logo: tannlegetidene

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form :(

Hjem / Utgaver / 2021 / 10 / Representantskapsmøtet 2021

Representantskapsmøtet 2021

954

NTFs representantskap møtes 26.–28. november som foreningens høyeste myndighet.

Representantskapet består av representanter fra NTFs lokal- og spesialistforeninger, samt fra NTF Student. Disse har stemmerett. Møtet ledes av representantskapets ordfører og varaordfører, som ikke har stemmerett. Hovedstyret legger frem sakene for representantskapet og deltar på møtet, men har heller ikke stemmerett. Ellers deltar andre sentrale tillitsvalgte, inviterte gjester og sekretariatet.

Sakspapirene publiseres 15. oktober på NTFs nettsted. Gode forberedelser er viktig for å få gode diskusjoner og veloverveide beslutninger i representantskapet. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å delta på møter i sine respektive foreninger når sakene til årets representantskapsmøte skal diskuteres.

Hovedstyremedlemmene forsøker så langt det er mulig å delta på de lokale møtene for å presentere og debattere sakene. På denne måten ønsker vi å være med på å legge til rette for konstruktive debatter i lokalforeningene.

Lokalforeningene skal også velge sine delegater til representantskapet, og alle medlemmer kan dermed være med på å påvirke den utviklingen NTF skal ha og det arbeidet som skal utføres i kommende periode. Vi håper at også spesialistforeningene og NTF Student legger til rette for gode diskusjoner blant sine medlemmer.

Svært mange viktige saker skal diskuteres på årets representantskap. Hovedstyret legger frem forslag til betydelige endringer i NTFs vedtekter og i ordningen for obligatorisk etterutdanning, forslag til et nytt prinsipprogram, arbeidsprogram og nye policydokumenter, i tillegg til referater og beretninger og økonomiske saker. Se Presidenten har ordet i denne utgaven av Tidende, for en nærmere beskrivelse av de største sakene. Se fullstendig saksliste i slutten av denne saken.

Nytt av året er også at vi skal bruke et digitalt system i saksbehandlingen under møtet. Hensikten er å forenkle gjennomføringen av møtet og også spare tid, spesielt i forbindelse med valgene. Slik kan vi frigjøre tid til gode diskusjoner rundt vedtakssakene. Det er viktig for å få gode vedtak og klare styringssignaler til dem som skal styre foreningen de neste to årene.

Vi ser frem til konstruktiv debatt og hyggelig samvær under årets representantskapsmøte.

Vel møtt!

Saksliste

1

Referat og meldinger

1.1

Protokoll fra representantskapsmøtet 2019

1.2

Orientering om aktuelle saker

1.3

Ordførerens beretning

1.4

Beretning fra NTFs hovedstyre 2019-2021

1.5

Beretning fra SF 2019-2021

1.6

Beretning fra SNU 2019-2021

1.7

Beretning fra NTF Student 2019-2021

1.8

Beretning fra NTFs fag- og etterutdanningsutvalg 2019-2021

1.9

Beretning fra NTFs etikkråd 2019-2021

1.10

Beretning fra NTFs redaksjonskomité 2019-2021

1.11

Beretninger fra NTFs kontrollkomité 2019 og 2020

2

Årsregnskap NTF

3

Sykehjelpsordningen for tannleger

4

NTFs fond til videre- og etterutdannelse av tannleger

5

Ole Smith-Houskens fond

6

Arbeidsprogram

7

Vedtekter og reglementer

7.1

NTFs vedtekter

7.2

Reglement for NTFs representantskap

7.3

Reglement for NTFs sentrale næringsutvalg

8

Styre- og utvalgshonorarer for tillitsvalgte

9

Etiske regler

10

Regler for obligatorisk etterutdanning

11

Valg

11.1

NTFs hovedstyre

11.2

Representantskapets ordfører og varaordfører

11.3

NTFs fag- og etterutdanningsutvalg

11.4

NTFs etikkråd

11.5

NTFs kontrollkomité

11.6

NTFs redaksjonskomité

11.7

NTFs valgkomité

11.8

NTFs sentrale ankenemnd for klagesaker

11.9

Sykehjelpsordningen for tannleger

11.10

Revisor

12

Budsjett NTF

13

Policydokumenter

13.1

Policydokument: Fremtidens tannhelsetjeneste

13.2

Policydokument: Nødvendig helsehjelp og kosmetisk behandling

Del artikkelen
Se Tannlegetidende sine retningslinjer for kommentarer.