logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Viktige diskusjoner om politikk og kosmetikk på Forum for tillitsvalgte

Viktige diskusjoner om politikk og kosmetikk på Forum for tillitsvalgte

944-7

Gleden var stor over å ENDELIG kunne samle hovedstyret, representanter for lokal- og spesialistforeningene, NTF Student og ledere for NTFs organer og utvalg til et fysisk forum for tillitsvalgte på Christiania Teater Hotel i Oslo 2.–3. september. På agendaen sto en gjennomgang av aktuelle saker samt diskusjon rundt bl.a. kosmetisk behandling, NTFs arbeidsprogram og fremtidens tannhelsetjeneste.

Torsdagen ble åpnet med en gjennomgang av det politiske bildet og en oversikt over partienes ulike politiske løsninger for tannhelse, som har utviklet seg til et viktig tema i valgkampen. President Camilla Hansen Steinum stilte salen spørsmål om hvordan NTF skal posisjonere seg etter valget. Hvordan bør foreningen arbeide for å bidra til sosial utjevning og ivareta de sårbare gruppene? Hvordan bør NTF møte krav om mer kontroll, forslag om pristak og høykostnadsbekyttelse? Hvis det med et eventuelt regjeringsskifte kommer ekstra penger på bordet – hvordan får vi best mulig munnhelse ut av pengene? Forumet tok imot utfordringen og debatterte ivrig rundt fordeler og ulemper ved de ulike utfordringene og løsningene. Som det ble påpekt, er det gledelig å registrere at det gjennomgående fokuset uansett synspunkt er hva som kommer pasientene til gode, ikke hva som gagner tannlegene mest.

Deltakerne hadde også i forkant av forumet fått tilsendt et utkast til et policydokument om fremtidens tannhelsetjeneste som skal legges frem for Representantskapet, og som skal brukes som basis for NTFs politiske påvirkningsarbeid. Representantene hadde gode innspill og ulike meninger om dimensjonering av tjenestene, prioritering, prisregulering og konsekvensene av økt offentlig finansiering. Vi gleder oss til videre diskusjon rundt dette i november.

Gleden var stor over å kunne samles til et fysisk forum for tillitsvalgte på Christiania Teater Hotel i Oslo.

Etikk og kosmetikk

Leder i NTF Student, Sara Kristine Strand, videreformidler synspunkter fra de fremtidige tannlegene.

Meningsutvekslingen fortsatte fredag rundt et annet tema – nemlig kosmetisk behandling i odontologien. Med utgangspunkt i dokumentet som NTF utarbeidet i samarbeid med Norsk Forening for Allmennmedisin (NFA) i august skal det hamres ut et nytt policydokument om NTFs syn på forholdet mellom kosmetisk behandling og nødvendig helsehjelp. Dette er et viktig satsingsområde for foreningen, og vi mener og tror at tannlegene kan spille en viktig rolle i å bekjempe økt kroppspress i samfunnet, særlig blant barn og unge. Kort fortalt slår policydokumentet fast at tannlegers hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. Dersom tannleger utfører kosmetiske behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/odontologisk grunnlag.

Deltakerne ønsket debatten velkommen, og hadde mange gode og viktige innspill om gråsoner, erfaringer, etiske refleksjoner og ansvar. Hvilken behandling kan vi som tannleger med god samvittighet utføre i rollen som helsepersonell? Hvis behandling som gjenoppretter en normaltilstand etter traume eller operasjon er ok, men «forskjønnende behandling» for å forbedre normalen ikke er det – hvor går da grensen for hva som er «normalt», og hvem skal sette denne grensen? Har det gått så langt i dagens samfunn at det er unormalt å være naturlig?

Mange var opptatt av hvor initiativet til behandlingen kom fra. Behandling som pasienten etterspør, stiller seg i et annet lys enn behandling som foreslås (eller markedsføres) av tannlegen eller klinikken. Flere antydet også at det foreslåtte policydokumentet er for strengt og legger for store begrensninger. Andre mente at det er viktig at policydokumentene setter en standard og noe vi kan strekke oss etter. Policydokumentet skal debatteres videre og vedtas av representantskapet i november. Vi oppfordrer medlemmene til å lese gjennom sakspapirene (se www.tannlegeforeningen.no/representantskap), gjøre etiske reflekteringer og ta debatten i lokalforeningsfora i forkant av representantskapet. Vi er helt avhengig av at ulike synspunkter luftes slik at dokumentet som vedtas på representantskapet blir et dokument som medlemmene virkelig kan stille seg bak.

Camilla Hansen Steinum stilte salen spørsmål om hvordan NTF skal posisjonere seg etter valget.

Oppdateringer fra foreningen

Hovedstyremedlem Linn Katarina Henriksen diskuterer policydokumentet om kosmetisk behandling.

Dagen fortsatte med en gjennomgang av aktuelle saker, blant annet Gjør Kloke Valg kampanjen, ulike aktiviteter og etterutdanningstilbud. Deltakerne ble informert om endringer og oppdateringer i obligatorisk etterutdanning, honorering av tillitsvalgte og digitale kontorløsninger som kan benyttes av NTFs underforeninger og organer.

Representantskapets ordfører Ranveig Roberg holdt en kort appell for årets representantskapsmøte. Arrangementet starter fredag 26. november og varer frem til lunsj søndag 28. november. Nytt av året er at møtet starter med en politisk debatt, og basert på engasjementet på forumet er det bare å glede seg til videre meningsutveksling. Alle sakspapirer blir lagt ut på NTFs nettsted innen 15. oktober.

Generalsekretær Morten Harry Rolstad informerte i tillegg om den forestående flyttingen av NTFs sekretariat fra Haakon VIIs gate til Legenes hus i kvadraturen. Mer informasjon om dette finnes i egen artikkel i Tidende 8/2021.

Etter lunsj loset visepresident Heming Olsen-Bergen deltakerne gjennom utkastet til NTFs arbeidsprogram 2022-2023 som skal legges frem for representantskapet. Også på dette punktet kom det en rekke verdifulle innspill fra salen om hvilke satsingsområder som skal og bør vektlegges. Arbeidsprogrammet er NTFs viktigste styringsverktøy og skal fastsette strategiske målsettinger og prioriteringer for kommende periode.

Sist på programmet sto en runde med erfaringsutveksling fra pandemitiden. Om smittevernregler og -utstyr, kompensasjonsordninger, vaksinering og kommunikasjon. Kort oppsummert kan vi slå fast at pandemien har vært svært utfordrende, selvsagt for medlemmene, men også både for NTF sentralt og for lokalforeningene. Vi har arbeidet med smittevern og retningslinjer, økonomiske støtteordninger og vaksineringsprioritering. NTF har vært i løpende kontakt med myndighetene, og i tett dialog med lokalforeningslederne og alt tyder på at NTF har vært viktig for både medlemmene og myndighetene for å komme gjennom pandemien. Nå er det viktig med grundig evaluering av hva som fungerte og ikke. Av de viktigste lærdommene vi sitter igjen med er at vi ikke kan ta for gitt at tannhelsetjenesten inkluderes i gruppen «samfunnskritisk helsepersonell», og at myndighetene på langt nær har god nok kontroll på eller kunnskap om praktiserende tannhelsepersonell.

Vi håper og tror at medlemmene har erfart hvor viktig det er å være en del av et større felleskap under pandemien, at dere har sett verdien av å være medlem av NTF og at dere er fornøyde med arbeidet som er lagt ned. Mer om hvordan pandemiåret var for NTF kan man også lese i årsrapporten for 2020.

Vi takker for et hyggelig, engasjerende og inspirerende forum, og ser frem til representantskapet hvor det meste av det som ble diskutert skal landes.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.