgkomiteens leder innen 12. april.

Forslag på medlemmer til valgkomiteen sendes representantskapets ordfører Ranveig Roberg innen 15. juni på e-post: roberg@ranveig.net.

Alle andre forslag på kandidater bes sendt leder av valgkomiteen Torbjørn Fauske innen i 20. mai på e-post: torbjoernfauske@gmail.com.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.