logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Næringspolitisk forum 2021

Næringspolitisk forum 2021

948-50

Næringspolitisk forum er et årlig politisk verksted og samlingspunkt for tannleger i privat sektor. 16.–17. september samlet lokalforeningenes representanter seg på Hotel Christiania Teater for å diskutere aktuelle temaer og valg av Sentralt Næringsutvalg (SNU).

Nyvalgt SNU (fra venstre) Bård Anders Hagen, Terje Fredriksen, Jon Arne Østgård og Tine Solheim. Ikke tilstede: Gunnvor Forberg.

Torsdagen ble innledet av president Camilla Hansen Steinum med en oppdatering av det tannhelsepolitiske landskapet etter valget og NTFs planlagte innspill til den nye regjeringsplattformen. Hun orienterte også om en rekke aktuelle prosjekter og politiske høringer. En oversikt over disse finnes tilgjengelig på NTFs nettsted under Fag og politikk.

Overbehandling og tannbehandling på tilbud

Ralf Husebø, sittende leder i SNU.

Torsdagens program dreide seg hovedsakelig om diskusjon i to bolker. Den første bolken handlet om tannbehandling på tilbud og overbehandling, både i form av unødvendige og uønskede behandlinger, knyttet opp til «gjør kloke valg» kampanjen og kosmetisk tannbehandling. Deltakerne ble delt i grupper, som fikk god tid til å aktivt diskutere de aktuelle temaene før de fremførte sine synspunkter i plenum. Her er noe av det som ble spilt inn:

– Det finnes store geografiske forskjeller, og inntrykket er at det overbehandles mer i de store byene hvor tannlegetettheten er høy, mens det i distriktene kan være risiko for underbehandling.

– Utdanningssted kan påvirke behandlingsfilosofien, og spesielt med tanke på grenseoppgangen mellom uønsket kosmetisk behandling og behandling basert på odontologisk indikasjon.

– Tannhelseforsikringer kan være både pris- og behandlingsdrivende, og ha en uheldig påvirkning.

– Både Gjør kloke valg og det nye policydokumentet om kosmetisk behandling fikk stor støtte blant deltakerne.

– Det er viktig at pasientene skjønner hva de betaler for, slik at de kan sammenlikne reelle behandlingstilbud med «tannturisme», billigkjeder og useriøse aktører.

– Både overprising og underprising er uheldig, for både tannlegene og for pasientene. Samtidig er det fri prissetting i et åpent marked, og vanskelig å styre.

– Utviklingen med fokus på omsetning og vridning mot den dyreste behandlingen er svært uheldig, og de store kjedenes praksis rundt dette oppleves som problematisk.

– Markedsføring for kosmetisk behandling er uønsket, og bør unngås. Opplæring, veiledning og materiell for å kunne drive seriøs og korrekt markedsføring i sosiale medier ble etterlyst.

Kjededannelse og organisering av tannlegepraksis

I den andre bolken diskuterte deltakerne kjededannelse og organisering av tannlegepraksis. Temaet ble introdusert av presidenten og advokat Dag Kielland Nilsen fra NTFs sekretariat, med en gjennomgang av ulike problemstillinger rundt kontrakter og organisasjonsformer. Hva kan man forvente som kontraktørtannlege, og hva bør man være oppmerksom på? Hvilke konsekvenser vil den økte kjededannelsen bety for organisering og arbeidsforhold?

Det var stort engasjement under gruppearbeidet, og den korte oppsummeringen i etterkant viste at det var stor enighet om at fremtidens klinikker bør fortsette å være tannlegestyrt, og at det er viktig at NTF forsetter arbeidet med å støtte ledere for å lette denne oppgaven.

Gruppearbeid.

Konstruktiv kritikk

Fredagens foredrag om «den viktige kritikken» ble holdt av psykologspesialist og førstelektor, Guro Øiestad fra Psykologisk institutt ved UiO.

Kritikk er tilbakemeldinger som har til formål å endre noe – det være seg atferd hos andre, samarbeid eller måter vi gjør ting på. Men hvorfor er kritikk så viktig og så vanskelig – og hva må på plass for at kritikk skal bli konstruktiv?

Foredraget handlet om hvordan vi bygger hverandre bedre ved å gi og motta tilbakemeldinger, og hvordan man kan sørge for at disse tilbakemeldingene har kvalitet. Man vil både mestre og klare ting på egenhånd, men samtidig få bekreftet at man hører til fellesskapet. Positive tilbakemeldinger tydeliggjør individet, gjør mottaker modigere og skaper trygghet og fellesskap. Positiv feedback er like mye et relasjonsbehov som det er et informasjonsbehov, og kan gis i mange ulike former. Men negativ tilbakemeldinger i form av konstruktiv kritikk kan være like viktig som positiv feedback. Kritikk er viktig for å hindre feil, redusere gruppetenkning, avdekke svakheter eller blinde flekker, samt åpner handlings- og utviklingsrommet. Foredraget ga interessante refleksjoner rundt dette dilemmaet og hvordan man kan bidra til å bygge opp en kultur hvor det er lov å gi korrigereringer og tilbakemeldinger.

Guro Øiestad.

Nytt SNU og ny valgkomite

Dagen ble avsluttet med valg av medlemmer og valgkomite i NTFs sentrale næringsutvalg (SNU) for 2022-2023.

Sittende leder Ralf Husebø og Cecilie Heistein stilte ikke til gjenvalg. Samtlige i valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon, og Terje Fredriksen fra Telemark tannlegeforening ble valgt til ny leder og dermed også SNUs representant i NTFs hovedstyre. Bård Anders Hagen fra Finnmark tannlegeforening ble valgt inn som nestleder. Tine Solheim (Sør-Trøndelag tannlegeforening) og Jon Arne Østgård (Østfold tannlegeforening) ble gjenvalgt som medlemmer, mens Gunnvor Forberg (Vestfold tannlegeforening) er nyvalgt medlem. Ny valgkomite består av Berit Øra, Cecilie Heistein og Tor Arild Tobiassen. Endringene trer i kraft 1. januar 2022.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.