logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Gjør kloke valg

Gjør kloke valg

887

Foto: Kristin Aksnes.

NTF er med i kampanjen Gjør kloke valg som utgår fra den internasjonale Choosing wisely-kampanjen, som startet i USA i 2012. Legeforeningen tok initiativet til en norsk versjon i 2018, og NTF har vært med fra starten. Hensikten med kampanjen er å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsevesenet. Målet er at helsepersonell og pasienter sammen, gjennom god dialog, skal gjøre kloke valg knyttet til diagnostikk og behandling. Kampanjen oppfordrer til dialog mellom behandler og pasient rundt fire punkter: Trenger jeg denne testen, prosedyren eller behandlingen? Hva er risiko og bivirkninger? Finnes det alternativer? Hva skjer hvis jeg ikke gjør noe?

Mange helseprofesjoner og profesjonsforeninger deltar i kampanjen. Som de andre profesjonsforeningene har NTF laget anbefalinger om prosedyrer og behandling som vi mener er unødvendige og ikke tilfører reell verdi for pasienten. Tverrfaglighet er et viktig prinsipp for kampanjen, og det er bred enighet på tvers av profesjonene om at «mer ikke alltid er bedre». Overdiagnostikk og overbehandling er ikke bare unødvendig, det kan også være direkte skadelige for pasientene.

Rådene innenfor odontologi dreier seg om bruk av antibiotika, panoramarøntgen, bytte av fyllinger, fjerning av visdomstenner og kroneterapi.

Arbeidet med kampanjen har ligget nede under pandemien, men nå er vi i gang igjen, med en helt ny start. Det skal lanseres en befolkningskampanje denne høsten, og 11. november i år skal det arrangeres en tverrfaglig konferanse om overbehandling. I den forbindelse arbeider NTFs hovedstyre med en ny faglig anbefaling innen odontologi. Det handler om å unngå prøver hvor svaret ikke vil ha konsekvens for diagnose eller videre odontologisk behandlingsforløp. Vi vil også lage materiell som medlemmene kan bruke på klinikken.

Vi håper at alle vil støtte opp om denne viktige kampanjen. Delta også gjerne på konferansen hvis du har anledning til det. Det vil bli gjort opptak slik at konferansen også kan sees i ettertid.

Tannhelsetjenesten må ha – og ta - en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og vi må sikre høy kompetanse i tjenesten slik at pasientsikkerheten og kvaliteten ivaretas best mulig.

Det er viktig å bruke ressursene og kompetansen i helsetjenesten på best mulig måte. NTF er svært opptatt av dette også for tannhelsetjenestens del. Denne tematikken er en viktig forutsetning for de to policydokumentene som hovedstyret legger frem til behandling for representantskapet i slutten av november.

Hovedstyret foreslår policydokumenter om Fremtidens tannhelsetjeneste og Kosmetisk behandling. Dokumentet om fremtidens tannhelsetjeneste innledes med en argumentasjon for hvorfor god oral helse er viktig. Videre pekes det på at vi i fremtiden må sikre en tannhelsetjeneste som gir hele befolkningen tilgang til nødvendige tannhelsetjenester og som bidrar til å utjevne den sosiale ulikheten i oral helse. Vi må utnytte kompetansen i hele tjenesten og sørge for god samhandling innad i tjenesten, men også mellom tannhelsetjenesten og den øvrige helsetjenesten. Tannhelsetjenesten må ha – og ta - en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og vi må sikre høy kompetanse i tjenesten slik at pasientsikkerheten og kvaliteten ivaretas best mulig.

Hovedstyret er opptatt av tannhelsetjenestens rolle som del av en samlet helsetjeneste, hvor tannleger er viktig helsepersonell. Tannlegens hovedoppgave er å forebygge og behandle sykdom. Dersom tannleger utfører behandlingsprosedyrer i ansikt og munnhule, skal dette alltid skje på medisinsk/odontologisk grunnlag.

Det er derfor viktig at NTF som profesjonsforening tar et tydelig standpunkt når det gjelder kosmetisk behandling. Tannleger skal sette klare etiske grenser for behandling generelt, og for kosmetisk behandling spesielt. NTF mener at tannleger ikke skal bidra til å skape behov for behandling ved å markedsføre eller foreslå behandling som ikke er medisinsk eller odontologisk betinget.

Det er representantskapet som gir de overordnede føringene og vedtar dokumentene som skal styre foreningens aktivitet i den neste toårsperioden. Sammen med arbeidsprogrammet er policydokumentene viktige dokumenter som bygger bro fra overordnede prinsipper og mål til det daglige påvirkningsarbeidet. Dokumentene skal dessuten gi retning for hovedstyret i det politiske arbeidet i neste periode.

Vi gleder oss til relanseringen av Gjør kloke valg og ser frem til gode diskusjoner og veivalg på representantskapsmøtet i november.

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.