logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 2 / Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 2020
Arbeidsliv

Mønsteravtalen for tannhelsesekretærer 2020

204-5

Årets forhandlinger med Fagforbundet og Parat om Mønsteravtalen (veiledende avtale) mellom privatpraktiserende tannleger og deres tannhelsesekretærer ble gjennomført 7. desember 2020.

Forhandlingene ble gjennomført med NTF med bistand fra Hovedorganisasjonen Virke på den ene siden, og med de to overnevnte arbeidstakerorganisasjonene på den andre siden.

1. Hovedoppgjøret 2020

Det er hovedoppgjør og mellomoppgjør annet hvert år. Ved et hovedoppgjør forhandles det om alle elementene i den aktuelle avtalen. I tillegg til økonomi forhandler man om andre arbeidsvilkår som for eksempel om arbeidstid eller permisjoner. Et mellomoppgjør gjennomføres året mellom to hovedoppgjør. Her forhandles det i hovedsak om lønn for det andre avtaleåret.

Det hele starter med at Virke mottar krav fra Fagforbundet og Parat på vegne av NTF. Kravet fra arbeidstakerorganisasjonene ligger vanligvis ganske tett opp til forhandlingsresultatet for fylkeskommunalt ansatte tannhelsesekretærer når det gjelder lønn.

Forhandlingene om mønsteravtalen gjennomføres som regel like før sommerferien, eventuelt tidlig på høsten. I 2020 ble forhandlingene i alle sektorer gjennomført uvanlig sent på året grunnet koronapandemien. Det gjaldt også mønsteravtalen hvor det først 7. desember var vår tur ved forhandlingsbordet. Virkningstidspunktet for lønnstillegg ble etter forhandlinger satt til 1. mai 2020.

Grunnet de økonomiske vanskelighetene de fleste opplevde i 2020 er lønnstilleggene svært moderate. Det er også gjort få endringer i øvrig avtaletekst denne gang.

Forhandlingsresultatet for 2020 ble som følger:

2. Generelle tillegg per 1. mai 2020

Alle tannhelsesekretærer og assistenter som omfattes av Mønsteravtalen får et generelt kronetillegg på sin avtalte årslønn med virkning fra 1. mai 2020, etter følgende tabell:

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Tannhelsesekretær

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

Tilleggene gis forholdsmessig til deltidsansatte.

3. Minstelønnstabell per 1. mai 2020. Mønsteravtalen § 9 punkt 1.

Følgende nye minstelønnssatser gjelder med virkning fra 1. mai 2020:

Ansiennitet

Stillinger

0 år

2 år

4 år

6 år

8 år

10 år

16 år

Assistent

302 900

308 400

311 200

314 200

322 300

368 600

406 500

Tannhelsesekretær

352 200

358 600

362 100

366 300

377 700

421 400

431 400

Det generelle tillegget i punkt 1 er inkludert i minstelønnssatsen, og skal først legges til sekretærens årslønn per 30. april 2020. Hvis årslønnen fortsatt ligger under minstelønnsnivået, skal lønnen deretter (minimum) økes til minstelønn i henhold til ovennevnte tabell fra 1. mai 2020.

Det foretas ingen etterbetaling til arbeidstakere som er fratrådt før vedtakelsesdato, med mindre fratreden skyldes pensjonering. Det foretas ikke omregning av tillegg/overtidstillegg for tiden før vedtakelsesdato.

4. Endringer i avtaleteksten. Mønsteravtalen § 3 e) Arbeidstid

Nytt er at onsdag før skjærtorsdag fra klokken 12.00 er fridag uten trekk i lønn når klinikken holder stengt.

Avtalepunktet lyder dermed slik etter fjorårets hovedoppgjør; Uten trekk i lønn er onsdag før skjærtorsdag fra klokken 12.00, påskeaften, julaften, pinseaften og nyttårsaften fridag når virksomheten holder stengt.

Et annet punkt det er verdt å nevne er:

5. § 12 Vaksine

Nytt er at ansatte også skal få tilbud om årlig influensavaksine. Med høstens mangel på influensavaksine i minne var det naturlig å ta inn et forbehold om at vaksinene kan skaffes.

Bestemmelsen er endret slik:

Arbeidsgiver skal sørge for at den ansatte får tilbud om hepatitt B-vaksine og årlig influensavaksine, og skal dekke utgiftene til vaksinering. Det er en forutsetning at vaksinene er tilgjengelige og kan tilbys de ansatte.

6. Informasjonsbrev og protokoller

Informasjonsbrev om mønsteravtaleforhandlingene 2020 som ble sendt til medlemmene elektronisk finnes på tannlegeforeningen.no (Min side)/Jus og arbeidsliv/Verktøykasse/Mønsteravtalen. Her finner du også protokoll fra forhandlingene hvor samtlige avtalte endringer er notert. Mønsteravtalen 2020 – 2022 hvor avtalte endringer er innarbeidet vil bli publisert samme sted så snart den foreligger.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.